دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مجمع عمومی فوق العاده، شرکت های سهامی عام

7-در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهم نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشد. [do_widget id=kl-erq-2]
8-در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد
مشخصات شرکت سهامی خاص : مشخصات شرکت سهامی خاص عبارت است از :
1-در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته های شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد
2-سرمایه شرکت به وسیله خود موسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند
3-سرمایه شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد
4-هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد
5-شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارند
6-شرکت سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند
تبدیل شرکت سهامی خاص به عام :
شرکت سهامی خاص ممکن است در صورت تمایل صاحبان سهام ، به شرکت سهامی عام تبدیل شود . در چنین مواردی طبق ماده 278 اصلاحی رعایت چهار اصل ضروری است :
1-موضوع تبدیل شرکت باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد
2-سرمایه شرکت به مبلغ پنج میلیون ریال رسیده باشد. یا این که تصمیم گرفته شود که از طریق پذیره نویسی سرمایه افزایش یابد
3-دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو تراز نامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد
4-اساسنامه شرکت بر اساس شرکت سهامی عام تنظیم یا اصلاح شود.
در این صورت شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی صورت جلسه مجمع را به ضمیمه اساسنامه و دو ترازنامه و حساب سود و زیان که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد و صورت دارایی شرکت اعم از منقول و غیر منقول و تقویم آن که مورد تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری باشد ضمن اعلامیه ای به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید.
مسلم است اعلامیه ی مذکور مطابق قانون باید حاوی تمام نکات و مزایای شرکت باشد از قبیل نام و موضوع و سرمایه و دیون و تعهدات که به تصویب و امضای صاحبان سهام رسیده باشد .
در صورتی که افزایش سرمایه به عمل آمده باشد مرجع ثبت شرکت ها مراتب را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می شود و اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی می نماید.
هرگاه شرکت در نظر داشته باشد افزایش سرمایه ی خود را از طریق پذیره نویسی و شرکت مردم در خرید سهام افزایش دهد ، و به این مناسبت قصد صدور اعلامیه پذیره نویسی داشته باشد ، مجمع ثبت شرکت ها پس از رسیدگی به اعلامیه اجازه انتشار آن را می دهد . در این صورت مانند پذیره نویسی شرکت های سهامی عام ، اعلامیه آن انتشار و اشخاص با مراجعه به بانک مربوطه در خرید سهام اقدام می نمایند . تنها تفاوتی که با تعهد اشخاص در موقع تقاضای ثبت شرکت سهامی عام دارد این است که باید قیمت اسمی سهامی نقداً پرداخت شود.
در چنین موردی پس از رسیدگی هیئت مدیره و اعلام به ثبت شرکت ها به شرح فوق و نشر آگهی از طرف اداره ثبت ، شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل می شود.
ب- شرکت با مسئولیت محدود
]]>