زیست‌محیطی، محیط‌زیست، حفاظت، زیرساخت‌های، مصاحبه، ملاحظاتعنوان نوشته :عنوان مطلب :

0 Comments

ه یک دستگاه خاص نمی‌تواند تمامی امور مربوط به آن را دیکته و یا پیگیری کند.
عدم امکان انحصار محیط زیست به یک دستگاه
PL28
به همین جهت شورای عالی محیط زیست زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود.
اهمیت شورای عالی محیط زیست
PL29
سازمان بازرسی کلّ کشور می‌تواند دستگاه‌ها را از آن جهت که وظایف زیست‌محیطی خود را اجرا نمی‌کنند مورد بررسی قرار دهد.
نقش سازمان بازرسی کلّ کشور در نظارت
PL30
همه دولت باید به دنبال موضوعات زیست‌محیطی باشند اما متأسفانه این‌گونه نیست.
جایگاه پایین محیط زیست نزد مسئولین
PL31
معمولاً در دستگاه‌های اجرایی رویکردهای زیست‌محیطی را مقابل رویکردهای توسعه‌ای خود می‌دانند
تقابل رویکردهای توسعه‌ای با زیست‌محیطی
PL32
و حداکثر کاری که می‌کنند این است که می‌گویند ما کمتر به محیط زیست آسیب می‌زنیم و کمتر تخریب انجام می‌دهیم
رویکرد حدّاقلی مسئولین به محیط زیست
PL33
که این به هیچ وجه به معنی توجه به محیط زیست و رعایت ملاحظات آن نیست.
رویکرد حدّاقلی مسئولین به محیط زیست
PL34
توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 از آن جهت که موجب کاهش سطح فقر در جامعه می‌شود لذا توسعه اقتصادی که کاملاً با توسعه پایدار مرتبط است را شامل می‌شود.
ارتباط موضوعی اصل 44 با توسعه پایدار
PL35
برخی اعتقاد دارند که همان‌گونه که پیوست‌های سلامت و یا فرهنگی ضروری است،‌ پیوست‌های زیست‌محیطی نیز باید پیگیری شود.
اهمیت توجه به پیوست زیست‌محیطی
PL36
در خصوص فعالیت‌های بخش خصوصی و کسب اطمینان از رعایت ملاحظات زیست‌محیطی توسط این بخش، نظارت جدّی و مستمر مورد نیاز است
ضرورت نظارت بر عملکرد زیست‌محیطی بخش خصوصی
PL37
و این نظارت محدود به قوه قضاییه نمی‌شود
محدود نشدن شأن نظارتی به قوه قضاییه
PL38
بلکه با توجه به نوع فعالیت آن شرکت خصوصی،‌ وزارتخانه مربوطه نیز می‌تواند ورود پیدا کرده و به وظایف نظارتی خود عمل کند.
امکان ورود مستقل دستگاه‌های اجرایی در زمینه نظارت
PL39
علاوه بر این سازمان‌های نظارتی قوه مقنّنه نیز می‌بایست نقش خود را ایفا نمایند.
شأن نظارتی قوه مقنّنه
PL40
سیاستگذاری زیست‌محیطی باید به سه مرحله تدوین خط مشی، اجرا و نظارت تفکیک شود و در هر سه بخش الزامات مربوطه رعایت شود.
رویکرد فرآیندی به خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی
PL41
در حال حاضر بخش نظارت بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و قوانین آن ضعیف انجام می‌شود
ضعف نظارتی وضع موجود
PL42
و بعد نظارتی محدود شده است به نظارت‌های خُرد و جزئی نظیر آلودگی هوا و موضوع خودروها
محدود شدن نظارت به سطوح عملیاتی
PL43
اما آلودگی آب و یا خاک کمتر مورد توجه است.
غفلت ا ز مسائل آلودگی آب و یا خاک
PL44
بنابراین نظارت باید تقویت شود.
ضرورت تقویت بعد نظارتی
PL45
در بعد نظارتی نیازمند یک پایش مستمر هستیم که باید دولت و به ویژه سازمان محیط زیست متولی آن باشد.
نقش سازمان در تحقق بعد نظارتی
PL46
در مرحله تدوین،‌ محور باید سازمان محیط زیست باشد
محوریت سازمان در مرحله تدوین
PL47
و در این فرآیند مشارکت ذینفعان مرتبط از جمله وزارت کشاورزی، نیرو،‌ نفت، سازمان برنامه و … را جلب نماید.
ضرورت جلب مشارکت ذینفعان مختلف
PL48
از همه مهمتر باید در امکان‌سنجی اجرای پروژه‌ها در کنار ملاحظه هزینه‌های اقتصادی،‌ ملاحظات زیست‌محیطی را نیز مورد توجه قرار داد.
ورود محیط زیست در تجزیه‌ و تحلیل‌های کمّی
PL49
ممکن است یک طرح به لحاظ اقتصادی و هزینه‌ای صرفه داشته باشد
نقص تجزیه و تحلیل کمی بدون لحاظ محیط زیست
PL50
ولی از آنجا که به محیط زیست آسیب می‌زند لذا صرفه کلی نداشته باشد.
نقص تجزیه و تحلیل کمی بدون لحاظ محیط زیست
PL51
در مرحله اجرا، باید سازمان برنامه بیشتر ورود پیدا کند
اهمیت زیاد نقش سازمان برنامه در مرحله اجرا
PL52
از آنجا که متولی برنامه و درجه‌بندی شرکت‌هاست نقش پررنگ‌تری نسبت به وضعیت فعلی داشته باشد.
اهمیت زیاد نقش سازمان برنامه در مرحله اجرا
PL53
در کنار سازمان برنامه،‌ وزارت بهداشت و‌ وزارت کشور (استانداری‌ها، شهرداری‌ها و مدیریت شهری، شوراهای شهر و روستا) نیز باید در مرحله اجرا نقش پررنگ‌تری را ایفا نمایند.
سایر بازیگران مؤثر در مرحله اجرا

این مطلب را هم بخوانید :
فیض، ذات، اسماء، حادث، غرض، خلقت

در نتیجه انجام مصاحبه دوازدهم، علاوه بر تکرار برخی مفاهیم مصاحبه‌های پیشین، در مجموع 1 مفهوم جدید در نتیجه کدگذاری باز نکات کلیدی به شرح جدول زیر ظهور یافت تا تعداد مجموع مفاهیم شکل گرفته تا کنون به 114 مفهوم افزایش یابد.
جدول 4-40: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد دوازدهم (L)
ردیف
مفاهیم
نشانگر کدها
1
بحران در مسائل زیست‌محیطی
PL1
2
دانش زیست‌محیطی شهروندان
PL2
3
گرایش زیست‌محیطی شهروندان
PL2
4
دانش زیست‌محیطی دولتمردان
PL3, PL23, PL24, PL25, PL26, PL30, PL32, PL33
5
گرایش زیست‌محیطی دولتمردان
PL11, PL12, PL19, PL3, PL10, PL23, PL24, PL25, PL26, PL30, PL17, PL18, PL32, PL33
6
تسامح در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PL32, PL33, PL11, PL12, PL19
7
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PL20, PL21, PL22
8
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور
PL48, PL49, PL50
9
اهمیت نظارت قضایی دادگاه‌ها
PL36, PL41, PL44
10
اهمیت نظارت تقنینی بر خط مشی‌ها
PL37, PL39, PL41, PL44
11
اهمیت نظارت قوه مجربه بر خط مشی‌ها
PL38, PL37, PL41, PL44
12
سهولت نظارت و نفوذ بر بخش خصوصی
PL36
13
اهمیت و نقش «حسابرسی رعایت»
PL39
14
نقش محوری در مسائل مربوط به آلودگی آّب
PL53
15
ابهام در تعریف نقش بازیگران متنوع زیست‌محیطی
PL47, PL53
16
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا
PL28
17
شمول محیط زیست ذیل توسعه پایدار
PL27, PL34
18
عدم تضادّ ماهوی توسعه و پایداری آن
PL31
19
رویکرد بلند مدّت در تجزیه و تحلیل‌ها
PL42, PL43
20
اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان
PL4, PL5, PL6, PL10, PL27
21
تعلیم و تربیت مدرسه‌ای
PL2
22
جامعیت سند ملی محیط زیست
PL13
23
مترقّی بودن سند ملی محیط زیست
PL13
24
تدوین موفق، پیش‌شرط اجرای موفق
PL40, PL46
25
اهمیت نظارت قضایی سازمان بازرسی کلّ کشور
PL29
26
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست های زیست‌محیطی
PL35, PL45, PL51, PL52
27
نقش انفعالی فراکسیون محیط زیست
PL17, PL18, PL20, PL21
28
اشکال در تلفیق شأن بهره‌برداری و حفاظت کمیسیون کشاورزی
PL17, PL18
29
کمیسیون کشاورزی،‌ محور تدوین در قوه مقننه
PL9
30
کمیسیون زیربنایی، محور تدوین در قوه مجربه
PL9
31
اهمیت رویکرد حامیانه رئیس جمهور
PL14
32
اولویت در حل مسائل مربوط به آب
PL43
33
نظام ارزیابی شاخص‌محور، لازمه پایش مستمر
PL51, PL52
34
نفش محوری کمیسیون‌های تلفیق قوه مقننه
PL7, PL8, PL15, PL16

این مطلب را هم بخوانید :
دینی، روشنفکری، روشنفکران، دین، مدرنیته، فرهنگ

مفهوم خاکستری رنگ در جدول فوق، «مفاهیم جدید» ظهور یافته در مصاحبه دوازدهم می‌باشند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل این مصاحبه در نهایت فقط یک مقوله دیگر تکمیل شدند، به این معنا که گستره تعداد مفاهیم آن افزایش یافت. در نتیجه این مصاحبه مقوله جدیدی ظهور نیافت.
جدول4-41: تکمیل مقوله از مفاهیم مصاحبه L
عنوان مقوله تکمیل شده
عنوان مفهوم زیرمجموعه
فراکسیون محیط زیست قوه مقنّنه
نقش انفعالی فراکسیون محیط زیست

اهمیت نظارت تقنینی بر خط مشی‌ها

نفش محوری کمیسیون‌های تلفیق قوه مقننه

4-1-13- مطالعه مورد سیزدهم (M)
مصاحبه شونده: (رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی)
جدول 4-42: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد M
ردیف
نکات کلیدی
کدگذاری باز
PM1
سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور که از اوایل دهه 50 شکل گرفت ابتدا با رویکرد منابع طبیعی، شکاربانی و نگهداری از حیات وحش بود.
آغاز فعالیت سازمان با رویکرد منابع طبیعی
PM2
پس از پیروزی انقلاب اسلامی سوالاتی مطرح شده بود مبنی‌بر اینکه بقا و ادامه فعالیت این سازمان ضروری هست یا خیر؟! در آن زمان برخی خیلی جدی پافشاری می‌کردند که این سازمان باید حذف شود.
تردید در بقای سازمان
PM3
برای اینکه تصوری که از بحث‌های حفاظت محیط‌زیست در همان زمان مطرح می‌شد به نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست برمی‌گشت.
تصور نابجا در مورد سازمان، عامل اصرار حذف
PM4
در آن زمان چنین تفکری حاکم بود که نقش سازمان حفظ حیات وحش و فراهم کردن شکار حیوانات وحشی توسط طبقات مرفه جامعه بوده است و لذا خواستار انحلال سازمان بودند.
عمومی ندیدن کالای محیط زیست
PM5
با همه اینها در آن زمان بررسی‌هایی انجام شد و نتیجه این بررسی‌ها به این ختم شد که این سازمان در حد محدود به فعالیتش ادامه دهد تا اینکه پس از مدتی زنده‌یاد محمدتقی ابتکار ریاست سازمان را برعهده گرفت.
ادامه فعالیت سازمان به صورت محدود
PM6
در آن دوره رفته‌رفته آلودگی هوا مورد توجه قرار گرفت، بنابراین رویکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تغییر کرد و مسئولان رده‌بالای نظام به این امر واقف شدند که حفظ محیط‌زیست فقط حفظ حیات‌وحش نیست بلکه فعالیت‌های گسترده‌ای را می‌تواند در بر گیرد.
تغییر تدریجی نگرش مسئولین نسبت به گستره فعالیت‌های سازمان
PM7
از سوی دیگر رخدادهایی در سطح جهانی مطرح شد. در دهه 80 میلادی بحث تغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین مطرح شد و توجه جهان را به سمت محیط‌زیست معطوف کرد.
تأثیر تحولات جهانی بر تغییر رویکردها
PM8
پدیده‌هایی مثل تحلیل رفتن لایه ازن تبعات گسترده‌ای را برای محیط‌زیست انسانی به وجود آورد و حرکت‌هایی که در سطح جهانی در زمینه محیط‌زیست صورت گرفت
تحولات عمده زیست‌محیطی جهان
PM9
نشست‌های مهم دیگری در سطح جهانی موجب شد که وجود سازمان حفاظت محیط‌زیست و بها دادن به آن در اولویت قرار گیرد.
تأثیر تحولات جهانی بر تغییر رویکردها
PM10
قبل از هر چیز در بحث محیط زیست باید به اساسی ترین پایه ای که در این زمینه طراحی شده است توجه شود و آن اصل پنجاهم قانون اساسی است
اصل 50، اصلی‌ترین سند بالادستی محیط زیست
PM11
ولی اینکه این اصل به اجرا گذاشته شود نیازمند تدوین یک سری سیاست هایی است که اجرای آن اصل را تضمین نماید.
ضرورت ترجمه عملیاتی اصل 50 در قالب قوانین
PM12
این روند سیاستگذاری عملاً در ابتدای دهه 1360 مورد سوال بود که اساساً ما نیازمند سیاستگذاری زیست محیطی هستیم یا خیر
تردید در بقای سازمان
PM13
بعد از آن نیز مسائلی نظیر جنگ تحمیلی و مشکلات مالی دولت که ناشی از اولویتها در هزینه کردهای دولت بود باعث شد تا به موضوع محیط زیست آنچنان که باید و شاید توجه نشود
محدودیت منابع مالی عامل اولویت قرار نگرفتن محیط زیست
PM14
و زیرساختهای لازم برای این موضوع ایجاد نشود.
عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم زیست‌محیطی
PM15
حتی نوع بینشها در بعد اجتماعی نیز بسیار تأثیرگذار بود.
تأثیر بینش‌های اجتماعی
PM16
به عنوان مثال زمانی در دولت زمان جنگ تحمیلی این بحث وجود داشت که آیا به منظور جلوگیری و کنترل آلودگی هوای شهر تهران اجرای پروژه مترو که مطالعات آن از سال 1353 انجام شده بود، ضروری است
نگرش‌های محدود مسئولین به محیط زیست
PM17
یا می توان هزینه های مربوط به آن را به روستاها انتقال داد چرا که به هر حال در آن زمان منابع مالی دولت محدود بود.
محدودیت منابع مالی عامل اولویت قرار نگرفتن محیط زیست
PM18
حتی در آن زمان یکی از دستوراتی که رئیس جمهور صادر کردند و در نهاد ریاست جمهوری نیز مطالعات لازم برای آن را انجام داد همین موضوع ضرورت مترو برای شهر تهران بود
تصمیم‌گیری زیست‌محیطی مبتنی بر انجام مطالعات
PM19
که در آن زمان نتیجه مطالعات حاکی از ضرورت قطعی این پروژه بود و رئیس جمهور نیز دستور مساعد دادند ولی باز هم محدودیتها مانع اجرای سریع و کامل طرح می شد.
محدودیت منابع مالی عامل اولویت قرار نگرفتن محیط زیست
PM20
بعد از جنگ تحمیلی در دهه 70 موضوع سازندگی و توسعه کشور به صورت جدّی مطرح شد و توسعه اگر پایدار نباشد می تواند مشکل آفرین باشد.
ضرورت پایدار بودن توسعه
PM21
در این مقطع زمانی ساختارهای لازم برای توجه به محیط زیست ایجاد نشده بود.
عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم زیست‌محیطی
PM22
این در حالی بود که شرایط جهانی متفاوت بود و از اوایل دهه 1990 میلادی یا حتّی قبل از آن موضوع اجرای EIA (Environmental Impact assessment) یا همان «ارزیابی زیست محیطی اثرات توسعه» در دنیا تقریباً جا افتاده بود و دنبال می شد
پیشرفت سایر کشورها در بسترسازی توجه به محیط زیست
PM23
ولی کشور ما به هیچ وجه آمادگی پذیرش چنین تغییراتی را نداشت
عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم زیست‌محیطی
PM24
چرا که بستر و قوانین مورد نیاز را در اختیار نداشتیم.
تدوین قوانین، یکی از زیرساخت‌های اصلی
PM25
همین مشکل را در زمینه اجرای استاندارد
Iso14000 و یا EBS که همان سنجش وضع موجود پیش از اجرای هرگونه طرح است نیز مواجه بودیم و پروژه های توسعه بدون توجه به این ابزارها دنبال می شد
عدم توجه به ارزیابی‌های زیست‌محیطی در طرح‌های توسعه
PM26
چرا که قوانین مربوطه تدوین نشده بود.
تدوین قوانین، یکی از زیرساخت‌های اصلی
PM27
در سال 1373 اولین بار استفاده از ابزار EIA به صورت تشویقی در

این مطلب را هم بخوانید :
زیست‌محیطی، کدگذاری، بومی‌سازی، داده‌بنیاد، داده‌ها، مجلسعنوان نوشته :مقاله ای با کلمات کلیدی:

]]>