دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قابلیت اعتماد یا پایایی، شاخصهای ارزیابی عملکرد

[do_widget id=kl-erq-2]

این آزمون که حاصل آن یک ضریب به نام آلفای کروبناخ می باشد، برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه ای که به صورت طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینه ای می باشند، به کار می رود. در این تحقیق قابلیت اعتماد پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از فرمول زیر بررسی شده است:

= j تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون.
= واریانس زیر آزمون i ام.
= واریانس کل آزمون .
آلفای کرونباخ بین صفر و یک در نوسان است 0 ≥ a ≥1 + اگر1 a= باشد نشانگر اعتبارکامل ابزار تحقیق است و در صورتی که a= 0 باشد دال بر بی اعتباری کامل آن است. (منصور فر،1380)
محدوده ی پایایی این تحقیق به صورت جدول 3-1 است:
جدول 3- 1 : ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه
تعدادسولات ضریب آلفا
10 سوال بعد فرایند داخلی 0.852
11 سوال بعد رشد و یادگیری 0.863
6 سوال بعد مشتری 0.923
5 سوال بعد مالی 0.850
3-10 روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای اهمیت سنجی مولفهها و شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان در فرایندهای اصلی از تکنیک پرسشنامه استفاده میشود که این پرسشنامه بصورت شفاهی از متخصصان جهت تعیین مولفهها استفاده میشود و برای تفاوت سنجی بین اهمیت مولفههای مختلف و همچنین وضعیت موجود مولفههای مختلف در فرایندهای اصلی از تکنیک ارزیابی متوازن استفاده خواهد شد. و به منظور تعیین وزن شاخصها و مولفهها دادهها بصورت کمی جمع آوری خواهد شد و پس از جمع آوری از نرم افزار SPSS جهت رسیدن به هدف اصلی بهره گیری میشود. در این تحقیق از آزمون تی ساده و تی مستقل برای بررسی فرضیات استفاده میشود.
برای بررسی نرمال بودن یا نبود ن فرضیه ها از آزمون کلوموگروف یا اسمیرنوف استفاده شده است. به دلایل ذیل از آزمون اسمیرنوف استفاده می نماییم:
هریک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می گیرد یعنی به طبقه بندی مشاهدات نمی پردازد و تمامی اطلاعات را در نظر می گیرد
زمانیکه تعداد مشاهدات (n) کوچک است ، آزمون اسمیرنوف به دلیل دقیق بودن اعمال شدنی است.
آزمون اسمیرنوف نسبت به آزمون کای مربع از توان بالاتری برخوردار است
همچنین برای روایی ابزار تحقیق از روایی محتوا و روایی صوری بهره گیری می شود. بدین منظور از ابتدا با دقت در ادبیات موضوع و استفاده از مدلهای مرجع بین المللی سعی شده است از شاخصها و مولفههای مورد قبول و مناسب استفاده شود. در ادامه با استفاده از روش دلفی و بهرهگیری از خبرگان این حوزه شاخصها مورد بررسی قرار گرفته و شاخصهای دیگری نیز بنا به شرایط ادارههای تربیت بدنی به صورت بومی از طریق مصاحبه و پرسشنامه طراحی گردید.
3-11 خلاصه فصل سوم
در این فصل ابتدا به طور مختصر تعریفی از روش تحقیق ارائه شد و در ادامه ویژگیهای تحقیق حاضر شرح داده شد. تحقیق حاضر از جنبه هدف از جمله تحقیق کاربردی است. همچنین در این فصل فرضیات تحقیق ارائه شد و توضیحاتی در خصوص متغیرها، نحوه جمع آوری آنها، جامعه آماری، ابزار گردآوری اطلاعات و چگونگی جمع آوری و پردازش آنها برای آماده سازی جهت ورود به نرمافزار آماری تشریح شد.در فصل چهارم نتایج روشهای آماری توضیح داده شده در این فصل و مراحل اجرای آن تشریح شده و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادهها

]]>