دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن، نظریه سرمایه اجتماعی

مفهوم نظریه سرمایه اجتماعی طی سالهای 1990 به این سو، بااقبال قابل توجه اندیشمندان و محققان رشته های علوم مواجه شده است. بنابر مطالعه اشام و دیگران (2002، Isham)، طی سالهای 1990 به این سو، بیشترین ارجاع در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی “Eonlit” مربوط به کلید واژه سرمایه اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی مجموعه الگوی روابطی است که فرد درگیر به آنها دست می یابد، به عبارت دیگر مجموعه ای از ساز وکارهایی است که بر اساس آنها گروه ها به طور ضمن و پوشیده اعضای خود را وادار می کنند تا رفتار خاصی در پیش گیرند (پیران و دیگران، 1385: 9- 44) سرمایه اجتماعی حاوی احساس تعلق به یک اجتماع تصور می شود، چنان که اندرسون (1991) آن را ملی گرایی توصیف می کند (2: 2006 , Donoghue 8Letal). تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن به اقتباس از کتاب سرمایه اجتماعی ص 266 در جدول شماره یک درج شده است. [do_widget id=kl-erq-2]
جدول 1-2: تعاریف و سطوح تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی
نظریه پرداز تعریف سطح تحلیل
پاتنام شبکه های روابط اجتماعی که مشخصه آنها هنجارهای اعتماد و همیاری است مناطق، اجتماعات در مقیاس های ملی و بین المللی
بوردیو منابعی که دسترسی به کالا های جمعی را فراهم می کند رقابت های طبقاتی
لکمن جنبه هایی از ساختار اجتماعی که کنش های منطقی را تسهیل می نماید افراد در زمینه های خانوار و دیگر اجتماعات
لین دسترسی و استفاده از منابع نهفته در روابط و شبکه های اجتماعی افراددر شبکه وساختاراجتماعی
فوکویاما
مجموعه ای از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی
جوامع و فرهنگ ها
بیکر منابعی که از طریق شبکه های فردی و یا سازمانی قابل حصول هستند گروه ها و سازمان ها
ولکوک و ناریان شبکه ها هم گرایی بین بخش های مختلف کحلی و ملی
کاکس پویش های بین مردم که شبکه ها، هنجارها و اعتماد را موجب می شود افراد در سازمان های داوطلبان
بالن و اونیکس نیرویی که در بافت اجتماعی نهفته است در سطوح محلی
بارت شبکه ای که به واسطه آن امکان ارتباط و اتصال برای مردم فراهم می شود افراد ودر زمینه های محلی و اجتماعی
پاکستون پیوستگی های عینی و ذهنی بین افراد خرد- کلان
ترنر نیرویی که توان توسعه اقتصادی را در جامعه از طریق روابط اجتماعی افزایش می دهد خرد- میانی- کلان
کارل مارکس استفاده از انرژی جمعی و اتکای به یکدیگر از روی اجبار و ضرورت گروهی- طبقاتی
جورج زیمل بده بستان یا داد وستد برای سامان دادن به مناسبات بین فردی فردی- بین فردی
دوکیم و پارسونز تعاملات و همکاری هایی که بر مبنای ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است فردی- گروهی
ماکس وبر مفاهیمی ازقبیل اعتمادکه ملازماتی را درمتن اجتماعی برای افرادایجادمیکند بین فردی
]]>