مدیریت

شرکت های زایشی تحقیقاتی محور

 

(S27 جهت توضیح نوع تجاری‌سازی انتخاب شده توسط شرکت های زایشی تحقیقاتی محور نیاز به فهم شرایطی است که شرکت ها را قادر به تطابق با آن ملزومات می‌سازد. این نوع شرکت ها جهت تجاری سازی موفق در بازار فناوری یعنی بازاری که در آن فناوری در قالب مالکیت فکری یا سایر اشکال غیر ملموس تجارت می شود، لازم است تا توجه خاصی به جنبه های زیر مبذول نمایند: ۱) حضور الزامات سخت‌گیرانه در مورد جدید بودن فناوریِ در حال تجاری شدن و ظرفیت محافظت از آن فناوری با تأکید بر نقش چنین محافظتی توسط اختراعات ثبت شدۀ فعلی در سازمان ثبت اختراع، ۲) وضعیت دسترسی به منابع و شایستگی های پایین دستِ مورد نیاز جهت تجاری سازی و بویژه میزان کنترلی که شرکت های تثبیت شدۀ فعلی بر آن دارایی ها دارند. ۳) مجموعه ای از شایستگی های تیم تأسیس با اشاره به ترکیبی از سطح بالای تواناییهای علمی(با توجه به ملزومات فنی) با شایستگی ها و شبکه های غیر تکنولوژیکی مهم(با توجه به نیازهای پیچیدۀ تجارت IP). در همین راستا Hicks & Hedge (20005) در بررسی های خود اینچنین استدلال می کنند که تامین کنندگان کوچک متخصص در  پتنت که دارای سابقه ای طلانی از موفقیت در بازار فناوری هستند، فناوری هایی را توسعه خواهند داد که دارای طیف وسیع تری از برنامه های کاربردی، کیفیت بالا، پایه ای و  مبتنی بر دانش بوده و بر اساس مفاهیم  Bresnahan & Trajtenber(1995) چنین فناوری‌هایی مستعد تجارت و لیسانس خواهند بود. به بیانی دیگر، معمولاً پتنت های نشأت گرفته از شرکت های زایشی تحقیقاتی محور برخواسته از دانشگاهها تحت لیسانس در بازار فناوری تجاری سازی خواهند شد. شاید از جمله دلایل این امر آن باشد که اختراعات نشات گرفته از دانشگاهها دارای ماهیت دانشی پایه ای و در مرحله جنینی بوده و بنابراین مستلزم توسعه قابل توجهی پیش از کاربرد تجاری هستند. از طرف دیگر زمانیکه دارایی های غیر تکنولوژیکی کلیدی(دارایی های مکمل پایین دستی)  مورد نیاز در دستیابی به ارزش حاصل از فناوری در مرحله تجاری مانند ظرفیتهای بازاریابی، تجهیزات فروش و تجربه مدیریتی و نظارتی، تحت کنترل شرکت های تثبیت شده می باشد و همچنین شرکتهای زایشی تحقیقاتی محور دارای دانش قبلی لازم در ساخت این دارایی ها باشند، انگیزه بیشتری برای کار انحصاری در بازار فناوری خواهند داشت. در غیر اینصورت دستیابی یه این دارایی های می تواند از طریق اکتساب یا اتحاد استراتژیک با صاحبان دارایی های انجام گیرد. فروش فناوری برای این نوع شرکتها به دلیل بیگانگی آنها با فنون بازاریابی سنتی و تجاری سازی و همچنین ریسک بالای آن در یافتن گیرندگان مناسب فناوری، دستیابی به منافع مورد انتظار خود، ایجاد مناسبترین استراتژی فروش و رهبری فرایند پیچیده مذاکره توجیه نخواهد داشت و بنابراین آنها تیمی متخصص خارج از شرکت را برای ساخت دارایی های مکمل مورد نیاز و تجاری سازی فناوری خود بکار می گیرند.
 

شرکت های کارآفرینی

(S99از منظر شرکت های با ماهیت کارآفرینی و فناوری پیشرفته، نه تنها دارایی فکری سرمایه ارزشمندی را ارائه می کند بلکه در راستای افزایش خلق بازارهای ایده نیز خدمت می کند. و نتیجتاً موجب افزایش همکاری با شرکت های تثبیت شده (که در غیر اینصورت به نوآوری به عنوان یک تهدید می نگریستند) خواهد شد. این امر به عنوان فرصتی برای شرکت های تثبیت شده خواهد بود تا به انگیزه های بالا، خلاقیت و نوآوری خاص شرکت های کوچک دست بیابند.
دانشگاهها

(S65علاوه بر نقش سنتی دانشگاهها در آموزش دانشجویان و انجام تحقیقات پایه ای، راه های متعددی برای آنها وجود دارد تا اثر مثبتی بر اقتصاد منطقه خود داشته باشند که یکی از این راه ها انتقال دانش و فناوری و تجاری سازی آنهاست. در این راستا توجه به دو نکته قابل توجه می باشد که اولاً رویکردهای مختلف انتقال فناوری و تجاری سازی در دانشگاهها، اثرات مثبت مشابهی بر اقتصاد محلی دارد و موفقیت سیاست فناوری وابسته به نوع طرح های نهادی است که انتقال دانش و نواوری را ممکن می سازد. ثانیاً انتخاب طرح های نهادی در دانشگاهها مستلزم ارزیابی دقیق منطقۀ درحال فعالیت دانشگاه و شرایط موجود جهت توسعه اقتصادی است.

با بررسی مطالعات استدلال می شود که در مناطق در حال توسعه، طرح های سیاستی با حمایت بالا از سوی تعداد زیادی از سرمایه گذاران خطرپذیر و در نتیجه استراتژیهای تجاری سازی از بالا به پایین(شامل ایجاد دفتر انتقال فناوری به عنوان شرکت زایشی و ایجاد پارک فناوری) موجب توسعه اقتصادی خواهد شد، در حالیکه در مناطق توسعه یافته، طرح های سیاستی با حمایت پایین از سوی تعداد کمی از سرمایه گذاران خطرپذیر و در نتیجه استراتژیهای تجاری سازی از پایین به بالا(شامل انعقاد همکاری تحقیقاتی از سوی صنعت با دانشگاهها، پاسخ به احتیاجات لیسانس از سوی شرکتهای نیازمند، تحت حمایت قرار دادن مالکیت فکری و ایجاد ارزش بازاری برای اختراع جدید) توسعه اقتصادی را در برخواهد داشت. و نهایتاً اینکه جهت موفقیت سیاست انتقال فناوری دانشگاه تنها اعمال طرح های از بالا به پایین کافی نیست بلکه لازم است تا تغییرات واقعی فرهنگی در دانشگاه بوقوع بپیوندد.

 

 

تفسیر موضوعی:

با توجه به مطالب فوق، همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید؛ دارایی مکمل به عنوان عامل مؤثر بر قابلیت کسب و کار در تجاری سازی فناوری آن شناسایی شده است. از اینرو استراتژی مناسب شرکت های زایشی تحقیقاتی محور پیش از ورود به مرحلۀ تجاری و بازار و بدون نیاز به دارایی های مکمل جهت تولید فناوری، استراتژی لیسانس خواهد بود. از طرف دیگر، استراتژی مناسب برای شرکت های زایشی تحقیقاتی محور صاحب دارایی های مکمل مورد نیاز، تجاری سازی مستقل و استراتژی مناسب این نوع شرکت هایی که فاقد دارایی های مکمل مورد نیاز در مرحله تجاری و بازار هستند، استراتژی سرمایه گذاری مشترک و اتحاد استراتژیک خواهد بود.

در مورد دانشگاهها نیز استراتژی مناسب در مناطق در حال توسعه، تأسیس شرکت زایشی و در مناطق در حال توسعه، تحقیق و توسعه مشترک می باشد.

 

 

شکل ۴-۹- استراتژیهای تجاری سازی پیشنهادی با در نظر گرفتن عامل ماهیت کسب و کار

 

عدم اطمینان

شرکت‌های نوآور و خطرپذیر قابلیت فعالیت در محیط‌های تجاری پویا و نامطمئن را دارند. منظور از عدم اطمینان در این پژوهش عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در فناوری و بازاری که واحد کسب و کار در آن فعالیت می کند.

به منظور توضیح اثر این عامل بر استراتژی تجاری سازی، نتایج مطالعات شرح شده در جدول ۴-۱۵ ترکیب شده‌اند.

 

فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

جدول ۴-۱۵- مشخصات مطالعات اصلی ترکیب شده با تمرکز بر عامل عدم اطمینان جهت ارتباط دهی مفاهیم و  ساخت تحلیل از نتایج آنها
ردیفسال/نویسندههدف/سوال تحقیقروش تحقیقصنعت مورد مطالعهاستراتژیهای تجاری‌سازی فناوری شناسایی شدهعوامل موثر بر  استراتژیهای تجاری‌سازی شناسایی شده
Scopus-22 (S22)(۲۰۱۲)

E. Maine, S.Lubik, E.Garnsey

سرمایه گذاریهای خطرپذیر در مواد پیشرفته چه استراتژیهایی را برای غلبه بر چالش های دلهره آور تجاری سازیِ خود پیش می گیرند؟کمی/ تجزیه تحلیل خوشه ای و سلسله مراتبی داد ها

 

کسب و کارهای دانش محور  انگلیس و آمریکا در صنعت مواد پیشرفته (  شامل سه زیرگروه نانو مواد، سلول های سوختی و مواد عملکردی)o  اعطای لیسانس بطور گسترده خارج از بازارهای اصلی

o   تمرکز بر یک بازار محدود جهت بدست آوردن درصد بالایی از بازار

o  فروش

o  لیسانس فناوری مابین شرکتها

o    ادغام پایین دستی در زنجیره ارزش صنعت هر یک از بازارهای هدف(اغام رو به جلو) با توجه به منابع مور نیاز جهت ادغام

·        عدم اطمینان بازار

·   فناوری موثر بر انتخاب بازار

Scopus-27 (S27) (۲۰۱۲)

O. Conceicao, M.Fontes, T.Calapez

کدام عوامل بر تصمیمات شرکت های زایشی تحقیقاتی محور با هدف قردادن بازارهای فناوری اثرگذار است؟ کدام عوامل بر قابلیت شرکت های زایشی تحقیقاتی محور به منظور فعالیت در بازارهای فناوری به عنوان کسب و کار اصلی شرکت اثرگذار است؟ اولین تصمیم در موقعیت های بعدی به چه میزان تعیین کننده می باشد؟کمی/ تحلیل رگرسیونشرکت های زایشی تحقیقاتی محور اروپایی

 

o    فروش

o    لیسانس فناوری واقعی

o    مشارکت در توسعه محصولات یا خدمات آن فناوری

·     ماهیت دانش در حال بهره برداری

·      شرایط یعنی ظرفیت حفاظت از فناوری، محل و درجه کنترل بر دارایی های مکمل پایه

·     ویژگی های محیطی منبع

·     حضور الزامات سخت گیرانه در مورد جدید بودن فناوریِ در حال تجاری شدن و محافظت آن توسط اختراعات ثبت شده

·     وضعیت دسترسی به منابع و شایستگی های پایین دستِ مورد نیاز جهت تجاری سازی

·  ترکیبی از سطح بالای تواناییهای علمی(با توجه به ملزومات فنی) با شایستگی ها و شبکه های غیر تکنولوژیکی مهم

 

جدول ۴-۱۵- مشخصات مطالعات اصلی ترکیب شده با تمرکز بر عامل عدم اطمینان جهت ارتباط دهی مفاهیم و  ساخت تحلیل از نتایج آنها-ادامه
ردیفسال/نویسندههدف/سوال تحقیقروش تحقیقصنعت مورد مطالعهاستراتژیهای تجاری‌سازی فناوری شناسایی شدهعوامل موثر بر  استراتژیهای تجاری‌سازی شناسایی شده
Scopus-31 (S31)

 

(۲۰۱۱)

J. Kang, S. Gwon, S. Hong, Y. Kim, K. Cho

بررسی تجاری سازی شرکتهای تحت حمایت دولت و تحلیل رابطه بین عملکرد و  عوامل تعیین کننده موفقیت تجاری سازی مانند قابلیت های داخلی و خارجیکمی/ تحلیل رگرسیون لجستیکشرکتهای تولیدی در کره– براساس مفاهیم برگرفته از پژوهش تیس –

o    رقابت(استراتژی بازار)

o    همکاری(استراتژی‌فناوری)

·      قابلیت های خارجی شامل سه فاکتور عدم اطمینان فناوری، نقش حمایتی دولت از طریق تأمین مالی تحقیق و توسعه و  کاهش مالیات فعالیتهای مربوط به آن

·      عوامل کنترلی شامل دو فاکتور سرمایه گذاری R&D و اندازه شرکت

Scopus-54 (S54)

 

(۲۰۰۸)

S. Kascha, M.Dowling

۱- ترکیب عوامل اشاره شده در ادبیات تجاری سازی(رژیم تملک پذیری، رقابت و قابلیت ها) و عوامل اقتصاد هزینه مبادله (ویژگی دارایی ها، عدم اطمینان)، دیدگاه منبع محور(قابلیت های مستقیم و غیر مستقیم،هم افزایی ها) و نظریه مالکیت فکری(منابع مالی)

۲- ارزیابی تجربی استراتژی های مختلف تجاری سازی شامل  همکاری یکطرفه، همکاری دو طرفه، همکاری از طریق مبادله سهام و ادغام کامل و تست مدل در نمونه ای از شرکت های بیوتکنولوژی

کمی/ تحلیل با مدل رگرسیونشرکت های جوان زیست فناوری در ایالت متحده آمریکاo    همکاری یکطرفه

o     همکاری دو طرفه

o    همکاری از طریق مبادله سهام و ادغام کامل

·        عوامل مطرح در ادبیات تجاری سازی شامل رژیم تملک پذیری، رقابت و قابلیت ها

·        عوامل مطرح در دیدگاه منبع محور شامل قابلیت های مستقیم و غیر مستقیم و هم افزایی ها

·        عوامل مطرح در نظریه مالکیت فکری شامل منابع مالی

·     عوامل مطرح در اقتصاد هزینه مبادله شامل عدم اطمینان و ویژگی دارایی ها

Scopus-74 (S74)

 

 (۲۰۰۵)

R.Gonzalez

بررسی استراتژی مطلوب تجاری سازی برای پتنت هایِ نا متضمنکمی/ مدلسازی و آمون فرض tمجموعه ای از پتنت چند کشور اروپاییo    اعطای لیسانس

o    تجاری سازی به تنهایی

·     دارایی های مکمل

·     عدم اطمینان بازار

 

(S27 با توجه به اینکه ملزومات جهت عمل در هر نوع از بازارها متفاوت می باشد، تصمیم در مورد نحوه انتقال دانش(فروش/لیسانس یا مشارکت جهت توسعه محصولات و خدمات) وابسته به انتخاب نوع بازار هدف(بازار فناوری یا بازار محصول) و عدم اطمینان حاضر در آن بازار خواهد بود. به عبارتی در بازار فناوری  (S31 سرعت تغییرات تکنولوژیکی، دورنمای رقابتی که مشخصه آن درجه بالایی از عدم اطمینان است را افزایش می دهد. در محیط‌های رقابتی، شرکتها ناگزیر از توسعه محصولات جدید و تجاری سازی جهت خلق فرصت های جدید کسب و کار هستند (van de Vrande. V., W. Vanhaverbeke & G. Duysters,2009). عدم اطمینان فناورانه به عنوان طیف تغییرات در خود فناوری یا حوزه کارکردهای آن تعریف شده است و اشاره به احتمال تغییرات غیرمنتظره در فناوری ها دارد(Chen, H. and T.-J. Chen,2003). عدم اطمینان فناورانه اثری منفی بر توسعه محصول دارد و بنابراین شرکت ها تصمیم به همکاری سلسله مراتبی تحت پیشامدهای نامطمئن خواهند گرفت(Ragatz. G. L., R. B. Handfield and K. J. Petersen,2002). جهت دستیابی به فناوری سریع تر از رقبا، شرکتها نیازمند پیش بینی تغییرات تکنولوژیکی و حفظ شایستگی تکنولوژیکی خود در پاسخ به تغییرات فناورانه می باشند.

R.Gonzalez (S74 (2005) در پژوهش خود با هدف بررسی استراتژی مطلوب تجاری سازی برای پتنت مدلی ساده از استراتژیهای تجاری سازی دانش های به تازگی پتنت شده  با توجه به دو عامل عدم اطمینان و دارایی‌های مکمل نواور پیشنهاد می کند که این مدل در شکل زیر نشان داده شده است:

 

99