دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فرایند مدیریت دانش، بانک رفاه کارگران

باسمه تعالی [do_widget id=kl-erq-2]
پرسشنامه حاضر با هدف بررسی تأثیر فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی عملکرد بانک رفاه کارگران تنظیم گردیده است. خواهشمند است پس از مطالعه دقیق هر سؤال، پاسخ خود را با علامت× مشخص فرمائید. لازم به ذکر است از اطلاعات حاصل از پرسشنامه به صورت جمعی استفاده می شود، لذا ذکر نام و نام خانوادگی ضرورتی ندارد. پیشاپیش از بذل توجه و صرف وقت حضرتعالی سپاسگزاری می گردد.
سؤالات بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
تولید علم و دانش تا چه اندازه می تواند در تحقق اهداف بانک مورد نظر مؤثر باشد.
در بانک رفاه کارگران تا چه اندازه میان افراد، مبادله دانش صورت می گیرد.
بانک رفاه کارگران تا چه اندازه گروه های آموزشی را جهت بکارگیری روش های علمی ترغیب می کند.
در بانک رفاه کارگران برای نشر دانش تا چه اندازه ای از فناوری جدید استفاده می شود.
بانک رفاه کارگران تا چه اندازه به داشته ها و ذخیره علمی افراد اهمیت می دهد.
بانک رفاه کارگران تا چه میزان برای مبادله دانش پنهانِ افراد (دانش بالقوه) برنامه ریزی نموده است.
بانک رفاه کارگران جهت کاربردی شدن دانش تا چه اندازه با صنعت تعامل دارد.
بانک رفاه کارگران تا چه میزان در انجام امور جاری خود از روش های علمی بهره می گیرد.
تحصیل دانش تا چه اندازه می تواند به بانک رفاه کارگران در دستیابی به اهداف کمک نماید.
بانک رفاه کارگران برای تحصیل دانش تا چه میزان با دیگر نهادهای علمی تعامل دارد.
بانک رفاه کارگران تا چه اندازه خود را در به کارگیری دستاوردهای علمی متعهد می داند.
بانک رفاه کارگران تا چه میزان برای رفع موانع و مشکلات از روش های علمی بهره می گیرد.
بانک رفاه کارگران تا چه میزان برای ارتقاء علم و دانش افراد برنامه ریزی و تلاش نموده است.
در بانک رفاه کارگران تا چه اندازه به تولید علم و دانش به عنوان یک هدف بنیادی توجه دارد.
بانک رفاه کارگران تا چه اندازه در تولید علم و دانش و رفع مسائل و مشکلات جامعه خود را مسؤول می داند.
تسهیم دانش تا چه اندازه می تواند در اثربخشی قسمت های مختلف بانک رفاه کارگران مؤثر باشد.
روابط متقابل بین کارکنان بانک رفاه کارگران تا چه میزان مبتنی بر فعالیت ها و مباحث علمی است.
داشته های علمی افراد و گروه ها تا چه اندازه می تواند در اثربخشی بانک رفاه کارگران مؤثر باشد.
استفاده صحیح و مناسب از علم و دانش تا چه اندازه می تواند در ارتقاء عملکرد بانک رفاه کارگران مؤثر باشد.
]]>