طرحواره درمانی

جدول 4-1، شاخص های توصیفی متغیر سلامت روان


گروه ها آزمون تعداد شاخص های توصیفی میانگین انحراف استاندارد حداقل حداکثر
آزمایش پیش آزمون 15 52.93 12.15 36.00 76.00
پس آزمون 15 31.40 10.23 24.00 63.00
گواه پیش آزمون 15 47.80 12.17 28.00 70.00
پس آزمون 15 49.07 12.93 17.00 70.00 نمودار 4-1، شاخص های توصیفی متغیر سلامت روان با توجه به مندرجات جدول4-2، میانگین متغیر سلامت روان افراد در دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک آورده شده است. میانگین گروه ازمایش در پیش ازمون(52.93) و میانگین گروه کنترل در پیش ازمون (31.40) می باشد که نشان می دهد گروه ها قبل از انجام طرحواره درمانی نزدیک به هم بوده اند اما میانگین گروه ازمایش در پس ازمون کمتر از گروه کنترل گردیده است که نشان از تاثیر طرحواره درمانی بر میانگین گروه ازمایش می باشد . 2-2-4-شاخص تعارض زناشویی
در جدول 4-2، شاخص های توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) در هر دو گروه گواه و آزمایش در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در تعارض زناشویی به تفکیک آورده می شود. جدول 4-1، شاخص های توصیفی متغیر تعارض
گروه ها آزمون تعداد شاخص های توصیفی میانگین انحراف استاندارد حداقل حداکثر
آزمایش پیش آزمون 15 158.60 29.23 101.00 208.00
پس آزمون 15 96.07 15.87 62.00 127.00
گواه پیش آزمون 15 154.07 27.22 110.00 210.00
پس آزمون 15 162.80 32.78 112.00 208.00
نمودار 4-2، شاخص های توصیفی متغیر تعارضات زناشویی با توجه به مندرجات جدول4-2، میانگین متغیر تعارض زناشویی افراد در دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک آورده شده است. میانگین گروه ازمایش در پیش ازمون(158.60) و میانگین گروه کنترل در پیش ازمون (154.07) می باشد که نشان می دهد گروه ها قبل از انجام طرحواره درمانی نزدیک به هم بوده اند اما میانگین گروه ازمایش در پس ازمون کمتر از گروه کنترل گردیده است که نشان از تاثیر طرحواره درمانی بر میانگین گروه ازمایش می باشد . 3-4- آزمون فرضیه
فرضیه اول: طرحواره های درمانی بر افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل موثر است.
به منظور استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس ابتدا به بررسی مفروضات پرداخته می شود؛ با برقراری مفروضات می توان از تحلیل کوواریانس استفاده نمود. جدول4-3، آزمون لوین به منظور بررسی همگنی واریانس ها
F درجه آزادی 1 درجه آزادی 2 سطح معناداری
9.14 1 28 0.051 با توجه به مندرجات جدول 4-3، شرط همگنی واریانس ها در سطح 05/0

میانگین تعداد Z سطح معناداری
40.73 30 0.742 0.641

 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مفروضه نرمال بودن توزیع که با آزمون کلموگروف- اسمیرنف بررسی میشود، با توجه نتایج جدول 4-4 توزیع نرمال است. جدول 4-5، آزمون خطی بودن رابطه پیش آزمون و پس آزمون مجموع مجذورات درجه آزادی F میانگین مجذورات سطح معناداری
3669.10 1 25.88 3669.10 0.001 با توجه به مندرجات جدول 4-5، F بدست آمده و سطح معناداری کوچکتر از 05/0 نشان میدهد مفروضه خطی بودن رابطه نیز برقرار میباشد.
جدول 4-6، آزمون F به منظور بررسی همگنی شیب ضرایب رگرسیون
مجموع مجذورات درجه آزادی F میانگین مجذورات سطح معناداری
3669.107 2 19.22 1834.55 0.071 با توجه به مندرجات جدول 4-6، F بدست آمده و سطح معناداری بزرگتر از 05/0 نشان میدهد مفروضه همگنی شیب ضرایب رگرسیون نیز برقرار میباشد. لذا میتوانیم از تحلیل کوواریانس استفاده نماییم.
جدول 4-7، آزمون تحلیل کوواریانس سلامت روان در دو گروه آزمایشی و کنترل منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری
پیش آزمون 3040.702 1 3040.702 8.81 0.060
گروه 1221.949 1 1221.949 23.63 0.000
خطا 1095.831 27 51.69 کل 54776.00 30 به منظور بررسی اثر بخشی آموزش طرحواره درمانی بر افزایش سلامت روان ، طبق مشاهدات ،این روش در گروه آزمایش باعث افزایش سلامت روان شده است. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت آموزش طرحواره های درمانی بر افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل موثر است. فرضیه دوم:
طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل موثر است. به منظور استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس ابتدا به بررسی مفروضات پرداخته می شود؛ با برقراری مفروضات می توان از تحلیل کوواریانس استفاده نمود.
جدول4-8، آزمون لوین به منظور بررسی همگنی واریانس ها
F درجه آزادی 1 درجه آزادی 2 سطح معناداری
0.000 1 28 1.000 با توجه به مندرجات جدول 4-8، شرط همگنی واریانس ها در سطح 05/0

میانگین تعداد Z سطح معناداری
140.53 30 0.709 0.697 مفروضه نرمال بودن توزیع که با آزمون کلموگروف- اسمیرنف بررسی میشود، با توجه نتایج جدول 4-9 توزیع نرمال است. جدول 4-10، آزمون خطی بودن رابطه پیش آزمون و پس آزمون
مجموع مجذورات درجه آزادی F میانگین مجذورات سطح معناداری 5121.33 1 65.17 5121.33 0.000
با توجه به مندرجات جدول 4-10، F بدست آمده و سطح معناداری کوچکتر از 05/0 نشان میدهد مفروضه خطی بودن رابطه نیز برقرار میباشد.
جدول 4-11، آزمون F به منظور بررسی همگنی شیب ضرایب رگرسیون
مجموع مجذورات درجه آزادی F میانگین مجذورات سطح معناداری
5121.336 2 39.59 2560.67 0.051 با توجه به مندرجات جدول 4-11، F بدست آمده و سطح معناداری بزرگتر از 05/0 نشان میدهد مفروضه همگنی شیب ضرایب رگرسیون نیز برقرار میباشد. لذا میتوانیم از تحلیل کوواریانس استفاده نماییم.
جدول 4-12، آزمون تحلیل کوواریانس تعارض زناشویی در دو گروه آزمایشی و کنترل منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری
پیش آزمون 5684.241 1 5684.241 9.524 0.052
گروه 3547.341 1 3547.341 43.887 0.000
خطا 2145.093 27 81.115 کل 13931.000 30 به منظور بررسی اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل همانطور که مشاهده می کنیم تعارض زناشویی در گروه آزمایش کاهش یافته است و بنابراین با 95 درصد اطمینان میتوان گفت طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل موثر است.


]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *