ظهور، زیست‌محیطی، حفاظت، تعهدات، زیست‌محیطی عنوان، انقلابعنوان نوشته :

0 Comments

ورود تشکل‌های مردم‌نهاد برای حلّ مسئله
PA131
این کار را کردند و این اعتمادسازی برقرار شد و این تالاب آخرین تالابی است که در کنوانسیون جهانی رامسر ثبت شد. الان مردم منطقه می‌گویند تالاب خون رگ‌های ماست و این حرف کلیدی آنهاست.
اهمیت اعتمادسازی میان مردم و مسئولین
PA132
اگر ما این ظرفیت‌سازی را در حوزه کلان‌تر آبخیز دریاچه ارومیه می‌کردیم، مردم را محرم می‌دانستیم و اجازه فعالیت به تشکل‌های مردم نهاد زیست‌محیطی می‌دادیم
اهمیت اعتمادسازی میان مردم و مسئولین
PA133
و نگاه امنیتی را از آنها بر می‌داشتیم، آن مردم بهترین ابزار و بهترین مؤلفه بودند برای این که به خود کشاورزان و بومیان منطقه بگویند که چرا باید بخشی از فعالیت‌های کشاورزی‌تان حداقل برای یک مدّت 5 تا 10 سال به نفع احیاء دوباره دریاچه ارومیه کاهش بدهید.
رویکرد امنیتی، آفت فعالیت‌های NGOs
PA134
سازمان حفاظت محیط زیست هرگز نتوانسته است به وظایف خودش مطابق اصل 50 قانون اساسی عمل کند.
عدم موفقیت سازمان در تحقق اصل 50
PA135
رئیس این سازمان مستقیم زیر نظر رئیس جمهور می‌باشد و معاون رئیس جمهور است و باید دارای حق وتو در مسائل زیست‌محیطی باشد
عدم برخورداری سازمان از اقتدار مطلوب
PA136
و باید به وظایف نظارتی خودش عمل می‌کرد
ضعف سازمان در ایفای نقش نظارتی


در این مرحله، نکات کلیدی استخراج شده در مرحله قبل را ذیل عناوین مشترک، مفهوم‏سازی می‏کنیم. نکته حائز اهمیت آنکه از میان نکات کلیدی استخراج شده از مصاحبه‏ها، بسیاری از نکات، همزمان در ذیل چند مفهوم مختلف طبقه‏بندی شد‏ه‏اند. به عنوان مثال نکته کلیدی PA15 به صورت مشترک ذیل 2 مفهوم «تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی» و مفهوم «اهمیت سند ملّی محیط زیست» قرار می‏گیرد.
جدول 4-2: شکل‏گیری مفاهیم از کدهای مطالعه مورد A
ردیف
مفاهیم
نشانگر کدها
1
بحران در مسائل زیست‌محیطی
PA1, PA2, PA81, PA69
2
استعدادهای طبیعی کشور
PA68, PA70, PA71, PA75, PA93, PA94, PA99
3
مطلوبیت جایگاه معاونتی سازمان147
PA25, PA26, PA27, PA31, PA47
4
دانش زیست‌محیطی شهروندان
PA92, PA109, PA77
5
گرایش زیست‌محیطی شهروندان
PA63, PA64, PA111, PA57, PA58, PA77
6
دانش زیست‌محیطی دولتمردان
PA4, PA5, PA6, PA7, PA8, PA9, PA30, PA72, PA73, PA100, PA89, PA92
7
گرایش زیست‌محیطی دولتمردان
PA46, PA97, PA98, PA89
8
دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PA106, PA116
9
گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PA106, PA107
10
ضعف بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست
PA48, PA49, PA54, PA55
11
ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی
PA47, PA54
12
باور عدم کارآیی مکانیسم‌های بازارگرا
PA8, PA9, PA47, PA102, PA103
13
تسامح در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PA77, PA80, PA89, PA123, PA125, PA98, PA135
14
عدم اثربخشی هشدار‌های زیست‌محیطی
PA32, PA51, PA52, PA53
15
اهمیت تخصص‌گرایی NGOs
PA29, PA34, PA35, PA36, PA37, PA130
16
ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین‌المللی
PA40, PA41, PA45
17
آسیب فناوری‌ سنتی در بهره‌بردرای
PA16, PA69, PA74
18
ضرورت همگامی با فناوری روز
PA91, PA74
19
حساسیت ملی زیست‌محیطی
PA112, PA120
20
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PA90, PA110, PA124, PA133
21
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور
PA95
22
ظرفیت‌های جذب توریسم سبز
PA99
23
اهمیت نظارت قضایی دادگاه‌ها
PA28, PA29, PA96
24
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار
PA50, PA51, PA53, PA78, PA84, PA86, PA103
25
تأثیر رفاه بر کنش زیست‌محیطی
PA62, PA65, PA66
26
بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور
PA76, PA96, PA113, PA114, PA115, PA116, PA117, PA118, PA119, PA121, PA122, PA13
27
اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی
PA114, PA115, PA117, PA118, PA116
28
پرهیز از کنش‌های احساسی
PA34, PA36
29
نظارت ضعیف سازمان ملل متحد
PA40, PA41, PA42, PA45
30
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا
PA33, PA83, PA85, PA104
31
اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان
PA79, PA82, PA83, PA86
32
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی
PA108
33
اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمان
PA135
34
تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی
PA12, PA15, PA16, PA18, PA39
35
تأثیر توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی
PA43
36
نقش کلیدی سند چشم‌انداز در تدوین
PA3
37
محوریت اصل 50 قانون اساسی در تدوین
PA134
38
جامعیت سند ملی محیط زیست
PA20, PA21, PA24
39
مترقّی بودن سند ملی محیط زیست
PA11, PA12, PA13, PA15, PA16, PA17, PA18, PA19, PA22, PA24, PA14, PA20, PA21
40
ضرورت ترجمه اهداف و اسناد بالادستی به عملیاتی
PA14, PA24
41
تدوین موفق، پیش‌شرط اجرای موفق
PA10, PA17
42
ارزش‌محوری نظام تدوین خط مشی زیست‌محیطی
PA23, PA60, PA66
43
اهمیت نظارت قضایی سازمان بازرسی کلّ کشور
PA105
44
تأثیر مطلوب آموزش زیست‌محیطی قضات
PA30
45
ضرورت مشروعیت‌بخشی تقنینی تعهدات بین‌المللی
PA38
46
انفعال نهاد بین‌المللی زیست‌محیطی
PA42, PA44
47
تفاوت ملیتی در نگرش عمومی زیست‌محیطی
PA56, PA57, PA58, PA59, PA60, PA61, PA62, PA65, PA66 PA67
48
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست های زیست‌محیطی
PA88, PA101, PA136
49
اهمیت مشارکت مردمی سبز
PA126, PA127, PA128, PA129, PA130, PA131, PA132
50
ضعف بدنه مدیریتی در بوروکراسی محیط زیست
PA134, PA136
51
نقش انفعالی فراکسیون محیط زیست
PA109

این مطلب را هم بخوانید :
داستان، درونمایه، بهائی، صادقی، مضمون، پیرمرد

پس از تحلیل مفاهیم آنها را در قالب مقوله (مفاهیم انتزاعی‏تر) دسته‏بندی نمودیم. در نتیجه مصاحبه نخست، در مجموع 28 مقوله از میان 51 مفهوم ظهور یافته، به شرح زیر شکل گرفت.


جدول4-3: شکل‌گیری مقولات از مفاهیم مصاحبه A
عنوان مقوله ظهور یافته اول
عنوان مفهوم زیرمجموعه
نظام ارزشی عمومی محیط زیست
ارزش‌محوری نظام تدوین خط مشی زیست‌محیطی


عنوان مقوله ظهور یافته دوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
کنش زیست‌محیطی شهروندان
دانش زیست‌محیطی شهروندان


گرایش زیست‌محیطی شهروندان


عنوان مقوله ظهور یافته سوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
منابع مالی زیست‌محیطی
ضعف بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست


عنوان مقوله ظهور یافته چهارم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
انعکاس مسئله زیست‌محیطی به سازمان عمومی
حساسیت ملی زیست‌محیطی


بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور


اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی


عنوان مقوله ظهور یافته پنجم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان ملل متّحد
نظارت ضعیف سازمان ملل متّحد


انفعال نهاد بین‌المللی زیست‌محیطی


تأثیر توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی


عنوان مقوله ظهور یافته ششم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
کنش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها


گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها


عنوان مقوله ظهور یافته هفتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
فناوری و امکانات زیست‌محیطی
آسیب فناوری سنتی در بهره‌برداری


ضرورت همگامی با فناوری روز


عنوان مقوله ظهور یافته هشتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
شورای عالی انقلاب فرهنگی
تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی


عنوان مقوله ظهور یافته نهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
شورای عالی محیط زیست
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا


عنوان مقوله ظهور یافته دهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان حفاظت محیط زیست
مطلوبیت جایگاه معاونتی سازمان


ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی


اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمان


ضعف بدنه مدیریتی در بوروکراسی محیط زیست

این مطلب را هم بخوانید :

عنوان مقوله ظهور یافته یازدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان‌های اجرایی بهره‌بردار زیست‌محیطی
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار


عنوان مقوله ظهور یافته دوازدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
وزارت امور خارجه
تأثیر توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی


ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین‌المللی


عنوان مقوله ظهور یافته سیزدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی


تسامح در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی


تدوین موفق، پیش‌شرط اجرای موفق


اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست‌های زیست‌محیطی


عنوان مقوله ظهور یافته چهاردهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
فراکسیون محیط زیست قوه مقنّنه
نقش انفعالی فراکسیون محیط زیست


عنوان مقوله ظهور یافته پانزدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
قضات و دادگاه‌های زیست‌محیطی
اهمیت نظارت قضایی دادگاه‌ها


تأثیر مطلوب آموزش زیست‌محیطی قضات


عنوان مقوله ظهور یافته شانزدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان بازرسی کلّ کشور
اهمیت نظارت قضایی سازمان بازرسی کلّ کشور


عنوان مقوله ظهور یافته هفدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تشکل‌های مردم‌نهاد سبز
اهمیت تخصص‌گرایی NGOs


پرهیز از کنش‌های احساسی


اهمیت مشارکت مردمی سبز


عنوان مقوله ظهور یافته هیجدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
توافقنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی
ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین‌المللی


عنوان مقوله ظهور یافته نوزدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری
بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور


اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی


عنوان مقوله ظهور یافته بیستم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
موهبت مغفول
بحران در مسائل زیست‌محیطی


استعدادهای طبیعی کشور


عنوان مقوله ظهور یافته بیست و یکم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
بلوغ ملیتی زیست‌محیطی
حساسیت ملی زیست‌محیطی


تأثیر رفاه بر کنش زیست‌محیطی


تفاوت ملیتی در نگرش عمومی زیست‌محیطی


اهمیت مشارکت مردمی سبز


عنوان مقوله ظهور یافته بیست و دوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تعریف مسائل زیست‌محیطی
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی


عنوان مقوله ظهور یافته بیست و سوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
اصل 50 قانون اساسی
محوریت اصل 50 قانون اساسی در تدوین


ضرورت ترجمه اهداف و اسناد بالادستی به عملیاتی


عنوان مقوله ظهور یافته بیست و چهارم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
کنش زیست‌محیطی دولتمردان
دانش زیست‌محیطی دولتمردان


باور عدم کارآیی مکانیسم‌های بازارگرا

این مطلب را هم بخوانید :
ایران،، آمار، زیرزمینی، 18،، گسل، سرشماری

اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان


عدم اثربخشی هشدارهای زیست‌محیطی


گرایش زیست‌محیطی دولتمردان


عنوان مقوله ظهور یافته بیست و پنجم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
حاکمیت سند چشم‌انداز
نقش کلیدی سند چشم‌انداز در تدوین


عنوان مقوله ظهور یافته بیست و ششم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
بکارگیری دانش اقتصاد محیط زیست
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور


ظرفیت‌های جذب توریسم سبز


عنوان مقوله ظهور یافته بیست و هفتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سند ملّی محیط زیست
جامعیت سند ملی محیط زیست


مترقّی بودن سند ملی محیط زیست


عنوان مقوله ظهور یافته بیست و هشتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تصویب خط مشی‌های زیست‌محیطی
ضرورت مشروعیت‌بخشی تقنینی تعهدات بین‌المللی


تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی


4-1-2- مطالعه مورد دوم (B)
مصاحبه شونده: (معاون منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی)
جدول 4-4: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد B
ردیف
نکات کلیدی
کدگذاری باز
PB1
اگر مسئله تخریب در محیط زیست کشور را بررسی کنیم، بخش قابل توجهی از این تخریب توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی صورت می‌گیرد.
دولت، عامل عمده تخریب‌های زیست‌محیطی
PB2
یعنی تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، کمتر با مصالح محیط زیست کشور سازگار است.
عدم لحاظ مصالح ملّی در تصمیمات دولت
PB3
در چنین شرایط ممکن است دو اتفاق به وقوع بپیوندد. یکی اینکه نگاه دولتمردان در سطوح کلان مدیریتی در سطح وزارتخانه‌ها، معاونان، استانداران نگاهی سازگار با محیط زیست است. با این ساختار مشکلی به وجود نمی‌آید.
اهمیت رویکرد شخصی مدیران عالی به محیط زیست
PB4
چون بقیه ارکان دولت نیز در همین راستا کار می‌کنند و کمک می‌کنند.
تابعیت ساختار دولتی از رویکرد شخصی مدیر عالی
PB5
اما اگر تعدادی از اعضای دولت چه در سطح کابینه و چه در استان‌ها نگاهی سازگار با مسایل محیط زیست نداشته‌باشند، در این صورت کار برای سازمان حفاظت محیط زیست مشکل خواهد شد.
اهمیت رویکرد شخصی مدیران عالی به محیط زیست
PB6
در نظر بگیرید که بخش قابل توجهی از بودجه ادارات کل محیط زیست استان‌ها (نماینده سازمان در هر استان) را بودجه‌های استانی تشکیل می‌دهند.
وابسته بودن بودجه ادارات کل به استانداری
PB7
یعنی مدیر کل حفاظت محیط زیست یک استان موظف است تا برای تامین دستمردها و بخشی از هزینه‌ها، موافقت‌نامه خود را از استانداری دریافت کند.
وابستگی و عدم استقلال ادارات کل استانی
PB8
حال اگر نگاه مدیریت آن استان نگاهی محیط زیستی نباشد، چگونه مدیرکل محیط زیست استان قادر خواهد بود تا طرح‌ها و فعالیت‌های خود را به انجام برساند.
تضادّ احتمالی نظرات استانداری‌ها با منافع زیست‌محیطی
PB9
در همین شرایط و قوانین موجود، یکی از راه‌کارهای برون رفت از چنین وضعیتی، شورای عالی حفاظت محیط زیست است که باید احیا شود و به جد مورد


]]>