دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ظهور، زیست‌محیطی، حفاظت، تعهدات، زیست‌محیطی عنوان، مسایل

مفهوم «تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی» و مفهوم «اهمیت سند ملّی محیط زیست» قرار می‏گیرد.
جدول 4-2: شکل‏گیری مفاهیم از کدهای مطالعه مورد A
ردیف
مفاهیم
نشانگر کدها
1
بحران در مسائل زیست محیطی
PA1, PA2, PA81, PA69
2
استعدادهای طبیعی کشور
PA68, PA70, PA71, PA75, PA93, PA94, PA99
3
مطلوبیت جایگاه معاونتی سازمان147
PA25, PA26, PA27, PA31, PA47
4
دانش زیست محیطی شهروندان
PA92, PA109, PA77
5
گرایش زیست محیطی شهروندان
PA63, PA64, PA111, PA57, PA58, PA77
6
دانش زیست محیطی دولتمردان
PA4, PA5, PA6, PA7, PA8, PA9, PA30, PA72, PA73, PA100, PA89, PA92
7
گرایش زیست محیطی دولتمردان
PA46, PA97, PA98, PA89
8
دانش زیست محیطی بوروکرات ها
PA106, PA116
9
گرایش زیست محیطی بوروکرات ها
PA106, PA107
10
ضعف بودجه ای سازمان حفاظت محیط زیست
PA48, PA49, PA54, PA55
11
ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی
PA47, PA54
12
باور عدم کارآیی مکانیسم های بازارگرا
PA8, PA9, PA47, PA102, PA103
13
تسامح در تصمیم گیری زیست محیطی
PA77, PA80, PA89, PA123, PA125, PA98, PA135
14
عدم اثربخشی هشدار های زیست محیطی
PA32, PA51, PA52, PA53
15
اهمیت تخصص گرایی NGOs
PA29, PA34, PA35, PA36, PA37, PA130
16
ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین المللی
PA40, PA41, PA45
17
آسیب فناوری سنتی در بهره بردرای
PA16, PA69, PA74
18
ضرورت همگامی با فناوری روز
PA91, PA74
19
حساسیت ملی زیست محیطی
PA112, PA120
20
سیاست زدگی در تصمیم گیری زیست محیطی
PA90, PA110, PA124, PA133
21
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور
PA95
22
ظرفیت های جذب توریسم سبز
PA99
23
اهمیت نظارت قضایی دادگاه ها
PA28, PA29, PA96
24
خودخواهی نهادی سازمان های بهره بردار
PA50, PA51, PA53, PA78, PA84, PA86, PA103
25
تأثیر رفاه بر کنش زیست محیطی
PA62, PA65, PA66
26
بی تفاوتی رسانه ای زیست محیطی در کشور
PA76, PA96, PA113, PA114, PA115, PA116, PA117, PA118, PA119, PA121, PA122, PA13
27
اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست محیطی
PA114, PA115, PA117, PA118, PA116
28
پرهیز از کنش های احساسی
PA34, PA36
29
نظارت ضعیف سازمان ملل متحد
PA40, PA41, PA42, PA45
30
کارکرد وحدت بخشی سیاستی شورا
PA33, PA83, PA85, PA104
31
اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان
PA79, PA82, PA83, PA86
32
ضرورت ریشه یابی مسائل زیست محیطی
PA108
33
اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمان
PA135
34
تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی
PA12, PA15, PA16, PA18, PA39
35
تأثیر توسعه دیپلماسی زیست محیطی
PA43
36
نقش کلیدی سند چشم انداز در تدوین
PA3
37
محوریت اصل 50 قانون اساسی در تدوین
PA134
38
جامعیت سند ملی محیط زیست
PA20, PA21, PA24
39
مترقّی بودن سند ملی محیط زیست
PA11, PA12, PA13, PA15, PA16, PA17, PA18, PA19, PA22, PA24, PA14, PA20, PA21
40
ضرورت ترجمه اهداف و اسناد بالادستی به عملیاتی
PA14, PA24
41
تدوین موفق، پیش شرط اجرای موفق
PA10, PA17
42
ارزش محوری نظام تدوین خط مشی زیست محیطی
PA23, PA60, PA66
43
اهمیت نظارت قضایی سازمان بازرسی کلّ کشور
PA105
44
تأثیر مطلوب آموزش زیست محیطی قضات
PA30
45
ضرورت مشروعیت بخشی تقنینی تعهدات بین المللی
PA38
46
انفعال نهاد بین المللی زیست محیطی
PA42, PA44
47
تفاوت ملیتی در نگرش عمومی زیست محیطی
PA56, PA57, PA58, PA59, PA60, PA61, PA62, PA65, PA66 PA67
48
اهمیت ارزیابی ها و پیوست های زیست محیطی
PA88, PA101, PA136
49
اهمیت مشارکت مردمی سبز
PA126, PA127, PA128, PA129, PA130, PA131, PA132
50
ضعف بدنه مدیریتی در بوروکراسی محیط زیست
PA134, PA136
51
نقش انفعالی فراکسیون محیط زیست
PA109

پس از تحلیل مفاهیم آنها را در قالب مقوله (مفاهیم انتزاعی‏تر) دسته‏بندی نمودیم. در نتیجه مصاحبه نخست، در مجموع 28 مقوله از میان 51 مفهوم ظهور یافته، به شرح زیر شکل گرفت.

جدول4-3: شکل گیری مقولات از مفاهیم مصاحبه A
عنوان مقوله ظهور یافته اول
عنوان مفهوم زیرمجموعه
نظام ارزشی عمومی محیط زیست
ارزش محوری نظام تدوین خط مشی زیست محیطی

عنوان مقوله ظهور یافته دوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
کنش زیست محیطی شهروندان
دانش زیست محیطی شهروندان

گرایش زیست محیطی شهروندان

عنوان مقوله ظهور یافته سوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
منابع مالی زیست محیطی
ضعف بودجه ای سازمان حفاظت محیط زیست

عنوان مقوله ظهور یافته چهارم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
انعکاس مسئله زیست محیطی به سازمان عمومی
حساسیت ملی زیست محیطی

بی تفاوتی رسانه ای زیست محیطی در کشور

اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست محیطی

عنوان مقوله ظهور یافته پنجم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان ملل متّحد
نظارت ضعیف سازمان ملل متّحد

انفعال نهاد بین المللی زیست محیطی

تأثیر توسعه دیپلماسی زیست محیطی

عنوان مقوله ظهور یافته ششم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
کنش زیست محیطی بوروکرات ها
دانش زیست محیطی بوروکرات ها

گرایش زیست محیطی بوروکرات ها

عنوان مقوله ظهور یافته هفتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
فناوری و امکانات زیست محیطی
آسیب فناوری سنتی در بهره برداری

ضرورت همگامی با فناوری روز

عنوان مقوله ظهور یافته هشتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
شورای عالی انقلاب فرهنگی
تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی

عنوان مقوله ظهور یافته نهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
شورای عالی محیط زیست
کارکرد وحدت بخشی سیاستی شورا

عنوان مقوله ظهور یافته دهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان حفاظت محیط زیست
مطلوبیت جایگاه معاونتی سازمان

ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی

اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمان

ضعف بدنه مدیریتی در بوروکراسی محیط زیست

عنوان مقوله ظهور یافته یازدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان های اجرایی بهره بردار زیست محیطی
خودخواهی نهادی سازمان های بهره بردار

عنوان مقوله ظهور یافته دوازدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
وزارت امور خارجه
تأثیر توسعه دیپلماسی زیست محیطی

ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین المللی

عنوان مقوله ظهور یافته سیزدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تصمیم گیری زیست محیطی
سیاست زدگی در تصمیم گیری زیست محیطی

تسامح در تصمیم گیری زیست محیطی

تدوین موفق، پیش شرط اجرای موفق

اهمیت ارزیابی ها و پیوست های زیست محیطی

عنوان مقوله ظهور یافته چهاردهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
فراکسیون محیط زیست قوه مقنّنه
نقش انفعالی فراکسیون محیط زیست

عنوان مقوله ظهور یافته پانزدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
قضات و دادگاه های زیست محیطی
اهمیت نظارت قضایی دادگاه ها

تأثیر مطلوب آموزش زیست محیطی قضات

عنوان مقوله ظهور یافته شانزدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان بازرسی کلّ کشور
اهمیت نظارت قضایی سازمان بازرسی کلّ کشور

عنوان مقوله ظهور یافته هفدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تشکل های مردم نهاد سبز
اهمیت تخصص گرایی NGOs

پرهیز از کنش های احساسی

اهمیت مشارکت مردمی سبز

عنوان مقوله ظهور یافته هیجدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
توافقنامه ها و تعهدات بین المللی
ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین المللی

عنوان مقوله ظهور یافته نوزدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری
بی تفاوتی رسانه ای زیست محیطی در کشور

اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست محیطی

عنوان مقوله ظهور یافته بیستم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
موهبت مغفول
بحران در مسائل زیست محیطی

استعدادهای طبیعی کشور

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و یکم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
بلوغ ملیتی زیست محیطی
حساسیت ملی زیست محیطی

تأثیر رفاه بر کنش زیست محیطی

تفاوت ملیتی در نگرش عمومی زیست محیطی

اهمیت مشارکت مردمی سبز

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و دوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تعریف مسائل زیست محیطی
ضرورت ریشه یابی مسائل زیست محیطی

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و سوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
اصل 50 قانون اساسی
محوریت اصل 50 قانون اساسی در تدوین

ضرورت ترجمه اهداف و اسناد بالادستی به عملیاتی

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و چهارم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
کنش زیست محیطی دولتمردان
دانش زیست محیطی دولتمردان

باور عدم کارآیی مکانیسم های بازارگرا

اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان

عدم اثربخشی هشدارهای زیست محیطی

گرایش زیست محیطی دولتمردان

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و پنجم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
حاکمیت سند چشم انداز
نقش کلیدی سند چشم انداز در تدوین

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و ششم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
بکارگیری دانش اقتصاد محیط زیست
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور

ظرفیت های جذب توریسم سبز

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و هفتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سند ملّی محیط زیست
جامعیت سند ملی محیط زیست

مترقّی بودن سند ملی محیط زیست

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و هشتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تصویب خط مشی های زیست محیطی
ضرورت مشروعیت بخشی تقنینی تعهدات بین المللی

تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی

4-1-2- مطالعه مورد دوم (B)
مصاحبه شونده: (معاون منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی)
جدول 4-4: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد B
ردیف
نکات کلیدی
کدگذاری باز
PB1
اگر مسئله تخریب در محیط زیست کشور را بررسی کنیم، بخش قابل توجهی از این تخریب توسط دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی صورت می گیرد.
دولت، عامل عمده تخریب های زیست محیطی
PB2
یعنی تصمیماتی که اتخاذ می شود، کمتر با مصالح محیط زیست کشور سازگار است.
عدم لحاظ مصالح ملّی در تصمیمات دولت
PB3
در چنین شرایط ممکن است دو اتفاق به وقوع بپیوندد. یکی اینکه نگاه دولتمردان در سطوح کلان مدیریتی در سطح وزارتخانه ها، معاونان، استانداران نگاهی سازگار با محیط زیست است. با این ساختار مشکلی به وجود نمی آید.
اهمیت رویکرد شخصی مدیران عالی به محیط زیست
PB4
چون بقیه ارکان دولت نیز در همین راستا کار می کنند و کمک می کنند.
تابعیت ساختار دولتی از رویکرد شخصی مدیر عالی
PB5
اما اگر تعدادی از اعضای دولت چه در سطح کابینه و چه در استان ها نگاهی سازگار با مسایل محیط زیست نداشته باشند، در این صورت کار برای سازمان حفاظت محیط زیست مشکل خواهد شد.
اهمیت رویکرد شخصی مدیران عالی به محیط زیست
PB6
در نظر بگیرید که بخش قابل توجهی از بودجه ادارات کل محیط زیست استان ها (نماینده سازمان در هر استان) را بودجه های استانی تشکیل می دهند.
وابسته بودن بودجه ادارات کل به استانداری
PB7
یعنی مدیر کل حفاظت محیط زیست یک استان موظف است تا برای تامین دستمردها و بخشی از هزینه ها، موافقت نامه خود را از استانداری دریافت کند.
وابستگی و عدم استقلال ادارات کل استانی
PB8
حال اگر نگاه مدیریت آن استان نگاهی محیط زیستی نباشد، چگونه مدیرکل محیط زیست استان قادر خواهد بود تا طرح ها و فعالیت های خود را به انجام برساند.
تضادّ احتمالی نظرات استانداری ها با منافع زیست محیطی
PB9
در همین شرایط و قوانین موجود، یکی از راه کارهای برون رفت از چنین وضعیتی، شورای عالی حفاظت محیط زیست است که باید احیا شود و به جد مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت احیاء مجدّد شورای عالی محیط زیست
PB10
چراکه در شورای عالی حفاظت محیط زیست، افرادی از بیرون بدنه دولت،
برون دولتی بودن اعضاء، یکی از مزایای شورا
PB11
اعم از نماینده سازمان های مردی
اهمیت مشارکت تشکل های مردم نهاد در شورای عالی محیط زیست
PB12
و چهره های دانشگاهی حضور دارند.
اهمیت مشارکت شخصیت های علمی در شورای عالی محیط زیست
PB13
در این شرایط، فرایند تصمیم گیری معتدل خواهد شد.
حضور گسترده ذینفعان، شرط بهبود تصمیم گیری ها
PB14
البته احیای شورای عالی محیط زیست نیز به تنهایی کافی نیست. دولت ها باید خودشان به این نتیجه برسند که برای پایداری حکومت ها،
محیط زیست، عامل پایداری حکومت ها
PB15
و پایداری برنامه های اقتصادی خودشان ناچارند به مسایل محیط زیست توجه بیشتری داشته باشند.
محیط زیست، عامل پایداری در اقتصاد
PB16
توصیه می کنم یکی از معیارها برای انتخاب مدیران در سطح استان ها و وزارتخانه ها، سنجش افکار افراد در ارتباط با مسایل محیط زیست و رابطه آنها با این مسایل باشد.
افکارسنجی زیست محیطی، معیار انتخاب مدیران
PB17
به این معنا که برای انتخاب آنها، بررسی صورت گیرد تا ببینند تا چه حد رویکرد آنها با مسایل مربوط به محیط زیست سازگاری دارد و چقدر به اصل 50 قانون اساسی پایبند هستند و باور دارند که محیط زیست مسئله ای اصلی و مهم است.
باور به اصل 50، معیار انتخاب مدیران
PB18
به نظرم جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست باید جایگاهی مثل وزارت دفاع باشد.
بعد امنیتی جایگاه محیط زیست
PB19
یعنی اگر وزارت دفاع کشور مسئول امنیت مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور

]]>