زیست‌محیطی، تربیت، PM11,، PM29,، PM6,، PM7,مقاله با کلمات کلیدی:تیتر مطلب:

0 Comments

تقابل ماهوی رویکرد توسعه‌ای با پایداری آن
PM102
باید بپذیریم که سازمان حفاظت محیط‌زیست مانع توسعه پایدار نیست بلکه خواستار این است که طرح‌های توسعه انجام شود اما ملاحظات زیست‌محیطی باید صورت گیرد.
اراده سازمان بر تحقق توسعه به صورت پایدار

در نتیجه انجام مصاحبه سیزدهم، علاوه بر تکرار برخی مفاهیم مصاحبه‌های پیشین، در مجموع 2 مفهوم جدید در نتیجه کدگذاری باز نکات کلیدی به شرح جدول زیر ظهور یافت تا تعداد مجموع مفاهیم شکل گرفته تا کنون به 116 مفهوم افزایش یابد.
جدول 4-43: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد سیزدهم (M)
ردیف
مفاهیم
نشانگر کدها
1
مطلوبیت جایگاه معاونتی سازمان
PM57, PM89, PM90, PM91
2
گرایش زیست‌محیطی شهروندان
PM15, PM52
3
دانش زیست‌محیطی دولتمردان
PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM12, PM16, PM29, PM30, PM96, PM7, PM9
4
گرایش زیست‌محیطی دولتمردان
PM13, PM17, PM19, PM6, PM16, PM29, PM52, PM93, PM96, PM7, PM9
5
دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PM30, PM82, PM92
6
گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PM52, PM82
7
ضعف بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست
PM13, PM17, PM19
8
ضرورت همگامی با فناوری روز
PM67
9
حساسیت ملی زیست‌محیطی
PM15, PM64
10
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PM86, PM87, PM88
11
اهمیت نظارت قضایی دادگاه‌ها
PM61, PM62, PM77, PM63, PM65
12
اهمیت نظارت تقنینی بر خط مشی‌ها
PM61, PM62
13
اهمیت نظارت قوه مجربه بر خط مشی‌ها
PM61, PM62
14
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار
PM25
15
تدوین مطلوب، اجرای ناموفق
PM41
16
تربیت خانوادگی زیست‌محیطی
PM74, PM75, PM76
17
تعلیم و تربیت دینی زیست‌محیطی
PM68, PM58, PM59
18
تدوین همگام با تحولات جهانی
PM7, PM8, PM9
19
به روزرسانی قوانین موجود زیست‌محیطی
PM63, PM65, PM66, PM79
20
ابهام در تعریف نقش بازیگران متنوع زیست‌محیطی
PM34
21
ارتقاء ساختار کلان توسعه پایدار
PM50
22
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا
PM33, PM34, PM47, PM32
23
شمول محیط زیست ذیل توسعه پایدار
PM1, PM50
24
عدم تضادّ ماهوی توسعه و پایداری آن
PM20, PM97, PM98, PM101, PM102, PM96
25
اهمیت و تعریف محیط زیست در نظام ارزشی اسلام
PM60
26
رویکرد بلند مدّت در تجزیه و تحلیل‌ها
PM73, PM99, PM100, PM81
27
اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان
PM28
28
اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمان
PM92
29
تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی
PM48
30
ابهام در صلاحیت اداری شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی
PM46, PM49, PM47, PM48
31
تعلیم و تربیت دانشگاهی
PM58, PM59, PM69, PM70, PM71, PM72, PM68
32
لزوم امانت‌داری انسان نسبت به محیط زیست
PM75
33
تعلیم و تربیت مدرسه‌ای
PM58, PM59, PM69, PM70, PM71, PM72, PM68
34
نقش کلیدی سند چشم‌انداز در تدوین
PM36, PM37, PM38, PM42, PM53
35
محوریت اصل 50 قانون اساسی در تدوین
PM10, PM11, PM35
36
جامعیت سند ملی محیط زیست
PM44
37
مترقّی بودن سند ملی محیط زیست
PM45, PM44, PM55
38
ضرورت ترجمه اهداف و اسناد بالادستی به عملیاتی
PM43, PM11, PM35, PM38, PM42
39
تدوین موفق، پیش‌شرط اجرای موفق
PM14, PM21, PM23, PM24, PM26, PM31, PM32
40
ارزش‌محوری نظام تدوین خط مشی زیست‌محیطی
PM60, PM75
41
اهمیت نظارت قضایی سازمان بازرسی کلّ کشور
PM77
42
تأثیر مطلوب آموزش زیست‌محیطی قضات
PM78, PM80, PM81, PM82
43
تفاوت ملیتی در نگرش عمومی زیست‌محیطی
PM22, PM64, PM60
44
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست های زیست‌محیطی
PM25, PM27, PM55, PM56, PM54
45
اهمیت مشارکت و نظارت مردمی سبز
PM15
46
ضعف بدنه مدیریتی در بوروکراسی محیط زیست
PM51, PM83, PM84, PM85
47
اهمیت سیاست‌پژوهی (کاربردی) زیست‌محیطی
PM18
48
اهمیت رویکرد حامیانه رئیس جمهور
PM93
49
ضرورت شاخص پذیری برنامه ها توسعه
PM54
50
ضرورت تدبیر سازمان برای هماهنگی و نظارت فراقوه‌ای
PM51
51
تزاحم مدیریت ملّی و محلّی زیست محیطی
PM94, PM95
52
اهمیت برنامه‌های توسعه به عنوان سند بالادستی
PM39, PM40, PM54, PM41


]]>