پایان نامه ها و مقالات

مایع، مدفوع، گیری، مقادیر

جدول 4-8- مقایسه میزان گاز تولیدی مایع مدفوع سه نوع دام در هر یک از سه نوع گونه
زمان انکوباسیون به ساعت(میلی لیتر بر گرم ماده خشک)
گونه های مرتعی
مایع مدفوع
صفر
2
4
6
8
12
24
48
72
96
B. inermis
گوسفند
0
b5/1
b9/2
a3/9
a5/11
b6/14
b2/18
b8/26
a4/34
a7/36 بز
0
b7/1
b2/2
b9/3
b9/6
c9/12
c6/15
c4/22
b4/25
b1/27 گاو
0
a7/2
a2/5
a6/8
a8/13
a4/18
a4/25
a8/30
a3/34
a2/35
P. spersica
گوسفند
0
ab3/2
b7/4
a2/11
b7/12
b8/15
b7/21
b1/29
a1/42
a5/43 بز
0
b9/1
c9/2
b8/5
c1/10
b6/15
b1/22
c5/24
c2/29
c2/31 گاو
0
a6/3
a8/6
a1/11
a9/16
a9/22
a8/29
a9/34
b2/37
b2/38
S. sudanensis
گوسفند
0
b1/1
b1/2
ab6/5
b3/7
b6/11
b4/16
b7/24
a1/33
a3/35 بز
0
b2/1
b8/1
b1/3
b9/5
c9/8
c1/14
c8/17
c6/22
c3/23 گاو
0
a1/2
a2/3
a5/6
a2/10
a5/16
a7/22
a4/27
b4/29
b4/30
حروف غیر یکسان در هر کدام از ستونها در هر گونه نشاندهنده اختلاف معنی دار می باشد.
تصویر 4-4- نمودار تغییرات گاز تولیدی درمایع مدفوع هر یک ازگونه ها در دامهای مورد مطالعه مقایسه میزان صفات اندازه گیری در هر گونه در سه نوع دام با استفاده از مایع شکمبه که شامل مواد با حلالیت سریع و هضم سریع (a)، مواد با هضم پذیری کند(b)، نرخ ثابت هضم پذیری (c)، هضم پذیری مواد آلی (OMD)، هضم پذیری مواد قابل هضم (DMD)، اسیدهای چرب زنجیره کوتاه (SCFA)، میزان انرژی خالص شیردهی (NEL)، انرژی متابولیسمی (ME) و ماده آلی هضم شده (DOM) می باشد، نشان می دهد که میزان صفات اندازه گیری شده در هرسه گونه در هر سه نوع دام مطالعه شده دارای اختلاف معنی داری می باشد(جدول 4-9). مقایسه میزان صفات تولیدی در مایع شکمبه در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درصفات اندازه گیری درگونه B. inermis نشان می دهد که در اغلب صفات اندازه گیری شده به جز در دو صفت (a) و (c) که کمترین مقادیر را مایع شکمبه گوسفند به خود اختصاص داده در سایر صفات بیشترین مقادیر اندازه گیری شده را بخود اختصاص می دهد. البته در اغلب صفات نیز مایع شکمبه گاو در صفات اندازه گیری شده با اینکه کمتر از مقادیر گوسفند می باشد اما دارای اختلاف معنی داری نمی باشند. نتایج همچنین نشان می دهد که در دو صفت (a) و (c) بیشترین مقادیر اندازه گیری شده مربوط به مایع شکمبه گاو می باشد. نتایج نشان می دهد که مقادیر اندازه گیری شده در مایع شکمبه دام بز در اغلب موارد دارای مقادیری بین گوسفند و گاو می باشد (جدول 4-9). مقایسه میزان صفات تولیدی در مایع شکمبه در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درصفات اندازه گیری درگونه P. spersica نشان می دهد که در اغلب صفات اندازه گیری شده به جز صفت (a) و (DMD)که کمترین مقادیر را مایع شکمبه گاو به خود اختصاص داده در سایر صفات بیشترین مقادیر اندازه گیری شده را مایع شکمبه گاو بخود اختصاص می دهد. نتایج نشان می دهد که در صفت (b) اختلاف معنی داری در مایع شکمبه سه نوع دام دیده نمی شود. نتایج همچنین نشان می دهد که در دو صفت (b) و(DMD) بیشترین مقادیر اندازه گیری شده مربوط به مایع شکمبه بز می باشد. نتایج نشان می دهد که مقادیر اندازه گیری ش ده در مایع شکمبه دام گوسفند دارای کمترین مقادیر صفات اندازه گیری شده بوده و صفات اندازه گیری شده در مایع شکبه بز در گونه P. spersica در اغلب موارد دارای مقادیری بین گوسفند و گاو می باشد (جدول 4-9). مقایسه میزان صفات تولیدی در مایع شکمبه در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درصفات اندازه گیری درگونه S. sudanensis نشان می دهد که در اغلب صفات اندازه گیری شده به جز صفت (a) و (c) در سایر صفات بیشترین مقادیر اندازه گیری شده را مایع شکمبه بز بخود اختصاص می دهد. نتایج همچنین نشان می دهد که در دو صفت (a) و(c) بیشترین مقادیر اندازه گیری شده مربوط به مایع شکمبه گاو می باشد. البته نتایج نشان می دهد که در اغلب صفات اندازه گیری شده با وجود اینکه مقادیر صفات در مایع شکمبه گاو کمتر از مایع شکمبه بز می باشد ولی اختلاف معنی داری بین دو نوع دام وجو.د ندارد. نتایج نشان می دهد که مقادیر اندازه گیری شده در مایع شکمبه دام گوسفند دارای کمترین مقادیر صفات اندازه گیری شده در گونه P. spersica می باشد (جدول 4-9).
جدول 4-9- مقایسه صفات اندازه گیری شده سه نوع دام در هر یک از سه نوع گونه با استفاده از مایع شکمبه
گونه های مرتعی
مایع شکمبه
a
b
c
OMD
DMD
SCFA
NEL
ME
DOM
B. inermis
گوسفند
c8/5-
a7/71
c05/0
a5/69
a1/72
a1/1
a2/5
a7/8
a1/60 بز
b2/0
c6/41
b06/0
b8/52
c2/48
b6/0
b4/3
b2/6
c2/43 گاو
a9/1
b5/53
a07/0
a7/67
b5/62
a1/1
ab4/4
a5/8
b4/58
P. spersica
گوسفند
b9/0
a4/50
b04/0
c8/53
b4/56
b7/0
b6/3
b5/6
c5/45 بز
a9/1
a4/51
b03/0
ab5/56
a8/58
ab8/0
a9/3
ab9/6
ab2/48 گاو
c7/4-
a1/50
a8/0
a3/61
c2/53
a9/0
a9/3
a7/7
a1/53
S. sudanensis
گوسفند
b2/2-
b6/38
b06/0
b6/47
c6/42
c6/0
c2/3
b9/5
b7/41 بز
b8/2-
a8/45
b06/0
a4/53
a5/49
a8/0
a8/3
a8/6
a6/47 گاو
a9/0
b9/37
a07/0
a3/52
b7/45
b7/0
a7/3
a7/6
a5/46
حروف غیر یکسان در هر کدام از ستونها در هر گونه نشاندهنده اختلاف معنی دار می باشد. مقایسه میزان صفات اندازه گیری در هر گونه در سه نوع دام با استفاده از مایع مدفوع که شامل مواد با حلالیت سریع و هضم سریع (a)، مواد با هضم پذیری کند(b)، نرخ ثابت هضم پذیری (c)، هضم پذیری مواد آلی (OMD)، هضم پذیری مواد قابل هضم (DMD)، اسیدهای چرب زنجیره کوتاه (SCFA)، میزان انرژی خالص شیردهی (NEL)، انرژی متابولیسمی (ME) و ماده آلی هضم شده (DOM) می باشد، نشان می دهد که میزان صفات اندازه گیری شده در هرسه گونه در هر سه نوع دام مطالعه شده دارای اختلاف معنی داری می باشد(جدول 4-10). مقایسه میزان صفات تولیدی در مایع مدفوع در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درصفات اندازه گیری درگونه B. inermis نشان می دهد که در اغلب صفات اندازه گیری شده به جز در صفت (a) که کمترین مقادیر را مایع مدفوع گاو به خود اختصاص داده در سایر صفات بیشترین مقادیر اندازه گیری شده را بخود اختصاص می دهد. بیشترین مقدار صفت (a) مربوط به مایع مدفوع گوسفند می باشد. نتایج نشان می دهد که مقادیر اندازه گیری شده در مایع مدفوع دام گوسفند در اغلب موارد دارای مقادیری بین بز و گاو می باشد و کمترین مقادیر صفات اندازه گیری شده مربوط به مایع شکمبه دام بز می باشد(جدول 4-10). مقایسه میزان صفات تولیدی در مایع مدفوع در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درصفات اندازه گیری درگونه P. spersica نشان می دهد که در اغلب صفات اندازه گیری شده به جز صفت (a)، (DMD) و (b)که کمترین مقادیر را مایع مدفوع گاو به خود اختصاص داده در سایر صفات بیشترین مقادیر اندازه گیری شده را مایع مدفوع گاو بخود اختصاص می دهد. نتایج نشان می دهد که در صفت (b) بیشترین مقدار مربوط به مایع مدفوع دام بز می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که صفت (DMD) بیشترین مقادیر اندازه گیری شده مربوط به مایع مدفوع گوسفند می باشد. نتایج نشان می دهد که مقادیر اندازه گیری شده در مایع مدفوع دام گوسفند در اغلب صفات با اینکه با مایع مدفوع بز اختلاف معنی داری ندارد اما دارای کمترین مقادیر صفات اندازه گیری شده می باشد و صفات اندازه گیری شده در مایع شکبه بز در گونه P. spersica در اغلب موارد دارای مقادیری بین گوسفند و گاو را دارا می باشد (جدول 4-10). مقایسه میزان صفات تولیدی در مایع مدفوع در سه نوع دام گوسفند، بز و گاو درصفات اندازه گیری درگونه S. sudanensis نشان می دهد که در اغلب صفات اندازه گیری شده به جز صفت (a)، (DMD) و (b) در سایر صفات بیشترین مقادیر اندازه گیری شده را مایع مدفوع گاو بخود اختصاص می دهد. نتایج همچنین نشان می دهد که در صفات (a)، (DMD) و (b) بیشترین مقادیر مربوط به مایع مدفوع گوسفند می باشد. البته نتایج نشان می دهد که در اغلب صفات اندازه گیری شده کمترین مقادیر مربوط به مایع مدفوع بز می باشد و مایع مدفوع گوسفند دارای مقادیری بین دو نوع دام گاو و بز می باشد (جدول 4-10).
جدول 4-10- مقایسه صفات اندازه گیری شده سه نوع دام در هر یک از سه نوع گونه با استفاده از مایع مدفوع
گونه های مرتعی
مایع مدفوع
a
b
c
OMD
DMD
SCFA
NEL
ME
DOM
B. inermis
گوسفند
a5/1
a5/37
c02/0
b3/43
a2/43
b4/0
b3/2
b7/4
ab5/33 بز
b1/1-
b9/27
b04/0
b1/41
b8/31
c3/0
b1/2
b4/4
b2/31 گاو
b7/1-
a9/35
a06/0
a7/49
ab5/40
a6/0
a1/3
a7/5
a1/40
P. spersica
گوسفند
ab7/2
a9/50
c02/0
b3/45
a8/57
b5/0
b6/2
b2/5
b8/36 بز
a4/2-
c9/31
b05/0
b7/45
c6/35
b5/0
b7/2
b3/5
b2/37 گاو
b1/3-
b3/40
a07/0
a6/52
b8/44
a7/0
a5/3
a3/6
a2/44
S. sudanensis
گوسفند
a2/0
a8/39
b02/0
b1/38
a6/43
b4/0
b1/2
b5/4
b9/31 بز
b2/3-
c8/24
b03/0
c9/35
c3/28
c3/0
c9/1
b2/4
b9/29 گاو
b2/3-
b9/32
a06/0
a7/43
b2/36
a5/0
a8/2
a3/5
a7/37
حروف غیر یکسان در هر کدام از ستونها در هر گونه نشاندهنده اختلاف معنی دار می باشد. مقایسه میزان گاز تولید شده مایع شکمبه و مایع مدفوع در هر یک از سه نوع دام در سه گونه مطالعه شده نشان می دهد که بطور کلی در تمام گونه های مطالعه شده و دامهای مورد مطالعه میزان گاز تولید شده در هر دو صورت استفاده از مایع شکمبه و مایع مدفوع با گذشت زمان انکوباسیون دارای روند صعودی می باشد(جدول 4-11). مقایسه میزان گاز تولیدی در تمام زمانهای انکوباسیون 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48 ، 72 و 96 ساعت در گونه B. inermis درهر سه نوع دام مطالعه شده گاو، گوسفند و بز نشان می دهد که میزان گاز تولیدی در مایع شکمبه هر سه نوع دام نسبت به گاز تولیدی مایع مدفوع دامها بیشتر می باشد(جدول 4-11). مقایسه میزان گاز تولیدی در تمام زمانهای انکوباسیون 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48 ، 72 و 96 ساعت در گونه P. spersica درهر سه نوع دام مطالعه شده گاو، گوسفند و بز نشان می دهد که میزان گاز تولیدی در مایع شکمبه هر سه نوع دام نسبت به گاز تولیدی مایع مدفوع دامها بیشتر می باشد. البته نتایج نشان می دهد که میزان گاز تولیدی در ساعت 6 انکوباسیون در مایع شکمبه گوسفند کمتر از مایع مدفوع می باشد. همچنین در زمان 8 انکوباسیون طبق نتایج اختلاف معنی داری بین گاز تولیدی مایع شکمبه و مدفوع دام گاو وجود ندارد(جدول 4-11). مقایسه میزان گاز تولیدی در تمام زمانهای انکوباسیون 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48 ، 72 و 96 ساعت در گونه S. sudanensis درهر سه نوع دام مطالعه شده گاو، گوسفند و بز نشان می دهد که میزان گاز تولیدی در مایع شکمبه هر سه نوع دام نسبت به گاز تولیدی مایع مدفوع دامها بیشتر می باشد(جدول 4-11).
جدول 4-11- مقایسه میزان گاز تولید شده مایع شکمبه و مایع مدفوع در هر یک از سه نوع دام در سه گونه زمان انکوباسیون به ساعت(میلی لیتر بر گرم ماده خشک)
گونه
نوع دام
مایع
صفر
2
4
6
8
12
24
48
72
96 B. inermis
گوسفند
شکمبه
0
a6/4
a8/7
a4/13
a5/16
a6/32
a6/47
a4/60
a6/64
a6/65
مدفوع
0
b5/1
b9/2
b3/9
b5/11
b6/14
b2/18
b8/26
b4/34
b7/36 بز
شکمبه
0
a7/3
a6/7
a9/14
a9/16
a1/24
a9/28
a3/36
a1/42
a9/43
مدفوع
0
b7/1
b2/2
b9/3
b9/6
b9/12
b6/15
b4/22
b4/25
b1/27 گاو
شکمبه
0
a6/10
a2/15
a7/18
a9/22
a4/36
a7/45
a3/53
a9/54
a7/55
مدفوع
0
b7/2
b2/5
b6/8
b8/13
b4/18
b4/25
b8/30
b3/34
b2/35 P.]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *