دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قزل¬آلای، رنگین، کمان، پروبیوتیک، Candida، آبزی

ی قرمز رنگ Rhodotorulaاست (Gatesoupe , 2007). البته در حال حاضر چهار جنس دیگر از مخمرها با نام¬های Yarrowia، Kluyvermyces ، Filobasidium و Bulleromyces از محتویات روده¬ی ماهی قزل¬آلای رنگین کمان جدا شده¬اند (Gatesoupe , 2007).
بر اساس برخی منابع گونه¬ی غالب مخمر در آبزیان آب شور و آب شیرین Rhodotorulaاست، در حالیکه بیشتر تحقیقاتی که در مورد ماهی قزل¬آلای رنگین کمان صورت گرفته است نشان می¬دهد که مخمرهای Debaryomyces hanseniiفلور غالب می¬باشد اما سایر محققین اظهار داشتند که مخمرهایی مثل Candida، Saccharomyces cerevisiae و Leucosporidiumفلور غالب روده¬ی ماهی قزل¬آلای رنگین کمان می¬باشند (Gatesoupe , 2007).
1-3-5 پروبیوتیک و آبزی پروری
غذاهای مورد استفاده در آبزی پروری معمولاً ازمواد غذایی گران قیمت از قبیل ماهی و پودر ماهی تشکیل شده اند. یافتن ترکیبات جایگزین و ارزان قیمت به توسعه آبزی پروری به میزان زیادی کمک می-کند. اخیراً استفاده از پروبیوتیک¬ها به عنوان جایگزینی برای موادغذایی قبلی، مطرح شده است که به نظر می¬رسد می¬تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع سازد. استفاده از پروبیوتیک¬ها، در واقع نوعی تکنولوژی جدید آبزی پروری همگام با محیط زیست به شمار می¬رود (Gatesoupe , 2007).
علاوه بر بحث تغذیه، شیوع بیماری¬ها نیز یک مشکل عمده صنعت آبزی پروری می¬باشد که گسترش اقتصاد این بخش را در بسیاری ازکشورهای جهان، تحت تاثیر قرارداده است (مطلبی و همکاران، 1389).
صنعت تکثیر و پرورش آبزیان علی رغم ویژگی¬های مطلوب، مانند بازدهی کوتاه مدت و صرفه بالای اقتصادی، همواره با چالش¬هایی همچون کنترل کیفیت آب، شیوع بیماری¬ها و … مواجه بوده است؛ بطوریکه استفاده بی¬رویه آنتی بیوتیک¬ها در جهت کنترل و پیشگیری بیماری¬های شایع، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، عوارضی را چون مسائل زیست محیطی و مهم تر از آن، مقاوم شدن عوامل بیماری زا ایجاد نموده است (شیخیان، 1383).
در بخش کنترل بیماری¬ها، استفاده از داروهای پادزیست (آنتی بیوتیک¬ها) مطرح می¬باشد، اما به کارگیری آنتی بیوتیک¬ها جهت درمان بیماری¬های آبزیان به طورگسترده مورد انتقاد قرارگرفته است که دلایل آن عبارتند از: مقاوم شدن عوامل بیماری زا، از بین بردن فلور میکروبی محیط زیست، هزینه بالای این داروها و عوارض جانبی آنها. پروبیوتیک¬ها نه تنها اثرات منفی آنتی بیوتیک¬ها را ندارند بلکه نقش مهمی درافزایش بهره وری، تولید و کاهش درصد تلفات آبزیان را دارا می¬باشند (مطلبی و همکاران، 1389).
استفاده از پروبیوتیک¬ها را می توان یکی از دستاورد¬های مهم پژوهشگران دانست که به صورت بیولوژیک و طبیعی، علاوه بر کنترل بیماری¬های آبزیان، باعث افزایش تولید در واحد سطح و کاهش هزینه-های جانبی در این صنعت شده است (شیخیان، 1383).
ایجاد خواص سلامت بخش پروبیوتیک¬ها اساساً مدیون اثرات سرکوب کننده آنها بر فلور مضر روده و حفظ و بهبود توازن این فلور به نفع خود است (پور داود و همکاران، 1389). مخمرها واکنش ایمنی را تحریک می¬کنند و احتمالاً بتا گلوکان 1 مهمترین ترکیب در این رابطه است، اما برخی دیگر از اجزاء دیواره سلولی یا اجزاء محلول نیز می¬توانند در این مورد نقش داشته باشند (Gatesoupe , 2007).
همچنین اثرات دیگری نیز بر میزبان قابل انتظار است؛ خصوصاً کلنی سازی در روده بچه ماهیان تازه به تغذیه افتاده که می¬تواند اثراتی در توسعه و تکامل آنها به عنوان مثال، سرعت بخش بدن به تکامل سیستم گوارشی، داشته باشد. در ماهیان مسن¬تر، رژیم غذایی حاوی مخمر، محرک متابولیسم و رشد خواهد بود. آبزی پروری عمدتاً از مخمرها¬ی صنعتی، به شکل زنده جهت تغذیه ارگانیزم¬های غذایی زنده یا پس از فرآوری به صورت اجزای غذایی، استفاده می¬گردد (پورامینی و حسینی فر، 1386).
مطالعات فیزیولوژیک انجام شده در مورد روند تاثیر مخمر بر آبزیان نشان داده است مهمترین عاملی که در این فرآیند دخا¬لت دارد پلی آمین¬ها می¬باشند. بطور کلی پلی آمین¬ها نقش اساسی در تکثیر، رشد سریع و ترمیم بافت¬ها ایفا می¬کنند (پورامینی و حسینی فر، 1386).
تحقیقات اخیر در شاخه علم بیوتکنولوژی نشان داده است که استفاده از مخمرهای پروبیوتیک که ریشه طبیعی دارند، می¬توانند نقش بسیار مهمی در افزایش سلامتی موجودات زنده، حتی انسان داشته باشند. دراین راستا محققان هر روز سعی می کنند که درک درستی درمورد پروبیوتیک¬ها پیدا نموده و آنها را به طرق مختلف به رژیم غذایی موجودات زنده وارد کنند.

1-3-6 استفاده از پروبیوتیک به عنوان راهکارهای نوین درآبزی پروری
تحقیق بر روی کاربرد پروبیوتیک¬ها با هدف حفاظت از محیط زیست، در تغذیه حیوانات آبزی افزایش یافته است. عمده¬ترین مسئله¬ای که پرورش دهندگان با آن مواجه هستند، کاهش میزان رشد و بقای ماهیان می¬باشد. لذا بالا بردن و ارتقای سیستم گوارشی و ایمنی بدن ماهیان به ویژه در گونه¬های با ارزش، از مهم-ترین رویکردهای محققان در این راستا می¬باشد.
علاوه بر این بروز و همه¬گیری بیماری¬ها در کنار پیشرفت و توسعه صنعت آبزی پروری، از لحاظ اقتصادی این صنعت را تحت تأثیر قرار داده، به نحوی که امروزه کنترل برخی از بیماری¬ها امری دشوار می-باشد. بکارگیری پروبیوتیک¬ها به عنوان یک استراتژی مهم برای تولید محصولات قابل تجدید از طریق کنترل بیولوژیکی و افزایش عملکرد رشد، کنترل میکروبی و کاهش هزینه¬های جانبی در سیستم های پرورش آبزیان می¬باشد (نعمتی و امانی، 1389).

1-3-7 غذاهای پروبیوتیکی
غذاهای پروبیوتیکی عبارتند از فرآورده¬های حاوی سلول¬های میکروبی و یا ترکیبات سلول¬های میکروبی که دارای اثرات مفید بر سلامتی میزبان هستند. غذاهای پروبیوتیک از سال 1920 در ژاپن تولید می¬شوند. امروزه افزایش روز افزونی را در تعداد گونه¬های میکروبی در فرآورده¬های پروبیوتیک بویژه فرآورده-های لبنی داریم. درکل غذاهای تخمیری وسیله اصلی تجویز ارگانیسم¬های پروبیوتیک است (فربود، 1389).
از جمله¬ی این غذاها می¬توان به کفیر که یک نوع محصول نوشیدنی تخمیری و پروبیوتیک شیر که حاوی گونه¬های متنوع¬تری از باکتری¬های پروبیوتیک و همچنین انواع خاصی از مخمرها بوده اشاره کرد. طی سالیان اخیر مطالعات متعددی در خصوص فواید کفیر بعمل آمده که نشانگر دارا بودن خواص پروبیوتیکی می¬باشد (فربود، 1389). همچنین می¬توان به ماست پروبیوتیک حاوی انواع ویتامین¬ها اشاره داشت (شاکری، 1382).

1-3-8 مخمرهای پروبیوتیک
بر اساس تحقیقات به عمل آمده از جمله مخمرهای پروبیوتیک می¬توان به جنس Saccharomyces اشاره داشت. گونه¬های Saccharomyces boulardii و Saccharomyces cerevisiae بعنوان پروبیوتیک معرفی شده اند (Gatesoupe , 2007).

1-4 بخش چهارم: ماهی قزل¬آلا
1-4-1 تاریخچه پرورش ماهی قزل¬آلای رنگین کمان
اگر چه نظریاتی وجود دارد که نشان می¬دهد پرورش ماهی قزل¬آلا را نخستین بار سرخ پوستان آمریکا با انتقال تخم¬های لقاح یافته از یک رودخانه به مراکز اولیه پرورش آغاز نمودند ولی با این وجود ماهی قزل¬آلای رنگین کمان و فرم مهاجر آن، قزل¬آلای سر فولادی از زیستگاه طبیعی خود یعنی نیمه غربی آمریکای شمالی به تمام نقاط جهان منتقل شده است (فروزانفر،1384 )، سپس در مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم، اولین مزرعه پرورش ماهی قزل¬آلای رنگین کمان در دره هگرمن ایالت آیداهو در آمریکا تاسیس شد (Stickney , 2001). شروع پرورش ماهی قزل¬آلای رنگین کمان در مقیاس وسیع¬تر به سال1930 در اروپا برمی¬گردد که در استخرهای خاکی دانمارکی صورت گرفت، که به عبارت دیگر دانمارکی¬ها پیشتاز پرورش ماهی قزل¬آلای رنگین کمان برای تغذیه انسانی بودند و سپس در اواخر دهه ی1960 پرورش ماهی قزل¬آلا در کانال، توسط آمریکای¬ها ابداع شد و در کشورهای دیگر گسترش یافت (فروزانفر، 1384).
1-4-2 مشخصات ماهی قزل¬آلای رنگین¬کمان
قزل¬آلای رنگین کمان نخستین گونه از آزاد ماهیان است که به عنوان غذای اصلی انسان رام شد و پرورش یافت. این ماهی در حال حاضر سهم با ارزشی در تأمین غذای انسان دارد. علت این امر فقط ارزش غذایی بالای این ماهی و کمیاب و گران شدن ماهیان وحشی که از طبیعت صید می¬شوند نیست، بلکه به این دلیل است که این ماهی¬ها غنی از چربی¬های اشباع نشده¬ای هستند که وجودشان در غذا ضروری است (پاشاپور، 1389) (شکل 1-6).

شکل 1- 6 ماهی قزل¬آلای رنگین کمان (پاشاپور، 1389؛ uk.m.wikipedia.org)

ماهی قزل¬آلای رنگین کمان که قبلاً تحت عنوان نام علمی salmo gairdneri خوانده می¬شد، به خاطر ویژگی¬های ریخت¬شناسی خود از جنس salmo جدا و به جنس Oncorhynchus پیوسته و به نام علمیOncorhynchus mykiss خوانده می¬شود که به انگلیسی Rainbow trout می¬باشد. انکورینکوس به معنای قلابدار بودن پوزه ماهیان نر است که در اثر رشد عضو قلاب مانند بسیار مشخصی در پوزه این ماهیان در فصل تولید مثل ایجاد می¬شود (پاشاپور، 1389).

1-4-3 جایگاه ماهی قزل¬آلا در رده بندی جانوران
ماهی قزل¬آلای رنگین کمان از لحاظ رده بندی جزء خانواده آزاد ماهیان ، راسته آزاد ماهی شکلان ، زیر رده ماهیان استخوانی حقیقی و رده ماهیان استخوانی است (پاشاپور، 1389).

1-4-4 زیستگاه اصلی ماهی قزل¬آلای رنگین کمان
ماهی قزل¬آلای¬ رنگین¬ کمان، بومی حوضه آبریز بخش شرقی اقیانوس آرام از آلاسکا تا مکزیک است. زیستگاه اصلی آن از رودخانه کاسکوکوئیم در آلاسکا شروع شده و به سمت جنوب ادامه یافته و به منطقه باجا در کالیفرنیا می‌رسد.

1-4-4-1زیستگاه ماهی قزل آلای رنگین¬کمان در ایران
تکثیر و پرورش ماهی قزل¬آلای رنگین کمان، که یکی از سه گونه خانواده آزاد ماهیان حاضر در ایران می¬باشد، از سال 1338 در ایران آغاز شده است و گونه¬ای است که بصورت مصنوعی در آبهای ایران وارد شده و گسترش پیدا نموده است.
ماهی قزل¬آلای رنگین کمان در حوضه آبریز دریای خزر، رودخانه‌های دجله، کارون، تجن، دریاچه نمک و بعضی از نقاط انتشار دارد. بطور کلی قزل¬آلای رنگین کمان متعلق به آب¬های سرد و شفاف، بستر سنگی، سنگلاخی و شنی است. این ماهی در شرایط طبیعی در رودخانه‌ها و دریاچه‌های سرد و خنک زیست می‌کند ((www.fishbase.ir.

1-5 بخش پنجم: روش¬های شناسایی مخمرها
1-5-1 محیط های کشت کابردی برای تشخیص مخمرها
الف- محیط سابورود آگار (s): حاوی پپتون، دکستروز یا گلوکز و آگار است. ب- محیطSC: با اضافه کردن کلرامفنیکل به میزان 0.05 درصد به محیط S حاصل می¬شود که با این غلظت مانع رشد باکتری¬ها در آن محیط می¬گردد و لذا رشد قارچ ها در محیط خالص صورت می¬گیرد. پ- محیطSCC: با اضافه کردن سیکلوهگزامید به محیط SC حاصل می¬گردد. برخی از قارچ های ساپروفیت ممکن است بعنوان آنتاگونیست رشد در مقابل قارچ های بیماریزا عمل کنند که سیکلوهگزامید مانع رشد قارچ های ساپروفیت علاوه بر باکتری های مزاحم می¬شود. قارچ های پاتوژن نظیر: درماتوفیت¬ها، برخی گونه¬های مخمر کاندیدا و قارچ¬های دوشکلی بیماریزا معمولاً در محیطSCC قادر به رشد هستند (دیبا، 1390). ت- محیط CHA که حاوی سوبستراهای کروموژنیک می¬باشد، رنگ¬های منحصر به فرد و مخصوصی برای شناسایی تولید می-کند.
بر اساس مطالعات انجام شده در محیط کشت CHA رنگ کلنی¬های Candida albicans سبز روشن، dubliniensis Candida سبز تیره، Candida tropicalis آبی تیره مایل به بنفش (Coleman et al., 1997; Kirkpatrick et al., 1998; Sullivan et al.,1998) و کلنی¬های Candida krusei به رنگ قرمز روشن با حاشیه های سفید می¬توانند تظاهر یابد (larone , 1939). حصول نتایج موفق در شناسایی مخمرهای فوق با استفاده از محیط¬های کشت اختصاصی موجب شده است که بتوان با اطمینان بیشتری جهت شناسایی تعدادی از مخمرهای تک سلولی با استفاده از محیط¬های کشت، بدون استفاده از روش¬های مولکولی اقدام نمود. به طور مثال Candida glabrata می¬تواند در محیط کشت CHA کلنی های صورتی مایل به بنفش تشکیل می¬دهد اما نمی¬تواند با این روش به صورت قطعی جهت شناسایی آنها از دیگر جنس¬ها و یا گونه¬های مخمر اقدام نمود.
بسیاری از محققان دریافتند که استفاده از محیط کشت CHA برای شناسایی احتمالی مخمر Candida albicans، Candida tropicalis و Trichosporon به کار می¬رود (Odds&Bernaerfs, 1994؛San-Millan et al, 1996). Pfaller و همکارانش نیز دریافتند که این محیط می¬تواند برای شناسایی Candida glabrata روش قابل اعتمادی باشد. این در حالی است که تعدادی از محققین با بیان این نکته که Candida glabrata توسط کشت در محیط CHA به تنهایی قابل شناسایی نیست و ظاهراً شبیه به Candida parapsilosis، Saccharomyces cerevisiae، P. wickerhamii، Cryptococcus neoformans وC.guilliermondii ایجاد می¬کند با نظر فوق موافق نبودند (Odds&Bernaerfs, 1994 ؛San-Millan et al, 1996). به هر حال وجود ویژگی¬های خاصی از جمله تولید رنگدانه آنچنانکه در کلنی¬های C. tropicalis درمحیط CHA دیده می¬شود می¬تواند در شناسایی موثر باشد (Odds&Bernaerfs, 1994).
ج- محیط اختصاصی CMAنیز برای شناسایی بیشتر مخمرها استفاده می¬شود. مخمرها به روش جوانه زدن تولید مثل می¬کنند. ادامه

]]>