دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سازگاری با محیط، تمرین مقاومتی

3-8- متغیرهای پژوهش
3-8-1- متغیر مستقل [do_widget id=kl-erq-2]
متغیر مستقل این تحقیق عبارت است از تمرین مقاومتی که در آن موش ها وزنه های وصل شده به دمشان را از نردبانی به ارتفاع 1 متر( 26 پله) بالا میبردند.
مقاوم به انسولین
3-8-2- متغیرهای وابسته
سطوح پلاسمایی کمرین ، انسولین، گلوکز، نیمرخ لیپیدی
3-8-3- متغیر کنترل
جنسیت
3-9- روش بی هوش کردن آزمودنی ها، جمع آوری و نگهداری پلاسما
با توجّه به این که این پژوهش از نوع تجربی است. خون گیری از نمونه ها در 2 مرحله انجام گرفت.
مرحله پیش آزمون: بعد از 5 هفته سازگاری با محیط و مقاوم به انسولین کردن موش ها، برای اندازه گیری گلوکز، خون گیری از شبکه پشت چشمی آزمودنی که در حالت ناشتا بودند انجام شد. قبل از خون گیری موش ها با تزریق درون صفاقی ترکیبی از کتامین (mg/kg 70) و زایلزین (mg/kg5-3) بی هوش شدند، نمونه های خونی بلا فاصله در لوله های EDTA دار ریخته شد و سریعاً به مدّت 15 دقیقه و با سرعت 4000 دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید. سپس پلاسمای جداشده در اپندورف های شماره گذاری شده قرار داده شد و برای انجام مراحل بعدی تحقیق به فریزر 70- درجه سانتی گراد انتقال یافت.
مرحله پس آزمون: بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، موش ها با تزریق درون صفاقی ترکیبی از کتامین (mg/kg 70) و زایلزین (mg/kg5-3) بی هوش شدند و خون گیری از ورید اجوف فوقانی صورت گرفته و در لوله های EDTA دار ریخته شدو سریعآ به مدّت 15 دقیقه و با سرعت 4000 دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید، سپس پلاسمای جداشده در اپندورف های شماره گذاری شده قرار داده شد و برای انجام مراحل بعدی تحقیق به فریزر 80- درجه سانتی گراد انتقال یافت.
3-10- روش های آزمایشگاهی اندازه گیری متغیرها
غلظت کمرین و انسولین در پلاسما به روش الایزا و با استفاده ازکیت های (Cusabio Biothech,Wuhan , چین) برای کمرین و (,Mercodia AB سوئد) برای انسولین اندازه گیری شد، ضریب تغییرات برون آزمونی و حساسیت روش اندازهگیری برای کمرین، 4/1% و 2/0 نانو گرم بر میلی لیتر و برای انسولین 6/2% و 07/0 میکرو واحد بر دسی لیتر بود. برای اندازه گیری فاکتورهای نیمرخ لیپیدی و گلوکز نیز از روش اتوآنالایزر و برای سنجش گلوکز از کیت شرکت پارس آزمون استفاده گردید. برای تعیین غلظت LDL-C نیز از روش محاسباتی فریدوالد وهمکاران استفاده شد. ضریب تغییرات برون آزمونی و حساسیت روش اندازهگیری به ترتیب برای گلوکز 8/1% و 5 میلی گرم بر دسی لیتر؛ HDL-C 2% و 1میلیگرم بر دسیلیتر؛ کلسترول، 2/1% و 3 میلیگرم بر دسیلیتر؛ تری گلیسیرید، 2/2% و 1میلیگرم بر دسیلیتر بود.
LDL-c = TC – ( HDL-c + TG/5)
3-11- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
برای دستهبندی و تعیین شاخصهای پراکندگی از آمار توصیفی، با استفاده از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد. نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار بیان شده است. ابتدا به بررسی نرمال بودن توزیع و تجانس واریانس متغیرهای مورد مطالعه از طریق آزمون Shapiro-Wilk، (کلموگروف- اسمیرنوف) پرداخته شد. پس ازتایید توزیع نرمال دادهها برای تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه و برای تعیین تفاوت نوع تمرین از آزمون تعقیبی مقایسه زوج ها به روش Gabriel استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
4-1- مقدمه
در این فصل ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، نتایج توصیفی متغیرهای وابسته پژوهش در قالب جدول و نمودار ارائه شده است و سپس تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته در هریک از گروههای پژوهش، شامل گروههای تمرینی و گروه های کنترل مورد بررسی قرار میگیرد. علاوه بر این، هریک از فرضیه های ارائه شده در فصل اوّل با استفاده از آزمونهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
4-2-توصیف داده ها

]]>