دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

شهرداری، مشارکت

[do_widget id=kl-erq-2]

در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار را در ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﺪن و ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در دﻫﻪﻫﺎی60 و70 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داﻧﺴﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻗلام درآﻣﺪی و ﻋﺪم درک ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻧﻈﺎم درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮی، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻒ، را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
2-5-1-5- ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی
ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ به دلاﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی اﺳﺖ. ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ داراﯾﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﻗلاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﯾﮏ ﺗﺪاوم ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و درﯾﺎﻓﺖ آن ﻫﻢ ﺳلاﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و اراﺋﻪ ﮐﺎلاﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داده، اﻣﺎ ﺳﻬﻢ آن از ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.
علاوه بر این در ﺑﺤﺚ ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻮارض ﻣﺴﺘﻐلات، ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣلاﺣﻈﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮارض ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان و درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
– ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ روز اﻣلاک و ﻣﺴﺘﻐلات؛
– اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃلاﻋﺎت اﻣلاک و ﻣﺴﺘﻐلات؛
– اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ و وﺻﻮل ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی؛
– ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت(ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻋﻮارض)؛
– ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻣﯿﺎن درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداری و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ؛
-رﻓﻊ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی و ﺟﻠﺐ مشارکت آنان در زﻣﯿﻨـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻮارض.
لازم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی روز واﻗﻌﯽ زﻣﯿﻦ و اﻣلاک ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ دارد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﺷﻬﺮی در ﺟﻬﺖ وﺿﻊ ﻧﺮخ ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی روز اﻣلاک و ﻣﺴﺘﻐلات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ دﻫﺪ.
ﺟﺪول 2-2 ﺳﻬﻢ ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﻪﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ داراﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد را در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول 2-2: ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی از درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداریﻫﺎی چند ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ بر حسب درﺻﺪ (شرزهای و ماجد، 1390)
شهر
سال
ﺳﻬﻢ ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی از درآﻣﺪﻫﺎی شهرداری
ﻣﺎدرﯾﺪ
2003
12
ﺗﻮرﻧﺘﻮ
2007
5/41
]]>