دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

روش های تحلیل آماری، انگیزش الهام بخش

[do_widget id=kl-erq-2]

نوناکا ایکوجیرو(1994) در پژوهشی با عنوان “تئوری فعال ایجاد دانش سازمانی” به این نتیجه رسیده است که ایجاد دانش سازمانی از طریق تعامل مستمر دانش ضمنی و دانش آشکار ایجاد می شود و زمانیکه این دانش در بین افراد ایجاد می گردد، سازمانها نیز نقس کلیدی در تسهیل و تبیین این دانش ایفا می کنند
2-6 مدل مفهومی
با توجه به توضیحات داده شده مدل مفهومی این تحقیق به صورت ذیل می باشد:
نفوذ(کاریزما)
انگیزش الهام بخش
انگیزش فکری
ملاحظات فردی
2-7 فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
بین رهبری تحول گرا در سازمان و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی:
1-بین ملاحظات فردی رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت رابطه وجود دارد.
2-بین انگیزش الهامی رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت رابطه وجود دارد.
3-بین انگیزش فکری(انگیزش هوشی)رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت رابطه وجود دارد.
4-بین نفوذ(کاریزما)رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت رابطه وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
1-3مقدمه:
مجموعه فرآیندی را که سعی می کنیم توسط آن مشکلات را حل کنیم تحقیق می نامند. تحقیق مستلزم یک رشته فعالیت هایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا درمی آیند. تحقیق در بردارنده فرآیندهای جستجو، بررسی، آزمون و آزمایش است. این فرآیندها را باید بطور منظم، به دقت، منتقدانه، عینی و منطقی به اجرا درآورد نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می کند تا با مشکل موجود برخورد کنیم (سکاران، 1384، 6).در ضمن آمار علمی جدید محسوب می شود که شیوه ها و روش های آن در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با آن که مدّت زیادی از پیدایش آن نمی گذرد، بسرعت توسعه یافته، بطوری که قلمرو مفاهیم مورد استفاده در آن از علوم ریاضی هم فراتر رفته و بکارگیری آن نیز در سایر علوم رواج یافته است. آمار به عنوان یک علم، امروزه شامل مفاهیم و روش هایی است که در تمام پژوهش هایی که تجزیه و تحلیل آن داده هستند، اهمیت بسیار دارد (آذر و مومنی،1382).
در یک پژوهش ،تنها درک مشکل کفایت نمی کند و آن را به نتیجه نمی رساند بلکه روش مربوط به آن تحقیق است که می تواند اهداف یک پژوهشگر را به بهترین نحو ممکن تحقق بخشد.صحیح بودن روشهایی که به نتایج عملی و اکتشافات منتج می شود ،به جریان تکامل علم سرعتی بس فزاینده خواهد بخشید،زیرا با استفاده از این روش و ابزار است که انسان می تواند حقایق را درک نموده و کشف نماید.
دراین فصل روش شناسی تحقیق با ملاحظه روش تحقیق ،ابزارگردآوری داده ها، تحلیل عاملی ، تحلیل روایی واعتبار، شیوه نمونه گیری ، روش های تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد توجه قرار گرفته است .
]]>