دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

شواهد عینی، آفلاتوکسین

[do_widget id=kl-erq-2]

1-2-3-11- حد بحرانی
معیاری است که قابلیت پذیرش را از عدم قابلیت پذیرش جدا می کند.
یادآوری حدود بحرانی برای تعیین تحت کنترل بودن CCP برقرار می شود و اگر یک حد بحرانی افزایش یافته یا نقض شود، فرض براین استکه محصول تحت تاثیر قرار گرفته بطور بالقوه، ناایمن می شود.
1-2-3-12- پایش
انجام مشاهدات و یا اندازه گیری های متوالی طرح ریزی شده است که به منظور ارزیابی اجرای اقدامات کنترلی طبق هدف به کار می رود.
1-2-3-13- اصلاح
اقدامی که برای از بین بردن یک عدم انطباق تشخیص داده شده انجام می شود.
1-2-3-14- اقدام اصلاحی
اقدامی است که علت عدم انطباق آشکار شده و یا وضعیت نامطلوب دیگری را حذف می کند.
1-2-3-15- صحه گذاری
فراهم کردن دلایلی است که نشان دهد اقدام های کنترلی انجام شده با طرحHACCP و برنامه های پیش نیازی عملیاتی توانائی ( قابلیت ) اثر بخشی را دارند.
1-2-3-16- تصدیق
تائید از طریق فراهم آوری شواهد عینی که نشان دهنده برآورده کردن الزامات تعیین شده باشد.
1-2-3-17- به روز آوری
فعالیت های طرح ریزی شده و یا فوری که برای حصول اطمینان از به کارگیری آخرین اطلاعات انجام می شود.
همانطور که قبلا ذکر کردیم از بند 4 استاندارد الزامات کاربردی آغاز می شود که در فصول بعد به آنها می پردازیم.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل دوم
2-1- مروری بر تحقیقات پیشین
درسال2010 بر روی185نمونه شیرخشک در ایتالیا انجامگرفت آلودگی باAFM1 در دونمونه مشاهده شده و میزان این آلودگی از حد مجاز اروپا برای AFM1 در شیر خشک کمتر بود ( pg/ml50/2) (2).
در سال 2000 پژوهشی در کره برروی 180 نمونه شیر پاستوریزه شیر خشک، پودر شیر و ماست انجام شد. شیوع آلودگی با AFM1 در این نمونه هابه ترتیب 76%، 85%، 75%، 83% و میانگین آلودگی در این نمونه ها به ترتیب pg/ml18، pg/ml46، pg/ml200و pg/ml29 بود (3).
در54 نمونه ی شیر تازه، شیر بدون چربی، پودرشیر، ماست و شیر خشک در کویت در سال2001 میزان آلودگی با AFM1 بررسی شد. و در 28% کل نمونه ها آلودگی با AFM1 گزارش شد که در 6% نمونه هامیزان الودگی بالاتر از حد مجاز (g/mlμ 20/0( بود. در سه نمونه شیرتازه میزان آلودگی بالاتر از g/mlμ 20/0 گزارش شد و نمونه های پودر شیرو شیر خشک فاقد آلودگی با AFM1 بودند (4).
161 نمونه شیر مایع، 92 نمونه پودر شیر خشک جهت تهیه شیر خشک و120 نمونه ی ماست در سال 2001 در ایتالیا جهت بررسی میزان الودگی با AFM1 مورد بررسی قرار گرفتند. در 78% نمونه های شیر مایع، 53% نمونه های پودر شیر و 61% نمونه های ماست، آلودگی با AFM1 مشاهده شد که میزان این آلودگی تنها در 4 نمونه ی شیر مایع بیشتر از حد مجاز اروپا برای AFM1 بود (5).
125 نمونه شامل پودر شیر خشک، شیر پاستوریزه و شیر با ماندگاری بالادر سال 2009 در کشور برزیل از لحاظ میزان آلودگی به AFM1بررسی شد که در 2/95 %نمونه ها آلودگی مشاهده شد. میزان این آلودگی ng/kg200-10 و میانگین آن ng/kg31 بود. میزان دریافت روزانه توسط کودکانng/kg bw1ودر بالغین ng/kg nw188/0محاسبه شد (6).
درسال 2008 درپاکستان360 نمونه شیرگاووحشی و120 نمونه شیرگاو از نظر آلودگی با آفلاتوکسین M1 مورد بررسی قرار گرفت که در 5/42% نمونه های شیر گاو وحشی و 5/52% نمونه شیر گاو آلودگی با AFM1مشاهده شد. میانگین آلودگی دراین نمونه ها به ترتیب g/lμ 027/0 وg/lμ 044/0 بود (7).
]]>