دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

شرایط محیطی، اطمینان

[do_widget id=kl-erq-2]

در شرایط شیرین لایه محصول خوردگی، کربنات آهن میباشد. مقدار محافظت این لایه و زمان لازم برای دستیابی به محافظت کامل، به دو پارامتر زیر بستگی دارد:
pH محل موردنظر (بستگی به فشار جزیی CO2 و غلظت تثبیت کننده دارد).
سریعترین تشکیل لایه محافظ در بالاترین دما صورت میگیرد و طولانیترین زمان برای تشکیل لایه محافظ در دمای کمتر از 40 درجه سانتیگراد میباشد.
دیگر پارامترها، مثل شرایط اولیه سطح فلز و مقدار آهن حل شده در سیال به عنوان فاکتورهای ثانویه معرفی شدهاند و بر سینتیک تشکیل لایهها اثر گذارند.
PHمحل برابر با 6.5 محافظت را در شرایط شیرین به طور کامل تضمین میکند.
تثبیتکنندههای آلی و معدنی کارایی یکسانی را از نقطهنظر خوردگی ایجاد میکنند هر دو آنیونهای بیکربنات و کربنات میسازند و انتخاب آنها براساس شرایط محیطی، در دسترس بودن و ایمنی میباشد.
فاکتورهای کلیدی محافظت در سیستمهای ترش:
اساس روش تثبیت pH در محیطهای حاوی H2S (محیطهای ترش) مشابه با محیطهای شیرین (فاقدH2S) میباشد. اما تفاوتهای اساسی زیر را باید درنظرگرفت:
در محیطهای ترش هم مشابه محیطهای شیرین تشکیل لایه محافظ محصولات خوردگی اساس محافظت میباشد.
به دلیل حلالیت بسیار کم سولفیدآهن، در مقایسه با کربناتآهن، (هزار برابر کمتر) لایه سولفیدآهن محافظت بهتری نسبت به کربنات آهن دارد و به محض اینکه مقادیر H2S به میزان لازم برسد، لایه سولفیدآهن تشکیل میشود. سولفیدآهن بسته به pH و دما، در انواع شکلهای کریستالی (مکنویت، پیروتیت و پیریت) تشکیل میشود. این سولفیدها در pH مشخص، قابلیت حفاظت مختلفی دارند.
با توجه به تأثیر دما کمترین محافظت در محدوده 60 تا 70 درجه سانتیگراد وجود دارد. در این دما و در pHهای کم، تمایل به حفرهدار شدن در فولاد دیده میشود بنابراین کنترل pH در این دما حیاتی است. در pH برابر با 60 تا 70 درجه سانتیگراد (بحرانیترین دما) هیچ تمایلی به خوردگی دیده نمیشد و لایههای سولفیدآهن هم بیشترین حفاظت را در همین pH داشتند.
همانطور که انتظار میرود، سرعت جریان سیال تأثیری بر کیفیت محافظت در کل طول لوله ندارد.
پایش خوردگی در روش تثبیت pH
پایش خوردگی از طریق بررسی مداوم pH صورت میگیرد. مقدار pH نباید کمتر از حد مورد نظر باشد. در صورت مناسب بودن مقدار pH میتوان از محافظت در کل خط لوله اطمینان حاصل کرد. با استفاده از پروب pH میتوان مقدار pH را بررسی کرد. این راه حل فوقالعاده است. زیرا پایش به صورت اتوماتیک انجام میگیرد. اما کاربرد این پروپها در سیستمهای ترش توصیه نمیشود. بنابراین شرکت توتالpH محیط را از طریق بررسی آب گلیکولدار در شرایط آزمایشگاهی (فشار bar1 گاز CO2) ارزیابی میکند.
pH مخلوط MEG و آب از طریق معادله زیر محاسبه میشود.
(5-5)
که در آن:
:kثابت جدایش است که به مقدار گلیکول بستگی دارد.
:p فشار کل گاز
]]>