شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با …

0 Comments

۳-۳-۳٫ تعریف متغیرهای پژوهش
همانطور که پیش تر اشاره شد، متغیرهای تحقیق بر اساس بررسی اسناد علمی گردآوری شده اند. در فصل اول تعریف عملیاتی معیارهای اصلی مورد بررسی قرار گرفت، در این قسمت تلاش می نمائیم تا تعاریف هر یک از زیر معیارهای تحقیق را مورد بررسی قرار دهیم. شایان ذکر است متغیرهایی که ذیلا به آن ها اشاره خواهد شد، از منابع ذیل تلخیص و گردآوری شده است: Erkkila: 2010: 350-356./ Weber, 2010: 130/ Macintosh & Xenakis, 2003: 275./ Ratnovski, 2013: 424/ Dawes & Helbig, 2010: 51-58/ Stapenhurst & Langseth, 1997: 311-313/ Garcia-Marco, 2010: 99/ Perez & 2010: 587-590/ Kim & cho, 2005: 113-117.
مدیریت دانش: به منظور بهبود شفافیت در فرآیندهای دولت الکترونیک و پذیرش و حمایت اجتماعی، وجود مدیریت دانش در سازمان ها اثربخش خواهد بود، اسناد و مدارک و قوانین و مقررات علاوه بر ثبت باید رواج داشته باشد و بین سایر افراد جامعه نیز آشکار باشد.
کنترل منافع شخصی مدیر: اصل ترجیح منافع جمعی به منافع فردی، باید توسط افراد رعایت شود، اینگونه با در نظر داشتن منافع سایرین، اطلاعات به صورت شفاف در اختیار آن ها قرار می گیرد.
ساختار سازمانی(پیچیدگی): شفافیت می تواند موجبات اجتناب از پیچیدگی را فراهم آورد و همچنین می تواند با توجه به ساختار سازمانی در دستور کار و استراتژی های سازمانی قرار گیرد.
وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات موثر: دسترسی به اطلاعات از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل سه اصل زیر است: اول، کانال ارتباطی باید به طور گسترده، مختلف و نزدیک به شهروندان باشد؛ دوم، شهروندان به آسانی بتوانند آن را درک کنند؛ و آخرین مورد، روش ارائه اطلاعات اداری باید رسمی و مستقیم باشد. به این دلایل، بسیاری از دولت ها به منظور افزایش قابلیت دسترسی برای شهروندان از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره برداری می نمایند.
همسویی با ساختار شفافیت اطلاعات سایر کشورها از طریق نوسازی و جهانی شدن: آنچه که به عنوان عناصر کلیدی در کشورهاست و تفاوت هویت های اجتماعی را ایجاد می کند را در ملیت و ملی گرایی می توان توضیح داد. در جهان، همگرایی ملل، از طریق فرآیند نوسازی و جهانی شدن در مقیاس بزرگ اتفاق می افتد و همچنان خط مشی های ملی نهادهای سیاسی و اقتصادی، آزادی و حقوق شهروندی از جهانی شدن و ارتباطات گسترده با سایر ملل تاثیر می پذیرد.
کنترل و پاسخگوئی دموکراتیک: تغییر مفهومی و چرخه ایده پردازی در سیستم عامل دولت و تجزیه و تحلیل دولت های غیر متمرکز، کنترل دموکراتیک(پاسخگوئی) را موجب گردید: دولت برای چه، به چه کسی و چگونه مسئول است؟
اهتمام به رعایت قوانین بین المللی حاکم: تصویب قوانین دسترسی به اطلاعات در سطح بین المللی معمولا به عنوان یک بحث سیاسی، اغلب برای پذیرش کشورها در سطح بین المللی بسیار مهم است.
ّ توجه به مشارکت مردمی(جلب همکاری به دنبال اعتمادسازی): نکته ای که به عنوان عوامل نهادی و بستری یک دولت می باشد، این است که دولت در حین انجام کارهای مربوط به امور داخلی اش باید به اعتمادسازی توجه داشته باشد، این مورد نوعی تبلیغات برای دولت محسوب می شود، که دولت با ارائه گزارشاتی چون گزارش مالیاتی می تواند اعتماد افراد جامعه را جلب و همکاری آن ها را در امور شهروندی داشته باشد.
تغییر و بهبود اهداف دولت: گرایش دولت به سمت مدرنیزه شدن و دولت رفاهی، شفافیت و توجه به برابری را اصل کار خود قرار داد، همچنین به اصلاح بازار کار و تجارت اشاره داشت و ارزش مند بودن افراد جامعه و حفظ رضایت آن ها در صدر برنامه ها قرار گرفت.
تمرکز زدایی: تمرکز زدایی دولت به منظور بهبود سیستم فرمان مرکزی در دستور کار اصلاحات دولت ها قرار گرفته است.
انعطاف پذیری در پذیرفتن و تسهیم اطلاعاتافراد در پذیرش و از سوی دیگر، در انتقال اطلاعات باید قابلیت های شخصیتی، چون منعطف بودن را در خود پرورش دهند.
رقابت بین دولت هایکی از عوامل بسیار حیاتی در بها بخشیدن به امر شفاف سازی نظام اداری، رقابت بین دولت هاست. دولت ها در جهت جلب رضایت شهروندان، به دنبال بهبود بخشیدن سطح کیفیت زندگی افراد جامعه هستند، که یکی از مواردی که می تواند در این مقوله موثر باشد، شفاف بودن فرآیندهای اداری است.
بهره مندی از قابلیت های دولت الکترونیک در ارائه شفاف فرآیندهای خدمات بخش عمومی: به منظور ارتقاء فرایندهای بخش عمومی و شفافیت تصمیم گذاری ها، دولت الکترونیک به عنوان یک مرجع برای بهره وری و ارائه خدمات استفاده می شود.
توجه دولت به استقلال و پاسخگوئی مردم: دولت باید حق آزادی و آگاهی از اطلاعات برای آحاد افراد جامعه را در تصمیمات و اقدامات خود در نظر داشته باشد.
یکپارچه سازی و هماهنگی اطلاعات در سازمان: باید اطلاعات به صورت جامع و به صورت کل نگر درآیند. ترویج یکپارچگی ملی اطلاعات جز جدایی ناپذیر عملکرد نهادهای دولتی در استفاده بهینه از منابع برای مهار فساد اداری می باشد. هرچه سطح یکپارچگی اطلاعات در سطح سازمان توسعه یابد، فساد اداری تضعیف شده و توسعه عادلانه ترویج می یابد.
وجود قوانین و مقرراترویه شفافیت شامل قوانین و روش هایی برای عملکرد سازمان هاست. این قواعد باید به وضوح بیان شوند، بدون ابهام باشند و به صورت عمومی افشا گردند.
توجه به عقلانیت و عدالت: زمانی که در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع، استانداردها، قوانین و مقررات شفاف باشند از تصمیم گیری های خودسرانه و تبعیض آمیز جلوگیری می شود و قوانین مورد نیاز برای حفظ عقلانیت و عدالت تضمین می شوند.
میزان تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به مردم: هرکدام از شهروندان ممکن است، در جایگاه مسئولین اداری قرار گیرند، این افراد در صورتی می توانند، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سایرین قرار دهند که ویژگی های مسئولیت پذیری و تعهد را دارا باشند.
جایگاه مشارکت جامعه مدنیشفاف سازی از طریق مشارکت فعال شهروندان و و کنترل خاص بر تصمیم گیری، سطح معینی از مشروعیت و اعتبار را به جامعه دموکرات می بخشد.
استاندارد سازی اطلاعات: داده ها باید استاندارد شده باشند، زیرا افراد برای داده های مستدل و با کیفیت تمایل بیشتری دارند و رضایت خاطری نسبت به آن اطلاعات دارند.
وجود ساز و کارهای حفظ و امنیت اطلاعات: قابلیت های بسیار دولت الکترونیک و یکپارچه سازی اطلاعات بر همگان روشن است ولی حساسیت ها نسبت به ماهیت و کیفیت اطلاعات و اعتبار و اعتماد به جستجوگرهای اطلاعات و حفظ اطلاعات قابل دسترس بسیار اهمیت دارد.
ایجاد و جذب احزاب: شفاف نمودن اطلاعات و انتشار اسناد نوعی تبلیغ و ترویج قانون و پشتیبان برنامه ها و پژوهش های دولت می باشد؛ که به گونه ای این می تواند هم جاذب و هم ایجاد کننده و مشوق احزاب باشد.
نظارت بر کار دولت به منظور کاهش شکاف اطلاعاتی: عدم تقارن اطلاعات و داشتن اطلاعات نا متوازن دولت در مقابل شهروندان، خطر فساد اخلاقی و مالی را به دنبال دارد. بنابراین شهروند به نظارت بر کار دولت به منظور کاهش شکاف اطلاعاتی نیاز دارد.
وجود و توسعه سیستم باز: سیستم باز یک سیستم آنلاین جهت شفاف ساختن مراحل اداری است، که ارتباط نزدیکی به انجام فساد ها از طریق اینترنت در بخش های مختلف خدمات عمومی مانند مسکن و ساخت و ساز، بهداشت و … دارد. این سیستم اولین بار در تاریخ ۱۵ آوریل سال ۱۹۹۹ در دولت سئول در جهت رسیدن به شفافیت در دولت مدنی از طریق جلوگیری از تاخیرات غیر ضروری کارها و یا انجام امور مدنی ناعادلانه توسط بخشی از کارمندان دولت توسعه داده شد.
داشتن تخصص و دانش اطلاع رسانی: باید توانایی غربال گری و تفکیک اطلاعات در سطوح مختلف و با توجه به کاربران متفاوت و همچنین تخصص و دانش بسیار برای تنظیم، نظارت و تخصیص اطلاعات در راستای شفاف سازی نظام اداری در افراد وجود داشته باشد.
یکپارچگی اطلاعات ملیبا وسعت گرفتن تقسیمات، شامل تقسیمات محلی، منطقه ای و بین المللی که هرکدام به گونه ای مستقل عمل می نمایند و ارتباطاتی نیز باهم دارند، شفاف سازی و یکسان سازی اطلاعات می تواند یکپارچه سازی و هماهنگ سازی را بین تمام بخش ها ایجاد نماید.
وجود ویژگی های رهبری و مدیریت در امر شفاف سازی اطلاعات نظام اداریدر جهت بهبود شفافیت نظام اداری، باید افراد آموزش دیده و مطلع در سازمان ها وجود داشته باشند تا بتوانند سایر افراد سازمان را در سطوح دیگر، به این سمت و سو هدایت نمایند.
وجود طرز تفکر و ذهنیت حاکم در جامعه نسبت به آگاهی از اطلاعات دولتی: در این تعریف می توان گفت، باید احساس نیاز به دریافت و دانستن اطلاعات در افراد جامعه وجود داشته باشد و افراد خواهان و پیگیر تصمیمات، فرآیندها و نتایج اقدامات دولتی باشند.
وجود ابزار مناسب و مورد نیاز شفاف سازی اطلاعات: سیستم ها و مدارک و اسناد مورد نیاز به منظور بهبود شفافیت در سازمان ها باید وجود داشته باشد.
فرهنگ پذیری و وجود پتانسیل رفتاری و اخلاقی برای دریافت اطلاعاتافراد جامعه نیز باید بتوانند اطلاعات را دریافت، دسته بندی و اطلاعات مورد نیاز و مربوط به خود را تفکیک نمایند.
تغییر و تحول سازمانی: یعنی سازمان ها به گونه ای که تمام واحدها، بخش ها و همچنین کاربران آن سازمان ها بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، تغییر و توسعه یابند.
وجود بخش ها و شرکت های خصوصی و بین المللی: با وجود شرکت های بین المللی، سایر سازمان ها از استانداردها و نحوه عملکرد کشورها به خصوص کشورهای موفق در زمینه شفافیت آشنا می گردند.

این مطلب را هم بخوانید :
دسته بندي علمی - پژوهشی : شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است