تعداد)/(متوسطه مقطع آموز دانش کل تعداد)
نسبتدانش آموزاندختربهکلدانش آموزانمقطعدبیرستان،

(ای حرفه و فنی دختر آموز دانش تعداد)/(متوسطه مقطع آموز دانش کل تعداد)
نسبت دانش آموز فنی و حرفه ای و کاردانش دختر به کل دانش آموزان مقطع متوسطه

(پسر ای حرفه وفنی آموز دانش تعداد)/(متوسطه مقطع آموز دانش کل تعداد)
نسبت دانش آموز پسر فنی و حرفه ای و کاردانش به کل دانش اموزان مقطع متوسطه

(هزینه مجموع)/(متوسطه مقطع آموز دانش کل تعداد)
هزینه سرانه
شاخص اقتصادی

(عمرانی تبارات عملکرداع)/(متوسطه مقطع آموز دانش کل تعداد)
سرانه اعتبارات عمرانی برای دانش آموزان

میانگین
نمره به دست آمده از پرسشنامه
میانگین ادراک دانش آموز از حمایت
فرایند مدرسه
فرایند
میانگین
نمره به دست آمده از پرسشنامه
میانگین ادراک دانش آموز از جو انضباطی مدرسه

میانگین
نمره به دست آمده از پرسشنامه
میانگین ادراک دانش آموز از رفتار عادلانه

میانگین
نمره به دست آمده از پرسشنامه
میانگین ارتباط با کادر مدرسه

میانگین
نمره به دست آمده از پرسشنامه
میانگین کارآمدی معلم

معدل کتبی دروس نهایی سال سوم متوسطه نظری

میانگین نمره پیشرفت تحصیلی

شاخص پیشرفت تحصیلی
برونداد
(متوسطه آموز دانش تعداد)/(متوسطه مقطع سنی گروه تعداد)
پوشش تحصیلی(نرخ ناخالص ثبت نام)

تعداد دانش آموزان ارتقا یافته به پایه بالاتر / تعداد کل دانش اموزان پایه
نرخ ارتقای پایه

درصد قبولی در کنکور ریاضی
راهیابی به آموزش عالی (درصد قبولی در کنکور)

درصد قبولی در کنکور تجربی

درصد قبولی در کنکور انسانی

درصد قبولی در کنکور زبان

درصد قبولی در کنکور هنر

میانگین نمره به دست آمده از پرسشنامه انگیزش نسبت به مدرسه
میانگین انگیزش نسبت به مدرسه
بروندادهای غیرشناختی

میانگین نمره به دست آمده از پرسشنامه تعلق به مدرسه
میانگین تعلق به مدرسه

میانگین نمره به دست آمده از پرسشنامه خودپنداره تحصیلی
میانگین خودپنداره تحصیلی

میانگین نمره به دست آمده از پرسشنامه رشد اعتقادی
میانگین رشد اعتقادی دانش آموزان

در این تحقیق نابرابری آموزشی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های زمینه، امکانات فیزیکی، دانش آموزی، نیروی انسانی، اقتصادی، فرایند مدرسه، پیشرفت تحصیلی و بروندادهای غیرشناختی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است.

3-5. ابزارهای اندازه گیری
همانطور که ذکر شد در این تحقیق از دو شبوه پیمایشی و مراجعه به اسناد و آمار برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. برای جمع آوری بخشی از اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش از تعداد پرسشنامه تشکیل شده است که در نهایت در قالب یک پرسشنامه کلی در آمده است. پرسنامه کلی تحقیق در مجموع در دو بخش تنظیم گردیده است که بخش اول مربوط به اطلاعات فردی پاسخگویان می باشد و اطلاعاتی درباره جنسیت٬ سن٬ پایه٬ رشته تحصیلی٬ نوع مدرسه٬ مذهب٬ زبان و منطقه جغرافیایی محل سکونت دانش آموز جمع آوری می کند. این پاسخ ها و داده ها در سطح مقیاس اسمی در نظر گرفته شده است.در بخش دوم با توجه به مدل نظری پژوهش برای مطالعه نابرابری های آموزشی ٬ پرسشنامه و سنجه مربوط مربوط به هر متغیر ارائه شده است . داده های حاصل از این قسمت کمی و در سطح فاصله ای و بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت اندازه گیری شده اند که متناسب با متغیرهای پژوهش به شرح زیر می باشند:

]]>