دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

علی بن الحسین، قانون تجارت

پیشنهاد [do_widget id=kl-erq-2]
با توجه به بررسی های به عمل آمده آنچه در درجه اول قابلیت طرح به عنوان پیشنهاد را دارد ناظر به نکته ذیل می باشد :
باید درنظر داشت که تجدید نظر در قوانین وضعی موجود در قانون تجارت و جایگزین کردن موادی که با شرایط و مقتضیات روز سازگار بوده و حافظ منافع و مصالح اجتماع و افراد است ، بالاخص شرایط و مقرراتی که موجب اصلاح ساختار تشکیلاتی و مدیریتی این شرکت ها بوده و جلوی سوء استفاده را می گیرد ، به جای موادی که در گذشته بوده است ، ضروری می باشد.
« فهرست منابع »
1-قرآن کریم
2- محقق حلی ( ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلی ) ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، (2جلد ) ،چاپ اول ، نجف اشرف : مطبعه الادیانی ،1389. ق / 1969. م .
3- علامه حلی ، یوسف ابن علی بن مطهر ، تبصره المعتلمین فی احکام الدین ، تهران ، ناشر اسلامیه ، سال 2535 شاهنشاهی .
4- مکی عاملی ، محمد بن جمال الدین ، ( شهید اول ) اللمعه الدمشقیه ، ( 1جلد ) ، چاپ اول ، قم : دارالفکر ، 1412. ق .
5- موسی الخمینی ، روح الله . تحریر الوسیله ، (2جلد ) ، چاپ نامعلوم ، تهران : مکتبه العلمیه الاسلامیه ، بی تا .
6- فیض ، دکتر علی رضا . مبادی فقه و اصول ، 1جلد ، تهران : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1367. ش .
7- ذهنی تهرانی ، سید محمد جواد ، المباحث الفقهیه فی شرح الروضته البهیه ، قم ، انتشارات وجدانی ، حدود سی جلد ، چاپ اول (1366ش ) .
8- طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، العروه الوثقی ، مع تحقیقات اربعه من العلماء العظام ، قم ، ایران ، انتشارات دارالتفسیر (اسماعیلیان ) ، چاپ چهاردهم ( 1417ه -1376ش ) .
9- نجفی . محمد حسن ، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام ، 43جلد ، دار احیاء التراث الحرمی ، بیروت ، لبنان ، هفتم ، 1404 .
10- شهید ثانی ، زین الدین الجلبی العاملی : الروضته البهیه فی شرح اللعه الدمشقیه ، الجزء الرابع ، جامعه النجف الدینیه .
11- الکرکی ، الشیخ علی بن الحسین ( محقق ثانی ) ، « متوفی 940 ه » ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، بیروت ، مؤسسه آل البیت (ع) الاحیاء التراث ، در سیزده جلد ، چاپ اول ، ( 1411ه -1991م).
12- مامقانی ، شیخ عبدالله ، مناهج المتقین ، چاپ سنگی ، در یک جلد .
13- عاملی ، زین الدین نورالدین (شهید ثانی ) ، مسالک الافهام ، شرح بر شرایع الاسلام محقق ، چاپ سنگی ، در دو جلد .
14- حلی ، الحسن بن یوسف بن مطهر اسدی (علامه حلی ) ، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ، 9جلد ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، قم – ایران ، دوم ، 1413 ه . ق .
15- عاملی ، عبدالمحسن فضل الله الحسین ، الشرکه بین الشریعه الاسلامیه و القانون المدنی .
16- علم الهدی ، سید مرتضی ، الانتصار ، چاپ شده در کتاب جوامع الفقهیه ، مؤسسه الفقه الشیعه البنان ، چاپ اول ، 1410ق .
17- شیخ صدوق ، ابو جعفر محمد بن علی ، المقنع ، انتشارات مکتبه الاسلامیه تهران 1377 ه . ق .
]]>