دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیستم، انرژی

شکل (4-28): تنش های فون میسز در آرماتورها……………………………………………………………………………………………………………………….111 [do_widget id=kl-erq-2]
شکل (4-29): کانتور آسیب کششی………………………………………………………………………………………………………………………………………111
شکل (4-30): راستای ترک ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………112
شکل (4-31): منحنی هیسترسیس نیرو-جابجایی طبقه اول………………………………………………………………………………………………………….112
شکل (4-32): منحنی هیسترسیس نیرو-جابجایی طبقه دوم………………………………………………………………………………………………………….113
شکل (4-33): انرژی کل سیستم……………………………………………………………………………………………………………………………………………113
شکل (4-34): کانتور تنش های فون میسز………………………………………………………………………………………………………………………………..114
شکل (4-35): کرنش پلاستیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
شکل (4-36): کانتور تنش های فون میسز در CFRP……………………………………………………………………………………………………………….115
شکل (4-37): تنش های فون میسز CFRP پشت قاب……………………………………………………………………………………………………………….115
شکل (4-38): تنش های فون میسز در ارماتورها………………………………………………………………………………………………………………………..116
شکل (4-39): کانتور آسیب کششی………………………………………………………………………………………………………………………………………116
شکل (4-40): مود خرابی و راستای ترک ها…………………………………………………………………………………………………………………………….117
شکل (4-41): منحنی هیسترسیس نیرو-جابجایی طبقه اول………………………………………………………………………………………………………….117
شکل (4-42): منحنی هیسترسیس نیرو-جابجایی طبقه دوم…………………………………………………………………………………………………………118
شکل (4-43): انرژی کل سیستم……………………………………………………………………………………………………………………………………………118
شکل (4-44): کانتور تنش های فون میسز………………………………………………………………………………………………………………………………..119
شکل (4-45): تنش های فون میسز در CFRP…………………………………………………………………………………………………………………………119
شکل (4-46): تنش های فون میسز CFRP پشت قاب……………………………………………………………………………………………………………….120
شکل (4-47): تنش های فون میسز در آرماتورها……………………………………………………………………………………………………………………….120
شکل (4-48): کرنش پلاستیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
شکل (4-49): کانتور آسیب کششی………………………………………………………………………………………………………………………………………121
شکل (4-50): راستای ترک ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………122
شکل (4-51): منحنی هیسترسیس نیرو-جابجایی طبقه اول………………………………………………………………………………………………………….122
]]>