و برنامه ها، در مورد چگونگی اداره شهرها.
– گردش آزاد اطلاعات شهری و قابلیت دسترسی شهروندان به آن.
– اطلاع رسانی عمومی در مورد طرح های عمرانی و رفاهی شهری و دیگر طرح هایی که شهروندان در آن ذی نفع هستند.
– قابل پیش بینی بودن چگونگی واگذاری مناقصات و مزایده های شهری.
6. مدیریت مشارکتی و مشارکت فراگیر شهروندان، گروه ها و اصناف شهری
مشارکت یکی از ستون های اساسی دموکراسی است و نوستالژی دموکراسی آتنی از آن روی همچنان در اذهان باقی مانده است که یادآور مشارکت آزاد و برابر مردم در میدان عمومی آتن، مشهور به آگورا بوده است(انصاری،1384: 72). جهان امروز، رابطه یک سویه و آمرانه حکومت با مردم و گروه های اجتماعی، دیگر معنی نمی دهد و حکومت ها به ناچار ملزم به ایجاد و گسترش رابطه دو سویه و مستقیم با شهروندان و نهادهای مدنی هستند؛ مدیریت امور شهری نیز نمی تواند از این امر، مستثنی باشد.
بر اساس مدل سیستمی، در حکمرانی خوب شهری، تصمیم گیری از سوی مدیران شهری به صورت یک جانبه و بدون شناخت و دریافت اطلاعات از جامعه شهری صورت نمی گیرد بلکه در گرو مدیریت مشارکتی، درگیر سازی یا مشارکت دادن شهروندان، گروه های اجتماعی، اصناف شهری و نهادهای مدنی در تصمیم گیری ها است. در واقع مدیران بدون شناخت صحیح از مشکلات و کم و کیف نیازهای خدماتی شهروندان، نمی توانند در امر مدیریت سیستمی شهری موفق و کارآمد باشند؛ بنابراین شناخت واقعی حاصل نمی شود مگر از طریق مشارکت فراگیر شهروندان و ارتباط نزدیکتر مدیران با مردم و تشکلات مدنی و صنفی شهری.
یکی از فرض های اصلی آن است که بر خلاف تصورات رایج- نبایستی گروه های ذی نفع(مردم و نهادهای مدنی و صنفی) به عنوان مزاحم و کرم روده دولت و مدیریت امور شهری تلقی شوند بلکه بایستی آن ها را مکمل برای مدیریت امور شهری تلقی کرد و حکمرانی خوب شهری در گرو ایجاد و گسترش رابطه دو سویه بین مدیران و جامعه مدنی و صنفی و به طور کلی شهروندان است. این رابطه دو سویه، از یک سو باعث تصمیم گیری های به هنگام، مطلوب و سنجیده بر مبنای نظرخواهی و شناخت و دریافت اطلاعات از مردم و نهادها و گروه های شهری می شود و از سوی دیگر، منجر به افزایش مشروعیت مدیران در نتیجه توجه آن ها به واکنش و بازخوردهای مردم و در نهایت استمرار حکمرانی خوب شهری می شود.
برخی بر این نظرند که اگر چه حکمرانی مطلوب و قوی ممکن است در کوتاه مدت، کارا باشد ولی نبود مشارکت عمومی ممکن است رسیدن به اهداف عمومی در بلند مدت را به خطر اندازد(Hause & Klausen,2011: p257). بر اساس مدل سیستمی، هیچ سیستمی از جمله سیستم مدیریت شهری نمی تواند در غیاب حمایت های معنوی، مادی و مالیاتی و مانند آن به تقاضاها پاسخ مطلوب دهد، البته حمایت، بدون مبنا صورت نمی گیرد مگر اینکه مدیران با گسترش فضاهای مشارکتی و درگیرسازی مدنی شهروندان، تقاضاها و خواسته های آنان را از نزدیک و رودررو بشنوند و پاسخ مطلوب دهند. در عصر حاضر، مشارکت های نمادین، فرمایشی و غیر واقعی یا تصنعی دیگر نمی توانند شهروندان را قانع کنند لذا بایستی بسترهای واقعی و صادقانه برای مشارکت فراگیر و پاسخ به خواسته ها و تقاضاهای مردم فراهم شوند.
در «نشست تخصصی سازمان ملل متحد پیرامون اسکان بشری» در استانبول در 1996، از اصطلاح «شهر فراگیر» استفاده شد. شهر فراگیر یکی از غایت ها و شاخص های مهم و در واقع جوهره حکمرانی خوب شهری تلقی شد. منظور از شهر فراگیر، ایجاد حوزه یا عرصه عمومی منصفانه، عادلانه و برابری طلبانه برای حضور و مشارکت فراگیر همه گروه ها، طبقات و اصناف شهری به ویژه فقرا در اظهار نظرها پیرامون مسائل مختلف شهری و امکان تأثیرگذاری برابر آن ها بر تصمیمات مدیران شهری بود(UNCHS,2000: p.199) بر این اساس نباید گروه ها و اقشار ضعیف و کم درآمد شهری از عرصه نفوذ بر تصمیمات و اظهار نظرها محروم شده و به حاشیه رانده شوند(Sheng,Yapkioe,2010: p.131). هر چند این بحث ها تا حد زیادی، جنبه ایده آل دارند ولی طرح این بحث ها و لزوم کنش گری فعالانه گروه ها و اقشار ضعیف تر شهری می توانند در آینده نه چندان دور، این آرمان را تا حد قابل توجهی به واقعیت نزدیک سازند. از دید این نشست، حکمرانی خوب شهری مستلزم مشارکت فراگیر و حضور نماینده همه گروه ها در فرایند تصمیم گیری های شهری و نیز مستلزم پاسخگویی، سلامت و شفافیت در تصمیمات، کنش ها و دنبال کردن اهداف مشترک بود.
مشارکت گسترده شهروندان، گروه ها و اصناف متعلق به بخش خصوصی و مشارکت بخش عمومی یکی از مهم ترین ابزارها برای برنامه ریزی موثر شهری و مدیریت جامع شهری است. در مدیریت عمومی جدید از جمله در مدیریت امور شهری و شهرداری بر جایگزینی روابط افقی بین مدیران و گروه ها، نهادهای مدنی، صنفی و انجمن ها به جای روابط و مناسبات یک سویه و عمودی پیشین بر ای تصمیم گیری مطلوب تأکید می شود(Poppelaars,Ibid: p.6) مدیریت جدید منجر به افزایش اعتماد به نفس شهروندان، گروه های شهری، بسیج منابع مادی، معنوی و سیاسی و تصمیم گیری سنجیده و مبتنی بر شناخت صحیح مسائل و مشکلات شهروندان می شود.
برخی معتقدند: مشارکت در عرصه حکمرانی شهری به دو صورت است. یکی مختص به همکاری بخش خصوصی با شهرداری، بر مبنای کسب سود اقتصادی است و دوم، همکاری بخش مردمی است که بر مبنای نه انتفاع مالی بلکه انگیزه اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد و اعضای این بخش در سازمان های غیر دولتی42 سازمان های داوطلبانه خصوصی43 و سازمان های مبتنی بر جامعه محلی44 متشکل شده اند و هدف این بخش همیاری و خوداتکایی است(لاله پور،1386: 65). دسترسی کافی به اطلاعات همیشه شرط مشارکت است(نجاتی حسینی،1383: 179). همچنین لازم به ذکر است که، امر مشارکت همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی سازگار می شود و با رویکردها و نگرش های هر جامعه، و نیازها و نهادهای آن انطباق دارد. هر چه جامعه سمت و سوی دموکراتیک به خود بگیرد، اهمیت مشارکت و همچنین نقش و جایگاه آن در فرایند تکامل اجتماعی بیشتر آشکار می شود. مشارکت فرایندی از خودآموزی اجتماعی و مدنی است، زیرا فعالیت برای مشارکت، مستلزم تغییر حالت ذهنی و روانی در تمامی سطوح اجتماعی است. این تغییر موجب برقراری مناسبات اجتماعی و انسانی جدید می شود. خودگردانی، تجسم دموکراسی مشارکتی است(ارجمندنیا،1380: 29).
در حکمرانی خوب شهری، مشارکت عمومی شهروندان و گروه های ذی نفع در مسائل شهری به روش های ذیل انجام می شوند:
– اظهار نظر صریح و مستقیم و بیان مطالبات توسط شهروندان و گروه ها ذی نفع در همایش ها و کنفرانس هایی که توسط شهرداری یا شورای شهر برگزار می شود.
– مشارکت و تأثیر گذاری غیر مستقیم شهروندان از طریق گروه ها و تشکلات مدنی و صنفی
– مشارکت و تأثیرگذاری مستقیم شهروندان بر تصمیمات شهری از طریق رسانه ها و مطبوعات
– مشارکت مستقیم شهروندان از طریق فضای سایبری و الکترونیکی
– مشارکت مستقیم شهروندان از طریق تماس تلفنی یا تماس های مستقیم و رودررو برای بیان مشکلات و خواسته ها و مانند آن(سردارنیا،درآمدی بر جامعه شناسی…پیشین: 159).
به هر حال برای مشارکت شهروندان و گروه های ذی نفع بایستی بسترهای لازم برای تحقق آن فراهم باشد از جمله این بسترها عبارتنداز؛
– اطلاع رسانی در عمق مشارکت نهفته است و تقسیم عادلانه آن تا حدودی معادل با سهیم شدن در قدرت است.
– کارایی و اثر بخشی مشارکت به سطح آموزش، و صلاحیت کسانی که در این گفت و گو شراکت دارند. و همچنین به حجم و کیفیت اطلاعات ارائه شده، و به زمانی که به بررسی هر موضوع خاص آن اختصاص می یابد، بستگی دارد.
– مشارکت مستلزم تجدید مناسبات اجتماعی است.
– وجود راهبردهای لازم برای مشارکت شهروندان در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری شهری.
– وجود انجمن ها و سازمان های غیردولتی در زمینه مسائل شهری.
– آگاهی شهروندان از حقوق و وظایف خود؛ به مفهوم دیگر، آگاهی شهروندان از جایگاه خود در رشد و توسعه شهری.
آگاهی شهروندان که محور اساسی مشارکت است در ایران آن طوری که باید و شاید هنوز وجود ندارد. مشارکت نیازمند بستری قانونمند، آگاه و مشارکت طلب است(ارجمندنیا،پیشین: 31).
7. آموزش و تقویت نیروهای انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز شهرداری و شورای شهر
یکی از شاخص های مهم حکمرانی خوب شهری، برخورداری مجموعه شهرداری و شورای شهر از کارمندان و مدیران متخصص و متعهد برای راهبری و مدیریت مطلوب شهری و ارائه خدمات بهینه به شهروندان است. در مدیریت مطلوب سیستم شهری، مدیران رده بالا از جسارت و اقتدار بالا برای کادر سازی قوی از مدیران شایسته، کاردان و متعهد در رده های میانی و پایین برخوردارند، در جهت عکس، در حکمرانی ضعیف شهری، مدیران رده بالای شهرداری و اعضای شوراهای شهری تمایلی به کادر سازی قوی از مدیران شایسته و قوی در رده های میانی و پایینی ندارند، لذا مقتدر بودن مدیران رده بالا نباید به معنی دیکتاتوری و خودسر بودن آن ها تلقی شود. پیچیده تر شدن جوامع در جهان امروز و گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی شهروندان به حقوق شهروندی خویش از عوامل مهمی هستند که حضور مدیران مقتدر و شایسته و کادر سازی قوی به منظور جلب رضایت شهروندان و برآورده کردن تقاضاهای فزاینده و روزآمد آن ها را بیش از گذشته ضروری ساخته اند.
اعضای شورای شهر و شهرداران در حکم مغزها و گردانندگان راهبردی و اصلی سیستم مدیریت و خدمات رسانی شهری هستند و حفظ سیستم شهری و استمرار خدمات رسانی در بهترین شکل ممکن در درجه نخست به سطح بالایی از کادر سازی از نیروی انسانی متخصص و مدیران شایسته میانی و پایینی از سوی مدیران رده بالا وابسته است. پاسخگویی و مسئولیت پذیری سیستم شهرداری حاصل نمی شود مگر آنکه کادر سازی قوی صورت گیرد.
با عنایت به نظریه سیستم ها برای مدیریت مطلوب شهری می بایستی اعضای شورای شهر و شهرداران بر همه روندها و اجزای سیستم نظارت و احاطه کاملی داشته باشند که عبارتنداز: ورودی ها یا تقاضاها، کنش گران در سطح ورودی، فرایند پردازش تقاضاها به تصمیم سازی بهینه، نحوه اجرای تصمیمات توسط مدیران میانی و پایینی، بازتاب و بازخورد یا واکنش شهروندان به خروجی ها یعنی خدمات و تصمیمات شهرداری ها و شورای شهر، سطح رضایت عمومی نسبت به مدیران و خدمات گوناگون، ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی و مانند آن. تصمیم سا زی بهینه و مطلوب توسط شورای شهر و شهرداران منوط به نظارت، هوشیاری و حساسیت آن ها نسبت به کل سیستم و اجزا آن و شناخت کافی آن ها نسبت به کم و کیف تقاضاهای شهروندان است.
شوراهای شهر در هدایت سیستم شهرداری و تحقق حکمرانی خوب شهری می توانند نقش به سزایی داشته باشند، این امر، منوط به آن است که شهروندان، کاندیداهای شایسته تر، مقتدر و کاردان را در انتخابات برای شوراهای شهری انتخاب کنند. شوراهای شهر با انجام کارویژه هایی مانند انتخاب شهرداران کارکشته، کاردان و مقتدر، مشاوره و راهبرد دهی قوی به شهرداران و نظارت کامل بر آن ها می توانند در تحقق مدیریت مطلوب شهری و خدمات رسانی، بسیار تأثیر گذار باشند(سردارنیا،شاخص های حکمرانی خوب در چارچوب…پیشین: 153- 151).
استفاده از نیروهای آموزش دیده در شهرداری و شوراهای شهر به عنوان بازوان فکری- مشورتی و استمرار انسجام بین آن ها و شهرداران و جلب نظر مشورتی و اصلاحی آن ها برای اصلاحات نهادی و عملکردی در حکمرانی شهری و مدیریت شهری بسیار ضروری است(Hause & Klausen,2011: p.258). با استفاده از تعبیرهای هابرماس، اصلاح نهادی و عملکردی در مدیریت شهری یا حکمرانی خوب شهری باید به عنوان هدف عام و مشترک تلقی شود که در نتیجه گفتگو و مشورت عام بین مدیران، رهبران و کادر قوی نیروی انسانی و اقدام مشترک آن ها برای تحقق این هدف حاصل می شود. در «نشست دوره ای سازمان ملل متحد برای اسکان بشری»45 در 1996(در استانبول) تأکید شد که توانمند سازی رهبران در حکومت های شهری و اعمال اقتدار عمومی در همه سطوح موجب تضمین شفافیت، پاسخگویی، عدالت و حکمرانی کارآمد شهری در شهرداری های بزرگ و کوچک می شود(UNCHS,2000: p.198).
8. کارایی و اثربخشی مدیران شهری در انجام وظایف محول شده
این اصل از اصول حکمرانی خوب شهری است که تضمین کننده اعطای خدمات به عموم شهروندان با مصرف بهینه دنبال می کند. کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی، چگونگی نظام اداری، میزان استقلال خدمات عمومی از فشارهای سیاسی، قابلیت، صلاحیت و شایستگی کارگزاران نظام شهری در سیاست گذاری، قانونگذاری و تصمیمات مدیریتی در ارتباط با حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت و امثال این ها اشاره دارد(کریمی و پارسا،1391: 254-253).
حکمرانی خوب به شهری به این مفهوم است که فرایندها و نهادها منجر به نتایجی می شود که نیازهای جامعه را تأمین می کنند و در عین حال بهترین بهره برداری از منابع بشود. کارایی شورای شهر و شهرداری ها مستلزم وجود کاهش بروکراسی اداری، کارآمد سازی سیستم اداری آن در شهرداری ها است. جنین دستگاهی پاسخگوی نیازهای شهروندان، تقویت کننده عدالت اجتماعی و متضمن دست یابی تمامی شهروندان به خدماتی که شهرداری ها ارائه می دهند خواهد شد. برای محاسبه مؤلفه ای کارایی و اثربخشی دولت گروهی از مؤلفه های
]]>