شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان تجاری هتل ها- قسمت ۱۱

0 Comments

برنامه‌های توسعه مناطق آزاد باید با بهره گرفتن از سیاستهای برون گر، در راستای تحقق عناصر نوینی برای رشد اقتصادی منطقه گام بردارد و با تزریق منابع خارجی، امکان افزایش بهره وری و در پی آن، رشد مستمر تولیدات و سپس سرمایه گذاری را فراهم آورد. با تکرار این چرخه در نهایت امکان استفاده بهینه و کامل از امکانات منطقه، میسر و توسعه اقتصادی پدیدار می‌شود. (صرافی،۱۳۷۷). در پژوهشی که توسط نورمحمد یعقوبی در سال ۱۳۹۰ در رابطه با رضایت و میزان وفاداری گردشگران انجام شد، یافته ها نشان داد که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معنادار با ضریب همبستگی ۰٫۷۱ وجود دارد .
عکس مرتبط با اقتصاد
در سال ۱۳۸۸ حمیده میر عبدالهی شمسی و حسن دهقان دهنوی پژوهشی را به عنوان بررسی رابطه رضایت و وفاداری انجام دادند. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیات از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی استفاده شده بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین رضایت و وفاداری مشتریان در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی رابطه بین هر کدام از متغیرهای رضایت مشتری و وفاداری با عملکرد بانک در سطح اطمینان ۹۰ درصد
دانلود پایان نامه
به دست آمد.
سید محسن علامه و ایمانه نکته دان در سال ۱۳۸۸ پژوهشی را به عنوان بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی هتل های ۴و۵ ستاره اصفهان) انام دادند. یافته های پژوهش آنها حکایت از وجود رابطه مثبت و معنادار یان کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان دارد. بعلاوه یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای اعتمادی و رضایتمندی نقش میانجی را در رابطه با کیفیت خدمات و وفاداری ایفا می کند و خود نیز تاثیر مثبت و معناداری بر ایجاد وفاداری دارند . در مطالعه دیگری که توسط حمید رضا علی پور و سحر پور اصغر در رابطه با کیفیت خدمات و وفاداری مشتری (مطالعه موردی، هتل های گیلان و مازندران) در سال ۱۳۸۹ انجام شد ، نتایج وجود رابطه مستقیم و معنادار را میان متغیرهای کیفیت خدمات و وفاداری مشتری نشان دادند.
۲-۱۲ مدل و فرضیات تحقیق :
هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان تجاری هتل های چهار ستاره آبادان و رتبه بندی شاخص های مربوط به هریک از عوامل ذی ربط بر مبنای اهمیت آنهاست .
به همین منظور و بر مبنای ۸ عامل یافته شده در مروری بر ادبیات مرتبط با وفاداری مشتری در صنعت هتلداری و مهمانداری (ذکر شده در بیان مسئله در فصل اول) ، مدل مفهومی زیر جهت انجام پژوهش پیشنهاد می گردد :
شکل شماره۲-۱٫ مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مدل ارائه شده ، فرضیات پژوهش به شرح زیر قابل طرح هستند :
فرضیه اصلی :
بین عوامل مؤثر وفاداری مشتریان تجاری و وفاداری مشتریان تجاری هتل های چهارستاره ، رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیات فرعی :
بین مهمان نوازی و وفاداری مشتریان تجاری هتل های چهار ستاره ، رابطه معناداری وجود دارد .
بین اقامت و وفاداری مشتریان تجاری هتل های چهار ستاره ، رابطه معناداری وجود دارد .
بین غذا و نوشیدنی و وفاداری مشتریان تجاری هتل های چهار ستاره ، رابطه معناداری وجود دارد .
بین تفریح و سرگرمی و وفاداری مشتریان تجاری هتل های چهار ستاره ، رابطه معناداری وجود دارد .
بین خدمات مکمل و وفاداری مشتریان تجاری هتل های چهار ستاره ، رابطه معناداری وجود دارد .
بین امنیت و سلامت و وفاداری مشتریان تجاری هتل های چهار ستاره ، رابطه معناداری وجود دارد .
بین موقعیت و جابه جایی و وفاداری مشتریان تجاری هتل های چهار ستاره ، معناداری رابطه وجود دارد .
بین عادلانه بودن قیمت و وفاداری مشتریان تجاری هتل های چهار ستاره ، معناداری رابطه وجود دارد.

فصل سوم
روش تحقیــق

روش تحقیق
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. به سخن دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید که چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا هر چه دقیقتر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق دست یابد . (نادری و سیف نراقی،۱۳۸۱، ۶۰)
تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی و خاصاً مدل یابی معادلات ساختاری یا لیزرل
می باشد. در تحقیق همبستگی که یکی از روش های تحقیقات توصیفی به شمار می رود رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد .
تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد :
الف- مطالعه همبستگی دو متغیری ( با هدف بررسی دو به دوی متغیرها )
ب- تحلیل رگرسیون ( با هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر ملاک با توجه به
تغییرات پیش بین)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *