دسته بندي علمی – پژوهشی : شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری …

0 Comments

 
 
اسکندری، مجتبی. و موحدی، مسعود(۱۳۸۵)، تصمیم گیری با رویکرد فرهنگی: بررسی رفتار تصمیم گیری در ایران، مجله دانشکده علوم انسانی، ش ۶۳، ۳۳- ۵۲٫
اسماعیلی، محسن. و طحان نظیف، هادی(۱۳۹۱)، نسبت سیاست های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران، پژوهش نامه حقوق اسلامی، ش ۱، ۷۳- ۹۴٫
اوما سکاران(۱۳۹۰)، روش های تحقیق در مدیریت، مترجمان: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۱- ۵۶۰٫
آتشک, محمد، قهرمانی، محمد، ابوالقاسمی، محمود و فراستخواه، مقصود. (۲۰۱۳). مفهوم فساد اداری در نظام آموزش دولتی. اخلاق در علوم و فناوری, (۳)، ۳۰-۴۳٫
آذر، عادل. و معماریانی، عزیز ا…(۱۳۷۲)، تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی AHP، دانش مدیریت، ش ۲۷ و ۲۸، ۲۲-۳۲٫
آقاسی, س. (۱۳۸۵). شفاف سازی اطلاعات در تنظیم و ارائه گزارشات مالی نیاز امروز جامعه ایران. پژوهش های مدیریت راهبردی , ش ۲۸ و ۲۹، ۳۰۱- ۳۱۰٫
آون هیوز( ۱۳۹۱)، مدیریت دولتی نوین، ترجمه: الوانی، مهدی. خلیلی شورینی، سهراب و معمارزاده طهران، غلامرضا، تهران: انتشارات مروارید، چاپ سیزدهم، ۱-۲۵۷٫
باطنی، ابراهیم و یزدان شناس، مهدی(۱۳۸۵)، نگاهی به فرآیند شکل گیری دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن، فقه و حقوق، سال سوم، ۵۹-۹۴٫
پدرام, سعید و رحمانی زاده دهکردی, حمیدرضا (۱۳۸۱). شفاف سازی و پاسخگویی در نهادهای رسمی. مجلس و راهبرد، ش ۳۶، ۸۵- ۹۶٫
ترنر، مارک و هیوم، دیوید(۱۳۷۹)، حکومتداری، مدیریت و توسعه، ترجمه: عباس منوریان، مرکز آموزش مدیریت دولتی،۱- ۳۴۶٫
حسنی، علی و شمس، عبدالحمید(۱۳۹۱)، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش هاس اسلامی، اسلام و پژوهش های مدیریتی، ش ۱، ۸۱٫- ۱۰۴٫
خاکی، غلامرضا(۱۳۹۰). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. انتشارات بازتاب. تهران، ۱-۴۴۶٫
خداداد حسینی, سیدحمید, کلابی, امیرمحمد, مهرابی, روزا. (۱۳۹۱). مفهوم پردازی فرایند تصمیم گیری کارآفرینانه در بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین. پژوهش نامه مدیریت تحول, ۴(۸)، ۵۲-۷۰٫
خلیلی، محسن(۱۳۸۳)، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛ یک بررسی انتقادی، نشریه حقوق اساسی، ش ۳، ۶۵- ۹۰٫
خورشید، صدیقه.، کارلوکس.و معماریانی، عزیز الله(۱۳۸۳)، یک مدل اجماع فازی برای تصمیم گیری گروهی: رویکرد فازی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ش ۴۱ و ۴۲، ۱۴۷- ۱۷۰٫
داداشی، علیرضا(۱۳۹۰)، مبارزه با فساد اداری در ایران: اقدامات انجام شده و چند راهکار پیشنهادی، راهبرد توسعه، ش ۲۷، ۲۰۸- ۲۲۰٫
راهرو خواجه، احمد(۱۳۸۹)، آموزش به عنوان امری مهم در اجرای سیاست های کلی نظام اداری، علوم تربیتی: اصلاح و تربیت، ش ۹۶، ۳٫
رحمان سرشت، حسین(۱۳۷۰)، تجربه ای در زمینه تصمیم گیری گروهی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ش ۲: ۱۵- ۳۶٫
رحیم نیا، فریبرز(۱۳۷۸)، بررسی تنگناهای تصمیم گیری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش ۲، ۲۳۹-۲۵۱٫
رشیدی کمیجان، علی رضا(۱۳۸۴)، مروری بر ادبیات بحث تصمیم گیری گروهی فازی، مدیریت(پژوهشگر)، ش ۲، ۶۳-۸۱٫
رضایی، ابراهیم(۱۳۹۰)، تحلیل اثرات عوامل نهادی بر رشد بهره وری کامل عوامل در اقتصاد ایران با استفاده از مدل فضا حالت، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ش ۶، ۴۳-۶۰٫
ره پیک، سیامک(۱۳۸۷)، فرآیند تصمیم گیری در بحران و نقش رسانه ها، علوم اجتماعی: پژوهش های ارتباطی، ش ۵۶، ۱۱۹-۱۳۵٫
رهنورد، فرج اله(۱۳۹۱)، معماری نظام اداری در پرتو سیاست های کلی ابلاغی، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، ش ۱۰، ۱۵-۲۲٫
زندیه، حسن و سالارسروی، حسن(۱۳۹۱)، شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فصلنامه گنجینه ی اسناد، ۱۱۶-۱۳۴٫
سازمان و مدیریت و برنامه ریزی کشور(۱۳۸۱)، گزارش برنامه تحول در نظام اداری کشور، معاونت مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ساعتی، صابر.، حاتمی ماربینی، عادل. و ماکونی، احمد(۱۳۸۶)، تصمیم گیری گروهی به کمک TOPSIS فازی، مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان، ش۱۳، ۲۱- ۳۴٫
سایت شفافیت بین المللی، قابل دسترس در: http://www.transparency.org/country
سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، سایت مجمع تشخیص مصلحت(۱۳۹۳)، قابل دسترس در: http://old.maslahat.ir/Contents.aspx
سرمد، زهره. بازرگان عباس. حجازی، الهه.(۱۳۸۸) روش های تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگاه. تهران، ۱- ۴۰۶٫
سیاست های کلی نظام اداری، سایت مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی(۱۳۹۳)، قابل دسترس در: http://www.iphrd.org/tabid/158/Default.aspx
سینایی, حسنعلی; داودی, عبدالله (۱۳۸۸). بررسی رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد«تحقیقات مالی» , ش ۲۷، ۴۳-۶۰٫
شیخی، محمدحسین(۱۳۹۰)، عوامل موثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن، اسلام و پژوهش های مدیریتی، ش ۲، ۹۷-۱۱۹٫
عمید زنجانی، عباس علی. و طحان نظیف، هادی(۱۳۹۰)، سیاست های کلی نظام، کیهان فرهنگی، ش ۲۹۹-۳۰۰، ۱۴- ۱۷٫
غضنفری، مهدی. و غفاریان، وفا(۱۳۷۹)، انسان، کامپیوتر و تصمیم گیری(یک بررسی تحلیلی از سیستم های کمک تصمیم گیری، تدبیر، ش ۱۰۸، ۳۲- ۳۷٫
فرهادی نژاد، محسن و لگزیان، محمد(۱۳۹۰)، پیمایشی طولی در زمینه علل فساد اداری و روش های کنترل آن (۱۳۸۸–۱۳۷۸)‎، چشم انداز مدیریت دولتی، ش ۸، ۴۵- ۶۰٫
فرهادی نژاد، محسن(۱۳۸۵).دولت الکترونیک و حکومتداری خوب.تدبیر، ش ۱۶۹، ۲۲-۲۷٫
فیض، محمد(۲۶/۱۰/ ۹۱)، بررسی مسائل نظام اداری ایران، پایگاه مقالات علمی مدیریت، قابل دسترس در:,www.SYSTEM.parsiblog.com ۱٫
قاضی نوری، سپهر. و طباطبائیان، حبیب الله(۱۳۸۱)، تحلیل حساسیت مسائل تصمیم گیری چندشاخصه نسبت به نوع تکنیک مورد استفاده: مطالعه ای موردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ش ۵۶، ۱۲۹-۱۴۱٫

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir