توسعه ای دولت بشمار می آید ” . همچنین ماده 96 بند ب شماره 6 قانون نیز بر مردم و سازمان های غیر دولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد تأکید دارد همینطور در بند « ی » این مسأله عنوان شده است دولت باید نسبت به تهیه و تدوین طرح جامعه توانمند سازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانواده با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط و تشکل های غیر دولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه در بستر قانون برنامه سوم و برنامه چهارم می توان زمینه های علمی روشنی از طرح همکاری سازمانهای غیر دولتی زنان و دستگاه های دولتی مسئول مربوطه ایجاد کرد . اگر این فرض را بپذیریم که رویکرد دولت به مسئله سازمانهای غیر دولتی زنان، رویکردی توسعه ای با تأکید بر مشارکت سطح بالای افراد جامعه در توانمندسازی است و در این راه، مسئله جنسیت از اهمیت بالایی برخوردار است، دولت به دنبال هماهنگ کردن و تدوین راهکارهایی برای اصلاح رابطه خود با سازمانهای غیر دولتی زنان است. از دیگر عوامل رشد سازمانهای مردم نهاد به ویژه در فعالیت زنان گرایش های اخلاقی و دینی در جامعه اسلامی است . شعار راهبردی” کُلّکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیته ” که برگرفته از آموزه های اسلامی است نقش مؤثری در ترغیب افراد به تشکل های غیردولتی برای ایفاء وظیفه اجتماعی دارد ( همان ، 125) .
اما ساختار این سازمان ها در ایران را می توان به سه نوع سنتی در سطح محلی، نیمه سنتی یا نیمه مدرن در سطح ملی و مدرن در سطح ملی و بین المللی تقسیم کرده . شماری از سازمانهای غیر دولتی خیریه ای و اعتباری شامل صندوق های قرض الحسنه به شکل سنتی اداره می شوند . مشکلات اداره اغلب این سازمان ها در کشور نیمه سنتی یا نیمه مدرن است که به نوعی در حال گذار از سنتی به مدرن هستند، تعداد کمی از سمن ها هم از ساختاری مدرن برخوردارند اما بدلیل بهره نگرفتن مناسب از دانش و تجربه های بین المللی و ظرفیت فنی، فرهنگ همکاری و مبادله اطلاعات پایین، به روز نبودن آگاهی های آنان درباره عملکرد سمن های مدرن بین المللی از نظر فنون، ظرفیت و مهارتهای علمی و تخصصی قابل مقایسه با همتایان خود در دنیا نیستند . بنابراین به منظور اثرگذاری و پویایی در عرصه ملی و بین المللی ضروری است که این سازمان ها به تغییرات و تحولات بنیادین در ساختار خود پرداخته و همکاری با مراکز دولتی و غیر دولتی و نیز عامه مردم را افزایش دهند و با نیازسنجی و بصیرت کافی به شرایط محلی، ملی و بین المللی نظر کرده اهداف و فعالیت ها را تعریف و تعقیب نمایند ( همان ، ص 276 ) . یکی از اخلاقی ترین تدبیرها در تأمین بودجه سمن استفاده از کمک های مردمی به صورت نامشخص است تا امکان پولشویی را نیز از بین ببرد . بالاخره اینکه ما در ایران سازمان ایمان محور داریم ( نگارنده ،اسفند ، 1392) .
در ادامه به تعداد سازمانهای ایمان محور و سازمانهای مردم نهاد و شعبه های آن ها در استان های مختلف کشور ایران در سال 1383 اشاره می گردد :
جدول شماره 1-4 تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد برحسب محدوده جغرافیایی فعالیت و استان :
]]>