دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مبر) مادی خدا-، بانان ــــ 26 یَدعُ(بخواند) کلامی کاذبه ــــ 27 لاتطع(فرمانش، کاذبه، تو ــــ 28 اسجد(سجده، گردان) مادی خدا-، پیامبر ــــ 29 اقترب(نزدیک

  • 10
  • ]]>