دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی

روش تاپسیس اولین بار توسط هوانگ و یون در سال 1981، پیشنهاد شد و از آن زمان تاکنون کاربردهای فراوانی داشته است (سارکار، 2014.، کیم و نا، 2014.، مینگ، 2013.، گانگورده و آکارته، 2013.، میشرا و همکاران، 2013). در این روش نیزm گزینه به وسیلهی n شاخص، مورد ارزیابی قرار می گیرد. اساس این تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی، باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه حل ایدهآل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص، به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است. حل مسئله با این روش، مستلزم طی شش گام زیر است (هوانگ و یون، 1981):
1-کمی کردن و بی مقیاسسازی ماتریس تصمیم (N): برای بی مقیاس سازی، از بی مقیاس سازی نورم استفاده می شود.
2- به دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون (V): ماتریس بی مقیاس شده (N) را در ماتریس قطری وزن ها (wn*n) ضرب می شود، یعنی: [do_widget id=kl-erq-2]
V=N × W n× n
3- تعیین راه حل ایدهآل مثبت و راه حل ایدهآل منفی : به صورت زیر است :
راه حل ایدهآل مثبت=[ بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس]
راه حل ایدهآل مثبت=[ بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس]
بهترین مقادیر برای شاخص های مثبت، بزرگ ترین مقادیر و برای شاخص های منفی، کوچک ترین مقادیر است و بدترین برای شاخص های مثبت، کوچک ترین مقادیر و برای شاخص های منفی بزرگ ترین مقادیر است.
4- به دست آوردن میزان فاصلهی هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی : فاصله اقلیدسی هر گزینه تا ایدهآل مثبت () و فاصلهی هر گزینه تا ایدهآل منفی ()، بر اساس فرمول های زیر محاسبه می شود.

5- تعیین نزدیکی نسبی () یک گزینه به راه حل ایدهآل :

6- رتبهبندی گزینه ها : گزینه ها به ترتیب نزولی CL مرتب می شوند.
3-6-1-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
با توجه به اینکه یکی از روشهای وزندهی معیارها در تاپسیس، روش AHP است. در این قسمت این روش شرح داده میشود. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روشهای تصمیمگیری با شاخصهای چندگانه میباشد که به منظور تصمیمگیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینههای متعدد تصمیم، با توجه به شاخصهایی که تصمیمگیرنده تعیین میکند، بهکار میرود (مهرگان، 1392). این روش نخستین بار در سال 1980 توسط آقای ساعتی پیشنهاد شده است (ساعتی، 1980). در میان رویکردهای تصمیمگیری گروهی، این روش کاربردهای موفقیتآمیزی در مسائل رتبهبندی داشته است. (چن و چنگ، 2009؛ هسو و پن، 2009.، بلتران و همکاران، 2014.، گونزالز و همکاران، 2014.، پارثاساراثی و دانوا، 2014.، چین فنگ و همکاران، 2014.، گانگالی، 2014).
فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکسکننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار میدهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده و به حل آن میپردازد. پیادهسازی AHP در یک تصمیمگیری شامل چهار مرحله اساسی میباشد (مهرگان، 1392):
مدلسازی: در این گام، مساله و هدف از تصمیمگیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط هستند، در میآید. عناصر تصمیم شامل شاخصهای تصمیمگیری و گزینههای تصمیم است.
قضاوت ترجیحی: مقایسههایی بین گزینههای مختلف تصمیم، بر اساس هر شاخص صورت گرفته و در مورد اهمیت شاخص تصمیم مقایسات زوجی صورت میگیرد.
محاسبه وزنهای نسبی: وزن و اهمیت عناصر تصمیم نسبت به هم از طریق مجموعهای از محاسبات عددی تعیین میشود.
ادغام وزنهای نسبی: این گام به منظور رتبهبندی گزینههای تصمیم صورت میپذیرد.

]]>