دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

شهرستان رودبار، تقسیمات کشوری

[do_widget id=kl-erq-2]

5.انبوه : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گیلان، 52 کیلومتر شرق جنوبی رودبار، شمال غربی روستای انبوه، ارتفاع حدود 2250 متر، سرچشمه رودهای کلیشم و انبوه، (البرز مرکزی).
6.برآفتاب : بخش عمارلو. شهرستان رودبار گیلان، 32 کیلومتری جنوب خاوری رودبار، شمال روستای پارودبار، ارتفاع حدود 2350 متر، (البرز مرکزی).
7.پک ملی : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گیلان، 49 کیلومتر شرق جنوبی رودبار، جنوب غربی روستای کلیشم ارتفاع 1584 متر، ( البرز مرکزی).
8.توت در : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گیلان، 36 کیلومتر جنوب شرقی رودبار، شمال روستای دشت رز، ارتفاع 1199 متر، رودخانه شاهرود دامنه های جنوبی این کوه را طی می کند. ( البرز مرکزی)
9.جاکونو : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گیلان، 44 کیلومتر شرق جنوبی رودبار، شمال رودخانه شاهرود، ارتفاع حدود 1380 متر، کوهستان البرز مرکزی.
10.درفک : دهستان بلوکات، شهرستان رودبار گیلان، 27 کیلومتر شرق شمالی رودبار، جنوب خاوری روستای درفک، ارتفاع 2698 متر، جنگلی، سرچشمه سیاه رود و چاکرود، این کوه از باختر به شیرکوه متصل می شود. (مرکزی)
11.درم خانی : دهستان فاراب، شهرستان رودبار گیلان، 47 کیلومتر شرق جنوبی رودبار، جنوب غربی روستای کلیشم، ارتفاع حدود 2220 متر، کوهستان البرز مرکزی.
12.دوراهان : دهستان رحمت آباد، شهرستان رودبار گیلان، 9 کیلومتر جنوب شرقی رودبار، جنوب روستای نصفی ارتفاع حدود 2050 متر، جنگلی، این کوه از جنوب به سوهره کوه متصل می شود و جزو کوهستان (البرز مرکزی).
13.زردگان : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گیلان، 58 کیلومتر شرق جنوبی رودبار، شمال خاوری روستای انبوه، ارتفاع 2594 متر، این کوه از طرف خاور به وسیله گردنه زردگان به کوه ورینگ متصل می شود. (البرز مرکزی)
14.سوهره کوه : دهستان رحمت آباد، شهرستان رودبار، 130 کیلومتر جنوب شرقی رودبار، شمال کارخانه سیمان لوشان، ارتفاع 2372 متر، این کوه از شمال به کوه دو راهان وصل می گردد. نیمه جنگلی (البرز مرکزی).
15.سینه خانی : دهستان حومه، شهرستان رودبار گیلان، 5 کیلومتر باختر رودبار، شمال روستای علی آباد ارتفاع حدود 1800 متر شمال دریاچه سد سفیدرود، کوهستان البرز غربی.
16.شیرانک : دهستان رحمت آباد، شهرستان رودبار گیلان 30 کیلومتری شرق جنوبی رودبار، باختر روستای شیرکوی، ارتفاع حدود 1750 متر، نیمه جنگلی، سرچشمه آب دوگاهه، (البرز مرکزی).
17.شیر کوه : دهستان رحمت آباد، شهرستان رودبار گیلان، 21 کیلومتر شمال خاوری رودبار، خاور روستای بالا محله خرشک، ارتفاع حدود 1120 متر، سرچشمه خرشک رود، نیمه جنگلی، این کوه از خاور به درفک وصل است.(مرکزی)
18.کرم خانی : دهستان حومه شهرستان رودبار گیلان، 19 کیلومتر شمال رودبار، شمال خاوری روستای تولاب بره، ارتفاع حدود 1350 متر، جنگلی، کوهستان البرز غربی.
19.نارنج کول : دهستان حومه، شهرستان رودبار، 12 کیلومتر شمال غربی رودبار، شمال خاوری روستای دوگاهه ارتفاع حدود 2050 متر. نیمه جنگلی، این کوه از طرف باختر به کوه لاته برهنه متصل می شود. جزو کوهستان البرز غربی بشمار می رود.
20.نور برهنه : دهستان حومه، شهرستان رودبار گیلان ـ 8 کیلومتر غرب شمالی رودبار، باختر روستای دارستان، ارتفاع حدود 1800 متر. این کوه از شمال به کوه نارنج کول متصل می شود و جزو کوهستان البرز غربی محسوب می گردد.
بلندترین قله شهرستان رودبار، درفک(دلفک) با ارتفاع ۲۷۱۴ متر در شهرستان رودبار، بخش رحمت آباد و بلوکات، دهستان دشتویل در ۲۷ کیلو متری شمال شرقی مرکز شهرستان رودبار است. جهت کوه شمال غربی-جنوب شرقی بوده و مختصات جغرافیایی آن ۳۶ درجه و ۵۳ دقیقه و طول جغرافیایی آن ۴۲ درجه و ۴۹ درجه شمالی است. رودخانه های «علی دوآب» و «سی سر» به ترتیب از دامنه های شمالی و جنوبی این کوه سرچشمه می گیرد.گفته می شود قومی به نام دربیک ها یا دربیکه ها در اطراف درفک زندگی می کردند که احتمالآ دلفک نحریف شده نام این قوم است.(نصرتی،1390،540)
5-3اوضاع سیاسی
رودبار بر پایه ی تقسیمات کشوری سال 1316 خورشیدی یک بخش از شهرستان رشت بود و در آبان 1338 به شهر تبدیل شد و کانون اداری شهرستان رودبار اعلام گردید
شهرستان رودبار در تاریخ 16 آبان 1338 به عنوان نهمین و دهمین شهرستان همراه با شهرستان صومعه سرا ایجاد گردید.  شهرستان رودبار دارای 4 بخش به نامهای مرکزی، رحمت آباد و بلوکات، خورگام و عمارلو و 10 دهستان به نامهای رستم آباد شمالی، رستم آباد جنوبی، کلشتر، بلوکات، دشتویل، رحمت اباد، جیرنده، کلیشم، خورگام و دلفک می باشد. در این شهرستان 175روستای دارای سکنه و 34 روستای خالی از سکنه وجود دارد.
 شهرستان رودبار دارای 7 شهر به نامهای رودبار ( مرکز شهرستان ) لوشان، منجیل جیرنده، ( مرکز بخش عمارلو ) رستم آباد، توتکابن ( مرکز بخش رحمت آباد و بلوکات )، بره سر ( مرکز بخش خورگام ) است.
 براساس سرشماری سال 1375 تعداد روستاهای دارای 20 خانوار و بیشتر استان گیلان برابر با 1550 روستا و شهرستان رودبار برابر با 125 روستا و همچنین تعداد روستاهای دارای سکنه استان گیلان برابر با 2700 روستا و شهرستان رودبار برابر با 175 روستا و نسبت تعداد روستاهای دارای 20 خانوار و بیشتر شهرستان رودبار به استان برابر با 8% و نسبت تعداد روستاهای دارای سکنه شهرستان رودبار به استان برابر با  5/6%
]]>