دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قابلیت اعتماد، تجزیه وتحلیل

کارکرد اطلاع رسانی: پیامدهای اطلاع رسانی مناسب از سوی رسانه و اطلاع رسانی به مخاطب به عنوان یک رسالت (سوالات13و14 پرسشنامه)
کارکرد تبلیغات: قدرت تبلیغی رسانه و استفاده از آن در سریالها و آگاهی بخشی به مخاطب، خصوصیت تبلیغی رسانه و تاثیر آن بر مخاطب (سوالات15و16 پرسشنامه)
کارکرد نظارت بر محیط: الگوگیری و بهره برداری رسانه از زندگی مردم و محیط زیست آنها در تولیدات (سوال 17 پرسشنامه)
مطلوب بودن رسانه: اینکه سریالهای رسانه متناسب با علایق و خواسته های مخاطبین باشد و آثار و پیامدهایی مفید و راضی کننده برای مخاطب داشته باشد. (سوالات 18،19و20 پرسشنامه)
اعتماد به رسانه: مواردی که در جهت جلب و یا سلب اعتماد مخاطب به رسانه عمل می نمایند. همانند عدم اشاره به واقعیت های اجتماعی در سریالها که در نتیجه می تواند مسبب نداشتن حسن نیت به سازندگان تولیدات رسانه گردد و عدم صداقت در پرداختن به مسائل جامعه، سانسور بیش از حد در تولیدات، عدم اعتماد به رسانه در نتیجه گرایش سریالهای تولیدی و پخش شده به سمت و سویی خاص، نپرداختن اصولی و همه جانبه به موضوعات جامعه (سوالات21و22و44و45و46و47 پرسشنامه)
عوامل رسانه ای: در این پژوهش نه عامل به منزله عوامل رسانه ای موثر در اعتماد مخاطب به رسانه بیان شده است که در عملیاتی کردن آنها به ترتیب زیر عمل شده است.
صداقت: تاثیر گذاری سریالها بر مخاطب با توجه به میزان صداقت و درستی در محتوای آنها و مبالغه و اغراق در بیان پیام مورد هدف از سوی سریالها (سوالات23و24 پرسشنامه)
موثق و معتبر: اینکه داده های سریالها برای مخاطبین خود از اعتبار برخوردار نباشد و یا اینکه سریالها منبع مطمئنی برای بیان واقعیت های اجتماعی باشند. (سوالات25و26 پرسشنامه)
عینیت: واقع گرایی در محتوای سریالها، مدنظر قرار دادن واقعیت و قابل باور بودن پیام ها برای مخاطب و داشتن محتوای متناسب با واقعیت جامعه و تاثیر گذاری بر مخاطب (سوالات27و28و29)
بی طرفی: به منزله وجود جهت گیری های خاص در سریالها و یا عدم اثبات بی طرفی رسانه در رابطه با مضامین اجتماعی از طریق سریالها (سوالات30و31 پرسشنامه)
بی غرضی: تبلیغ و تاثیر گذاری به جهتی خاص از سوی رسانه بوسیله سریالها و یا عدم هدایت افراد به سوی هدفی مشخص (سوالات32و33 پرسشنامه)
جامعیت: قدرت رسانه در پرداختن اصولی و جامع به مسائل اجتماعی (سوال34 پرسشنامه)
صحت: درستی نکات ارائه شده در بیان واقعیت ها از سوی سریالها و وابستگی اعتبار رسانه به درستی مطالب و محتوای سریالها (سوالات 35و36 پرسشنامه)
جذابیت و انگیزه: تنوع در خلق آثار و برآوردن انتظار مخاطب، تغییرات قابل ملاحظه در تولیدات و جلب نظر مخاطب بیشتر از گذشته، کسب رضایت مخاطب با توجه به محتوا، قالب و نوع نمایش سریالها، ایجاد انگیزه در مخاطب برای دیدن سریالها و ترجیح دادن آن به سایر برنامه ها (سوالات38و39و40و41 پرسشنامه)
قابلیت اعتماد: تماشای سریالها با توجه به ذهنیت قبلی از سریالهای پخش شده و کسب اطمینان و اعتماد از دیدن محتوای سریالها و تمایل به دیدن بیشتر سریالها (سوالات42و43 پرسشنامه)
عوامل غیر رسانه ای: در این پژوهش چهار عامل به عنوان عوامل غیر رسانه ای دخیل در اعتماد مخاطب به رسانه مطرح شده اند که در عملیاتی کردن آنها بدین شکل عمل شد که برای جنسیت دو گزینه مذکر و مونث و برای سن، تحصیلات و رشته تحصیلی هیچ گزینه ای مطرح نگردیند و به صورت سوال باز در پرسشنامه آورده شدند.
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آماری
جامعه نمونه
تعیین حجم نمونه
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه وتحلیل داده ها
اعتبار وروایی

]]>