پایان نامه سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

0 Comments

فهرست مطالب
______________________________________________________________
عنوان                                                                                                                          صفحه
چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………۱
مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۱ کلیات سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………. ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۱-۱-۱ تعریف سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………….. ۶
۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………… ۶
۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری  مستقیم خارجی……………………………………………………………………………….. ۶
۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی………………………………………………………………………….. ۷
۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری  خارجی ……………………………………………………………………………… ۷
۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی………………………………………………………………………………… ۷
۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی…………………………………………………………………………….. ۸
۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده  در سرمایه گذاری خارجی…………………………………………………………….. ۸
۵-۱-۱  سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان…………………………… ۸
۶-۱-۱ مزایا و مشوقهای شرمایه گذاری خارجی در کشور ما…………………………………………………… ۹
۷-۱-۱ معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها…………………………………………………………………………… ۱۱
۸-۱-۱ ساز و کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری……………………………………………….. ۱۱
۱-۸-۱-۱ سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات  سرمایه گذاری………………. ۱۱
۲-۸-۱-۱ تضمین سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱ مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری…………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۲-۱ ریسک اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۱-۲-۱ مفهوم ریسک اقتصادی…………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۱-۲-۱ عوامل پیدایش ریسک اقتصادی……………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲-۱ ریسک  سیاسی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد……………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۳-۲-۱ منشاء ریسک  سیاسی……………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان…………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۳-۲-۱روابط دولتها……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۴-۲-۱ عوامل کاهش ریسک سیاسی …………………………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۴-۲-۱عوامل اقتصادی و سیاسی………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۴-۲-۱ شرایط اقتصادی کشور میزبان………………………………………………………………………………… ۱۸
۵-۲-۱ ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………………………. ۱۹
۶-۲-۱ ریسک حقوقی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۱-۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان ………………………………………………………………… ۲۲
۲-۳-۱ به سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………………………………….. ۲۲
۱-۲-۳-۱ قبل از انقلاب…………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴-۱۳۲۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴
۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱-۱۳۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴
۳-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی سوم ۴۶-۱۳۴۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴
۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵
۵-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی پنجم ۵۶-۱۳۵۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵
۲-۲-۳-۱ برنامه های  عمرانی  پس از انقلاب ……………………………………………………………………… ۲۵
۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵
۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم  ۷۸-۱۳۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۶
۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۶
۲- فصل دوم: انواع قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی ……………………………………….. ۲۹
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۱-۲ قراردادهای معاوضی……………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۱-۱-۲ قراردادهای ناقل حق عینی………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۱-۲ قراردادهای ناقل مالکیت عین……………………………………………………………………………………… ۳۲
۱-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی ……………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی سنتی……………………………………………………………………………………….. ۳۳
۳-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی متعادل…………………………………………………………………………………….. ۳۳
۴-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی جدید………………………………………………………………………………………. ۳۴
۵-۲-۱-۲ ویژگی های قراردادهای امتیازی…………………………………………………………………………….. ۳۴
۶-۲-۱-۲ تعدیل های قراردادهای  امتیازی…………………………………………………………………………….. ۳۵
۱-۶-۲-۱-۲ تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان……………………………………………….. ۳۵
۲-۶-۲-۱-۲ تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی ………………… ۳۶
۳-۶-۲-۱-۲ تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی…………………………………………………… ۳۶
۳-۱-۲ قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال…………………………………………………………………. ۳۷
۴-۱-۲ قرار دادهای ناقل حق انتقال……………………………………………………………………………………….. ۳۸
۵-۱-۲  قراردادهای خدماتی یا موجد تعهد……………………………………………………………………………. ۳۹
۱-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر…………………………………………………………… ۴۰
۱-۱-۵-۱-۲ قرارداد کلید در دست………………………………………………………………………………………… ۴۱
۲-۱-۵-۱-۲ قراردادهای EPC , EP …………………………………………………………………………………….. 41
۲-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی با تقبل خطر…………………………………………………………………………… ۴۲
۶-۱-۲ قراردادهای بیع متقابل ……………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۱-۶-۱-۲ شرح قراردادهای بای بک………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۶-۱-۲ ملاحظات حقوقی لازم در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع متقابل………… ۴۴
۳-۶-۱-۲ ویژگی های قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………………………… ۴۵
۴-۶-۱-۲ اشکالات قراردادهای بیع متقابل ……………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۲ قراردادهای مشارکتی……………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۱-۲-۲ شرح قراردادهای مشارکتی ………………………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۲-۲ مشارکت و عدم افاده مالکیت در حالت اطلاق…………………………………………………………… ۴۸
۳-۲-۲ تاریخچه قراردادهای مشارکت در تولید……………………………………………………………………… ۵۰
۴-۲-۲ تحولات قراردادهای مشارکت در تولید………………………………………………………………………. ۵۱
۵-۲-۲ مشارکت منتهی مشارکت در مالکیت………………………………………………………………………….. ۵۲
۳- فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی (نفت). ۵۴
۱-۳ اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری …………………………………………………………………….. ۵۴
۱-۱-۳ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی ………………………………………………………………………………….. ۵۴
۱-۱-۱-۳ مالکیت منابع نفتی در ایران……………………………………………………………………………………. ۵۵
۲-۱-۳ اصل آزادی قراردادی………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۱-۲-۱-۳ شرح حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۲-۱-۳ انتقادات وارده بر اصل……………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۱-۳ اصل حسن نیت………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۱-۳-۱-۳ شرح اصل حسن نیت …………………………………………………………………………………………… ۶۰
۴-۱-۳ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات………………………………………………………………………… ۶۱
۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۶-۱-۳ اصل لزوم قراردادی……………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۳ معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی…………………………………………………………. ۶۵
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۱-۲-۳ لزوم توجه به منشاء اختلاف……………………………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۲-۳ حقوقی که  هر دولت از آن برخوردار است ………………………………………………………………. ۶۶
۱-۲-۲-۳ سلب مالکیت و انواع آن………………………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۲-۲-۳ سلب مالکیت  مستقیم……………………………………………………………………………………………. ۶۷
۳-۲-۲-۳ سلب مالکیت غیر مستقیم………………………………………………………………………………………. ۶۷
۴-۲-۲-۳ بررسی پرداخت غرامت ………………………………………………………………………………………… ۶۸
۳-۲-۳  گزینش منفی……………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۱-۳-۲-۳ گزینش منفی در قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۲-۳ شرط ثبات………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۱-۴-۲-۳ مفهوم شرط ثبات…………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۲-۴-۲-۳ عوامل خارج از قرارداد………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۴-۲-۳ عوامل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۴-۴-۲-۳ اشکال شرط ثبات………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۵-۴-۲-۳ اعمال و تفسیر شرط ثبات……………………………………………………………………………………… ۷۲
۶-۴-۲-۳ شرط ثبات در قراردادهای نفتی……………………………………………………………………………… ۷۳
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
۴- فصل چهارم: حقوق حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی……………………………………… ۷۴
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۱-۴ توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………… ۷۶
۱-۱-۴ کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۲-۱-۴ اهتمام و توجه دولت در بهره برداری  از منابع طبیعی………………………………………………… ۷۷
۳-۱-۴ حق قانون گذاری دولت……………………………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۱-۴ مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)…………………………………………………………………………….. ۷۸
۲-۴ انتخاب قانون داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد…………………………………. ۸۱
۱-۲-۴ شرح بحث…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۲-۲-۴ قانون حاکم در مورد ماهیت و قلمرو و حقوق و تعهدات متقابل طرفین…………………….. ۸۳
۳-۲-۴ حدود اختیارات مبنی برحقوق عمومی دولت برای مداخله درقراردادهای نفتی………….. ۸۴
۴-۲-۴ طرف جبران برای طرف خصوصی قرارداد درقبال مداخله های دولت در قرارداد………. ۸۶
۵- فصل پنجم: راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی………………………….. ۸۸
۱-۵ شیوه ای حل اختلاف……………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۱-۱-۵ شیوه های قضایی……………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۲-۱-۵ محل و فصل قضایی اختلافات بین المللی………………………………………………………………….. ۸۸
۳-۱-۵ روش شبه قضایی (داوری)…………………………………………………………………………………………. ۸۹
۴-۱-۵ مزایای داوری ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۲-۵ بررسی سازمان داوری ایکسید،مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع نقل دیگر…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
۱-۲-۵ درآمدی بر سازمان ایکسید…………………………………………………………………………………………. ۹۲
۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارده بر آن…………………………………………….. ۹۵
۱-۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز……………………………………………………………………………… ۹۵
۲-۲-۲-۵ استثنائات وارد بر اصل قطعیت آراء……………………………………………………………………….. ۹۶
۳-۲-۲-۵ تجدید نظر خواهی…………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۴-۲-۲-۵ دعوای ابطال…………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۵-۲-۲-۵ تشکیل نادرست دیوان داوری………………………………………………………………………………… ۹۹
۶-۲-۲-۵ تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود………………………………………………………………….. ۱۰۰
۷-۲-۲-۵ رشوه خواری یکی از اعضای دیوان ……………………………………………………………………. ۱۰۱
۸-۲-۲-۵ نقض جدی یکی از قواعد اساسی آئین دادرسی…………………………………………………… ۱۰۱
۹-۲-۲-۵ عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم……………………………………………………………………. ۱۰۱
۳-۵ الزام آور بودن ارای داوری و تعهد و شناسایی  و اجرا…………………………………………………. ۱۰۳
۱-۳-۵ الزام آور بودن آرای داوری مرکز……………………………………………………………………………… ۱۰۳
۲-۳-۵ شناسایی و اجرا………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۱-۲-۳-۵ شناسایی حکم داوری………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۲-۲-۳-۵ اجرای آراء صادره از دیوان داوری………………………………………………………………………. ۱۰۷
۳-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای آراء داوری مرکز……………………………………………………………….. ۱۱۰
۴-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای حکم توسط مشخص خصوصی طرف دعوی …………………… ۱۱۲
۴-۵ ایران و کنوانسیون ایکسید…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
الف) کتابها  …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
ب) مقالات علمی  ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
ج) پایان نامه ها  ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
د) قوانین و مقررات  ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
ه) منابع خارجی(سایت های اینترنتی مورد استفاده در تحقیق)……………………………………………… ۱۲۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *