دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

لَمْ، روباه، زندگانی، لَیتَنِی، خروس، کوه

مانند من متانت و منزلتش را از دست داده است؟!
13ـ أینَ إِقتداری و بَطْشِی و هَیبَتی و إِعتباری؟!
ترجمه ـ قدرت و شکوه و هیبت و آبروی من کجاست؟!
14ـ فجاءَهُ القِردُ سِرَّا و قالَ بَعدَ إِعتذار:
ترجمه ـ که بوزینه مخفیانه به نزد وی آمد و پس از عذرخواهی گفت:
15ـ یا عالیَ الجاهِ فینا کُنْ عالیَ الأَنظار
ترجمه ـ ای بلندمرتبه در میان ما، بلند نظر باش.
16ـ رأیُ الرَّعیَّهِ فِیکُم مِنْ رأیِکُم فِی الحِمار!
ترجمه ـ نظر همگان دربارۀ شما به خاطر نظر شما دربارۀ الاغ است.(منظور این است که حیوانات از مقام بلندتو نمیاندیشند چون تو به الاغ نادان حقیر اندیشیدی)

النَّملَهُ و المُقَطَّم
مورچه و (کوه) مُقَطَّم
***
1ـ کانَتْ النَّمْلَهُ تَمْشِی مَرَّهً تحتَ المُقَطَّمْ
ترجمه ـ روزی مورچهای بر [دامنۀ کوه] مُقطّم راه میرفت.
2ـ فَارْتَخَی مَفصِلُها مِنْ هَیبهِ الطَّوْدِ المُعَظَّمْ
ترجمه ـ ناگهان از هیبت آن کوه بزرگ دست و پایش سست گشت.
3ـ و انْثَنَتْ تَنظُرُ حَتَّی أَوجَدَ الخَوفُ و أَعدَمْ
ترجمه ـ خم شد و [به کوه] نگاه کرد، چنان که ترس از مرگ وجودش را فرا گرفت.
4ـ قالتِ: الیومَ هلاکِی حَلَّ یَومِی و تَحَتَّمْ!
ترجمه ـ گفت امروز روز نابودی من است. مرگم از راه رسیده و حتمی است.
5ـ لیتَ شِعْرِی: کَیفَ أَنْجُو – إِنْ هَوَی هذا- و أَسلَمْ؟
ترجمه ـ ای کاش میدانستم اگر این کوه فرو بریزد چگونه نجات مییابم و سالم میمانم؟
6ـ فَسَعَتْ تَجرِی و عَینــا هـا تَرَی الطَّوْدَ فَتَنْدَمْ
ترجمه ـ پس شروع کرد به دویدن، درحالی که چشمانش کوه را مینگریست و او پشیمان بود.
7ـ سَقَطَتْ فِی شِبْرِ مَاءٍ هُوَ عِندَ النَّملِ کالْیَمْ
ترجمه ـ ناگهان در یک وجب آب افتاد که برای مورچه مانند دریا بود.
8ـ فَبَکَتْ یَأسَاً وَ صاحَتْ قَبلَ جَرَیَ الماءُ فی الفم
ترجمه ـ از ناامیدی گریه سرداد و پیش از آن که آب خفهاش کند، فریاد زد.
9ـ ثُمَّ قالَتْ و هِیَ أَدرِی بالَّذی قالَتْ و أَعلَمْ: ترجمه ـ سپس [چنین] گفت و او به آنچه گفت آگاه و داناتر [از هر کس دیگر] بود.
10ـ لَیتَنِی لَمْ أَتأَخَّرْ لَیتَنِی لَمْ أتَقَدَّمْ
ترجمه ـ ای کاش عقب نمیرفتم. ای کاش جلو نمیرفتم. (منظور نکوهش افراط و تفریط در کارها است)
11ـ لَیتَنِی سَلَّمْتُ ، فَالعــــا قِـلُ مَنْ خافَ فَسَلَّمْ!
ترجمه ـ ای کاش نجات مییافتم، که عاقل آن است که بترسد و سلامت بماند.
12ـ صاحِ لا تَخْشَ عَظیماً فالَّذی فی الغَیبِ أَعظَمْ
ترجمه ـ ای دوست از هر چیز بزرگی نترس؛ زیرا آنچه در پس پردۀ غیب است[و تو از آن بیخبری] بزرگتر است.

الغَزَالُ و الکَلبُ
آهو و سگ
***
1ـ کانَ فیما مَضَی مِنَ الدَّهرِ بَیتٌ مِنْ بُیوتِ الکِرامِ فیه غَزالٌ
ترجمه ـ در روزگاران گذشته در خانهای از خانههای بزرگان، آهویی بود.
2ـ یَطعَمُ اللَّوزَ و الفطیرَ و یُسقی عَسَلاً لَمْ یَشُبْهُ إلّا الزُّلال
ترجمه ـ [آهو در آن خانه] میوۀ بادام و نان تازه میخورد و عسلی مینوشید که به سفیدۀ تخم مرغ میمانست.
3ـ فأتی الکلبَ ذاتَ یومٍ یُناجِیــ ـهِ و فی النَّفس تَرحهٌ و مَلال
ترجمه ـ پس [آهو ] در حالی که در دلش اندوه و دلزدگی بود، روزی سگ را آورد تا با او درد دل کند.
4ـ قال: یا صاحبَ الأمانهِ ، قُلْ لِی کیف حالُ الوَرَی؟ و کیف الرِّجال؟
ترجمه ـ [وبه سگ] گفت: ای باوفا برایم بگو آدمیان و مردان چگونهاند؟
5ـ فأجابَ الأمینُ و القُئُول الصـَّـــــا دِقُ الکامِل النُّهی المِفضال
ترجمه ـ پس [سگ] با وفا که سخنوری راستگو و با کمال و خردمند و بسیار بلند نظر بود، در جواب گفت:
6ـ سائلی عَن حقیقهِ النّاسِ، عُذراً لیسَ فیهم حقیقهٌ فتقال
ترجمه ـ از حقیقت [حال] مردمان پرسیدی، مرا ببخش. در وجود آنها حقیقتی نیست تا گفته شود.
7ـ إنّما هُم حِقدٌ، و غَشٌّ ، و بُغضٌ و أَذاهٌ ، و غَیبهٌ ، و انتحال
ترجمه ـ [وجود] آنها فقط کینه و خیانت و خشم و آزار رساندن و بدگویی و خواستۀ دروغین است.
8ـ لیتَ شِعری هَل یَستریحَ فُؤدای؟ کَمْ أَداریهم! و کَمْ أَحتال!
ترجمه ـ کاش میدانستم آیا قلبم آسوده میشود؟ چه بسیار با آنها مهربانی کردم! و چه بسیار به من نیرنگ زدند.
9ـ فَرِضَا البَعضُ فیه للبَعضِ سُخْطٌ و رضا الکلِّ مطلبٌ لا یُنال
ترجمه ـ گروهی از آنها خشنود میشوند که بر گروهی دیگر خشم بگیرند؛ و خشنودی همۀ آنها خواستهای دست نیافتنی است.
10ـ و رضا اللهِ نَرتَجیهِ، و لکنْ لا یُؤدِّی إلیه إلّا الکَمال
ترجمه ـ و همۀ ما به رضای خداوند امیدواریم، اما جز با[رسیدن به] کمال(کمالِ اخلاق) نمیتوان به آن دست یافت.
11ـ لا یَغُرَّنْکَ یا أخا البِیدِ مِنْ مَوْ لاک ذاکَ القبولُ و الإِقبال
ترجمه ـ ای برادر صحرایی، مبادا این خوشآمد و روی آوردن اربابت به تو، فریبت دهد.
12ـ أنتَ فی الأَسرِ ما سِلِمتَ فَإِنْ تَمْـرِ ضَ تُقطَّع مِنْ جِسمِک الأَوصال
ترجمه ـ تو در اسیری هستی تا زمانی که سلامتی، پس چنانچه بیمار شوی بندبند تنت پاره پاره میشود.
13ـ فاطلبِ البِیدَ، و اَرضِ بالعُشبِ قُوتاً فَهُناکَ العَیشُ الهَنیُّ الحَلال
ترجمه ـ خواهان صحرا باش و برای خوراکت به علف خرسند شو؛ که زندگانی گوارای پاک آنجاست.
14ـ أنا لو لا العظامُ و هِیَ حَیاتی لَمْ تَطلب لی مع إبنِ آدمَ حال
ترجمه ـ من اگر استخوان مایۀ بقای زندگیام نبود، هرگز لحظهای مرا با فرزند آدم نمییافتی.

الثَّعلبُ و الدِّیک
روباه و خروس
***
1ـ بَرَزَ الثَّعلبُ یَوماً فی شِعارِ الواعِظینا
ترجمه ـ روزی روباه در لباس نصیحت کنندگان آشکار شد.
2ـ فَمَشَی فی الأرضِ یَهذی و یَسُبُّ الماکِرینا
ترجمه ـ و در زمین راه میرفت و هذیان میگفت و به حیلهگران دشنام میداد.
3ـ و یَقولُ: الحمدُللــــ ـهِ اِلهِ العالَمینا
ترجمه ـ و میگفت: سپاس خداوند دو جهان را.
4ـ یا عِبادَ اللهِ تُوبُوا فَهْوَ کَهْفُ التَّائِبینا
ترجمه ـ ای بندگان خدا، توبه کنید که او پناهگاه توبه کنندگان است.
5ـ و ازْهُدُوا فی الطَّیرِ؛ إنَّ الــ ـعَیشَ عَیشُ الزّاهِدینا
ترجمه ـ و در میان پرندگان پرهیزگار باشید؛ فقط زندگانی پرهیزگاران، زندگانی راستین است.
6ـ و اطْلُبُوا الدِّیکَ یُؤذِّن لِصَلاهِ الصُّبحِ فِینا
ترجمه ـ و برای نماز صبحمان در پی خروس بروید تا برای ما اذان بگوید.
7ـ فأتی الدِّیکَ رسولٌ مِنْ إمام النّاسِکِینا
ترجمه ـ پس از جانب پیشوای پرهیزگاران، فرستادهای به سوی خروس آمد.(پیشوای پرهیزگاران کنایه از روباه است.)
8ـ عَرَضَ الأَمْرَ علیه و هُوَ یَرجو أنْ یَلینا
ترجمه ـ این کار[گفتن اذان] را به او پیشنهاد کرد، در حالی که امیدوار بود [خروس] نرم شود.
9ـ فأَجابَ الدِّیکُ: عُذراً یا أَضلَّ المُهْتَدینا
ترجمه ـ خروس پاسخ داد: ببخشید، ای گمراه کنندۀ راه یافتگان.
10ـ بَلِّغِ الثَّعلبَ عنّی عَنْ جُدودی الصّالِحینا
ترجمه ـ از جانب من و پدران درستکارم به روباه بگو.
11ـ عَنْ ذَوی التَّیجانِ مِمَّنْ دَخَلَ البَطْنَ اللَّعینا
ترجمه ـ از جانب همان تاجدارانی که وارد شکم نفرین شده گشتند.
12ـ أنَّهُم قالوا و خَیرُ الـــ ـقَولِ قَولُ العارفینا
ترجمه ـ آنها گفتند و بهترین سخن، سخن دانایان است.
13ـ «مُخْطِیءٌ مَنْ ظَنَّ یَوماً أَنَّ للثَّعـلبِ دِینــا»
ترجمه ـ اگر روزی گمان بُردی که روباه دین دارد، خطا کار هستی.

]]>