عنوان بررسی جلوه های رومانتیسیسم در شعر فاروق جویده- قسمت ۲

0 Comments

۱_۹_ سیر رومانتیسیسم در کشورهای اروپایی ۲۳
۱_۹_۱_ رومانتیسیسم انگلیس ۲۴
۱_۹_۲_ رومانتیسیسم آلمان ۲۷
۱_۹_۲_۱_ رومانتیک های اولیه ۲۸
۱_۹_۲_۲_ رومانتیک های بزرگ ۲۹
۱_۹_۳_ رومانتیسیسم فرانسه ۳۰
۱_۱۰_ افول مکتب رومانتیسیسم فرانسه ۳۱
۱_۱۱_ ویژگی های منحصر به فرد رومانتیسیسم فرانسه ۳۲
۱_۱۲_ ویژگی های برجسته مکتب رومانتیسیسم فرانسه ۳۳
۱_۱۳_ افول مکتب رومانتیسیسم اروپایی ۳۳
خلاصه فصل اول ۳۵
فصل دوم: ویژگی های رومانتیسیسم در عصور مختلف ادبیات عربی…………………………………..۳۷
مقدمه ۳۹
۲_۱_ ویژگی های رومانتیسیسم و شعر عصر جاهلی ۴۰
۲_۲_ رومانتیسیسم در دوره شعر اسلامی_ اموی ۴۲
۲_۳ رومانتیسیسم در ادبیات عصر عباسی ۴۳
۲_۴_ ویژگی های رومانتیسیسم در شعر عصر اندلس ۴۴
۲_۵_ رومانتیسیسم در دوره معاصر ۴۸
۲_۶_ ویژگی های کلی مکتب رومانتیسیسم معاصر عربی ۴۹
۲_۷_ پیشگامان مکتب رومانتیسیسم عربی ۵۱
۲_۸_ اسلوب پیشگامان مکتب رومانتیسیسم عربی ۵۲
۲_۹_ مضامین رومانتیسیسم در ادبیات عربی ۵۳
۲_۹_۱_ طبیعت ۵۳
۲_۹_۲_ عشق ۵۷
۲_۹_۳_ دین ۶۰
۲_۹_۴_ خیال ۶۲
۲_۹_۵_ حزن و اندوه ۶۵
۲_۹_۶_ حنین و احساس غربت ۶۹
۲_۱۰_ مکتب ها و جمعیت های ادبی ۷۲
۲_۱۰_۱_ انجمن دیوان ۷۲
۲_۱۰_۲_ جماعت آپولو ۷۶
۷۷
۲_۱۲_ ادبیات مهجر و ویژگی های آن ۸۰
۲_۱۳_ انجمن های فعال و مرتبط با ادبیات مهجر ۸۲
۲_۱۳_۱_ الرابطه القلمیه ۸۳
۲_۱۳_۲_ العصبه الاندلسیه ۸۳
خلاصه فصل ۸۵
فصل سوم: جلوه های رومانتیسیسم در شعر فاروق جویده………………………………………………..۸۷
مقدمه ۸۹
۳_۱_ جلوه های رومانتیسیسم فردی ۹۰
۳_۱_۱_ عشق ۹۰
۳_۱_۱_۱_عشق به وطن ۹۱
۳_۱_۱_۲_ عشق به سایر سرزمین های اسلامی ۹۶
۳_۱_۱_۲_۱_ لبنان ۹۶
۳_۱_۱_۲_۲_ فلسطین و سرزمین قدس ۹۸
۳_۱_۱_۳_ عشق به محبوب ۱۰۱
۳_۱_۱_۴_ سایر مضامین عشق ۱۰۴
۳_۱_۲_ حزن و اندوه ۱۰۸
۳_۱_۳_ دلتنگی و اشتیاق ۱۱۹
۳_۱_۴_ دین ۱۲۱
۳_۱_۵_ بازگشت به گذشته و یاد آوری دوران کودکی و زندگی در روستا ۱۲۸
۳_۱_۶_ رؤیاها ۱۳۱
۳_۱_۷_ امید به آینده ۱۳۴
۳_۲_ رومانتیسیسم اجتماعی ۱۴۲
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نتایج ۱۴۴
فهرست آیات ۱۴۵
بیوگرافی اشخاص ۱۴۶
فهرست منابع ۱۶۲
الملخص ۱۷۲
Absract 173

 

مقدمه

 

« در میان رخدادهای مختلف، در جامعه بشری مثل حوادث اجتماعی، سیاسی، نظامی و ..، جریان های فکری و حرکت های اندیشه و فرهنگ مؤثرند. در میان حرکت های فرهنگی و فکری، مکاتب ادبی مغرب زمین تأثیر بسزایی در شعر و ادب جهان به طور عموم، و در شعر و ادب عربی به طور خاص داشته است. مکاتب ادبی به عنوان جریان هایی فکری، فنی و اجتماعی شناخته شده اند و اندوخته های سترگ جهان در پیدایش و بالندگی آن به یاری هم برخاسته اند»[۱]. این مکاتب فراتر از یک جهان ادبی هستند؛ بلکه زیر بنای فلسفی آغاز یک جریان فکری، فرهنگی، ادبی، سیاسی و اجتماعی را پدید آورده اند. « هر یک از مکتب های ادبی، به بهترین وجه نمایشگر روح واقعی دوره ای است که در آن پدید آمده است و در آن دوره بسان جنبشی همگانی کار کرده است که روزگار آن را بر نویسندگان اندیشمند و برگزیده آن تحمیل کرده است تا خواسته هایش را پاسخ گویند و موهبت ها و امکانات آن را رهبری کنند و آرمان های آن را تبلور بخشند».[۲]
در میان مکتب های ادبی، مکتب کلاسیسیسم که مدعی برتری عقل و خرد بر احساس و عواطف بود، امکان روی آوردن به نوآوری فکری و اندیشه را بر روی اندیشمندان و ادیبان بسته بود و تقلید و کهنگی مفاهیم در ادبیات شاعران و نویسندگان بیداد می کرد. همین امر ادیبان و شاعران را بر آن داشت تا علیه سنت های پیشین قیام کرده و به نوآوری در اشعار خود که با احساساتشان همگام بود، پرداختند. در میان کشورهای عربی، مصر نقطه عطف این تحولات بود. بسیاری از ادیبان در قالب انجمن ها و گروه های ادبی، به نشر افکار رومانتیسیسم پرداخته و فعالیت های گسترده ای را در این زمینه انجام دادند.
مهم ترین مسئله ای که پژوهشگر را به انجام دادن این تحقیق سوق داده است، این می باشد که با اینکه جویده شاعری است که در قالب واقع گرایی شعر می سراید، آیا به مکتب رومانتیسیسم نیز گرایش دارد یا نه.
یکی از شاعران معاصر عربی که توانسته است مرز میان واقع گرایی و رومانتیسیسم را در اشعار خود مشخص نماید، فاروق جویده، شاعر معاصر مصری است. اشعار جویده حاوی مفاهیم واقع گرایی و رومانتیسیسم می باشد. این پژوهش سعی بر آن دارد تا با مشخص نمودن مضامین رومانتیسیسم در اشعار جویده، به تحلیل و بررسی یکایک آن اشعار بپردازد.
در این پژوهش، زندگی نامه جویده به صورت مختصر و کوتاه در قسمت مقدمه تحقیق بیان شده و فصل خاصی به آن اختصاص داده نشده است. و این به منظور آن است که جمع آوری مطالبی که بتوان در حد یک فصل به این منظور اختصاص داد، ممکن نبود. زیرا وی شاعری است که هنوز در قید حیات بوده و زندگی نامه متعددی درباره وی نوشته نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *