دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

شرکت کنندگان، تخته تعادل

12
13 [do_widget id=kl-erq-2]
پیوست شماره هفت
تمرینات
تمرینات منتخب ، گرم کردن به مدت 5 دقیقه ، تمرینات قدرتی به مدت 20 دقیقه ، تمرینات تعادلی به مدت 20 دقیقه و سرد کردن به مدت 5 دقیقه را شامل می شود. در جلسات تمرینی جهت جلوگیری از تاثیر خستگی ناشی از تمرینات قدرتی ،ابتدا تمرینات تعادلی و سپس تمرینات قدرتی انجام می شود. تمرینات منتخب تعادلی به سه قسمت تقسیم می شود تمرینات بدون وسیله ، تمرینات تعادلی با استفاده از چوب تعادل که در دو اندازه متفاوت در نظر گرفته شده است و تمرینات تعادلی با استفاده از تخته تعادل .
این برنامه تمرینی 8 هفته به طول می انجامد و در هر هفته 3 جلسه و در هر جلسه 50 دقیقه. در هفته اول و دوم تمرینات تعادلی بدون وسیله از آسان به مشکل انجام می گیرد بدین صورت که 2 روز اول تمرینات بر روی زمین و روی موکت و2 روز بعد روی فوم و دو روز آخر با چشم بسته. در صورت پیشرفت شرکت کنندگان می توان از تمرینات روی فوم و با چشم بسته نیز استفاده نمود. در هفته های سوم و چهارم تمرینات تعادلی با استفاده از چوب تعادل (با ارتفاع کمتر و عرض بیشتر) به همراه تمرینات تعادلی بوسیله تخته تعادل صورت می گیرد . به دلیل محدودیت در استفاده از چوب تعادل گروه تجربی از هفته سوم به دو گروه مجزا تقسیم می شود و یک گروه تمرینات با چوب تعادل و گروه دیگرتمرینات با تخته تعادل را به مدت 10 دقیقه پی می گیرند ودر 10 دقیقه بعدی گروه ها جابه جا می شوند.در 2 روز اول از هفته سوم، از چوب تعادل با ارتفاع کمتر و عرض بیشتر استفاده می شود. در 2 روز بعد، تمرینات با چوب تعادل در حالی ادامه می یابد که چوب تعادل جهت کاهش ثبات سطح و سخت ترکردن تمرینات، با فوم پوشیده شده است و در 2 روز پایانی از هفته چهارم این تمرینات با چشم بسته انجام می گیرد و با توجه به پیشرفت شرکت کنندگان می توان از چوب تعادل با فوم و یا بدون فوم استفاده نمود.در رابطه با تمرینات روی تخته تعادل نیز شرکت کنندگان تمرینات را با ایستادن روی تخته تعادل به صورت صاف و انجام حرکات دورسی فلکسیون ، پلنتار فلکسیون، اینورسیون، اورسیون شروع و تا پایان هفته چهارم ادامه می دهند. از هفته پنجم به بعد تمرینات تعادلی با استفاده از چوب تعادل (با ارتفاع بیشتر و عرض کمتر) به همراه تمرینات تعادلی بوسیله تخته تعادل صورت می گیرد. در ابتدا بدون تغییر در چوب تعادل تمرینات انجام می شود .سپس چوب تعادل را با فوم پوشیده می شود و تمرینات ادامه می یابد.بعد از آن تمرینات با چشم بسته و در نهایت برای افزایش سختی، تمرینات با چشم بسته بر روی چوب تعادلی که با فوم پوشیده شده است انجام می شود.به طور کلی تمرینات تعادلی بوسیله تخته تعادل نیز به این صورت اجرا می شود که تا پایان هفته پنجم شرکت کنندگان با ایستادن روی تخته تعادل( با زانوی خمیده) و انجام حرکات دورسی فلکسیون ، پلنتار فلکسیون، اینورسیون، اورسیون تمرینات را پی می گیرند سپس تمرین ایستادن روی تخته تعادل( با زانوی خمیده) و انجام حرکات دورسی فلکسیون ، پلنتار فلکسیون، اینورسیون، اورسیون را تا پایان هفته ششم با اضافه کردن ایستادن روی پای غالب انجام می دهند.بعد از آن همین تمرینات با چشم بسته تا پایان برنامه تمرینی ادامه می یابد.در این برنامه تمرینی برخی تمرینات دیگر نیز روی تخته تعادل انجام می شود که بعدا به آن اشاره می شود .
1- تمرینات تعادلی
تمرینات تعادلی با استفاده از چوب تعادل
راه رفتن روی چوب تعادل و حفظ تعادل
راه رفتن روی چوب تعادل و حفظ تعادل در حالیکه دست ها را باز و بسته می کند (اضافه کردن فعالیت های اندام فوقانی جهت تقویت کنترل مرکز ثقل)
راه رفتن روی چوب تعادل وحفظ تعادل درحالیکه فرد به سمت عقب حرکت می کند( تغییر درون دادهای حسی موجود )
راه رفتن شخص روی چوب تعادل و حفظ تعادل در حالیکه به یک نقطه یا فرد ثابت نگاه می کند (اضافه کردن حرکات ترکیبی سر و چشم )
شکل1-1-4
1-1-5 راه رفتن روی چوب تعادل و حمل اشیاء یا توپ با چشم باز و بسته.

شکل1-1-5
ایستادن و راه رفتن بر روی چوب تعادل به صورت عرضی ( تقویت استراتژی لگن و تغییر درون دادهای حسی موجود )
شکل1-1-6
راه رفتن و رساندن دست به شیء که توسط فرد دیگری بالا نگه داشته می شود ( بی اثر کردن استراتژی مچ و تسهیل بیشتر استراتژی لگن و جا به جایی مرکز ثقل )
شکل 1-1-7
بالا آمدن بر روی چوب تعادل از طرفین ( افزایش کنترل مرکز جاذبه و اصلاح استفاده از استراتژی لگن )
شکل1-1-8

]]>