دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد، مدیریت سرمایه در گردش

[do_widget id=kl-erq-2]

استفاده سنتی از معیارهای اندازهگیری کارایی و کاربرد ماشینآلات نیز با روش به هنگام در تضاد است. زیرا برخی از این معیارها، شرکت را وادار به استفاده از حداکثر کاربرد ممکن به منظور بهبود بخشیدن نرخهای کارایی و جداول زمانی بازپرداخت مالی میکنند.
2-11-3-7-5- مشکلات مربوط به عرضهکنندگان کوچک
عرضهکنندگان کوچک، ممکن است مشکلات عظیم و چشمگیری را تجربه کنند و در نتیجه این مشکلات به مخالفت با روش به هنگام برخیزند. به عنوان مثال، یکی از مشکلات این عرضهکنندگان این است که آنها فاقد استحکام مالی لازم برای تحمل برخی محدودیتها هستند.
مطالعه اجمالی تعدادی عرضهکننده نشان میدهد که تنها نیمی از آنها امیدوار به دستیابی به مزیت در اثر استفاده از روش به هنگام هستند (شریدن، 1989). این مطالعه نشان میدهد که میزان دستیابی شرکتهای کوچک به مزایای استفاده از روش به هنگام یکسان نیست.
2-11-3-8- اجرای روش به هنگام در ایران و مشکلات موجود در برابر آن
اجرای روش به هنگام نیاز به برنامهریزی دارد و کار آسانی نیست و چنین نیست که شرکتی تصمیم بگیرد که این مسأله را امروز در سازمان حاکم کند و مطابق با آن عمل کند؛ بلکه باید اسباب و مقدمات این کار فراهم شود.
در ایران قیمتها نوسان زیادی دارد و مواد اولیه کم است. به دلیل نوسانات قیمت و کمی مواد اولیه برای اجرای روش به هنگام در ایران باید ترتیبی اتخاذ نمود تا این سیستم مورد پذیرش تولیدکننده و مصرفکننده قرار گیرد و بین دولت و واردکننده تفاهم برقرار شود. بنابراین اجرای موفق روش به هنگام در ایران، نیازمند پشت سرگذاشتن موانع بسیاری است. در ایران مشکل مواد اولیه وجود دارد که باید از قبل سفارش داده شود که این امر باعث میشود بخش قابل توجهی از سرمایه، درگیر تأمین مواد اولیه شده و راکد بماند. در ایران در مورد ماشینآلات، حمل و نقل و حتی کیفیت هم علیرغم وجود بازرسیهای متعدد، با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستیم. همچنین در ایران اتلاف منابع نیز کاملاً مشهود است. از آن جمله میتوان به بهکارگیری بیش از حد نیروی انسانی در سازمانها اشاره نمود.
بنابراین اجرای موفق روش به هنگام در ایران نیازمند از میان برداشتن موانع و مشکلات ذکر شده است که این امر محتاج برنامهریزی بلندمدت و آیندهنگری مدیران و مسئولان کشوری است (فاضل و کسائی، 1377).
2-11-4- چرخه تبدیل وجه نقد
یکی دیگر از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد میباشد. چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمعآوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده، اشاره میکند. هر چه قدر این مدت طولانیتر باشد، سرمایهگذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز میباشد. چرخه تبدیل وجه نقد طولانیتر، ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش، افزایش دهد. با وجود این، اگر هزینه سرمایهگذاری در سرمایه در گردش بیشتر از منافع حاصل از سرمایهگذاری در موجودی یا اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد، سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد (دیلف، 2003).
هرچه قدر دوره تبدیل وجه نقد کمتر باشد، نشاندهنده این است که شرکت وضعیت نقدینگی بهتری دارد (خرمنژاد، 1386). هنگام استفاده از این معیار، باید به نکات زیر توجه شود:
برای محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد، تأخیر در پرداخت حسابهای پرداختنی از دوره عملیات کسر میشود. لذا هر چه دوره تأخیر در حسابهای پرداختنی بیشتر باشد، چرخه تبدیل وجه نقد کوتاهتر میشود و ظاهراً کوتاهتر بودن چرخه تبدیل وجه نقد، نشاندهنده وضعیت مناسبتر نقدینگی است، در حالیکه تأخیر در پرداخت حسابهای پرداختنی، میتواند بهدلیل نامناسببودن وضعیت نقدینگی باشد. هر چه این تأخیر بیشتر باشد، وضعیت نامطلوبتر است ولی هنگامیکه این رقم را در محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد بهکار میبریم، نتیجه متفاوت حاصل میشود. یعنی تأخیرهای طولانیتر موجب کمترشدن چرخه تبدیل وجه نقد و نشاندهنده نقدینگی مناسب است. بنابراین، تناقض احتمالی مذکور میباید به گونهای مرتفع شود
در معیار چرخه تبدیل وجه نقد، به مانده وجه نقد شرکت توجهی نمیشود. لذا علاوه بر وجه نقد مورد نیاز شرکت، مازاد بر حد مطلوب وجه نقد شرکت نیز میبایست مورد توجه قرار گیرد.
در معیار چرخه تبدیل وجه نقد، صرفاً طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت مدنظر قرار میگیرد و به مقدار آن توجهی نمیشود. اگر دو شرکت را درنظر بگیریم که دوره تبدیل وجه نقد آنها دو ماه است ولی حسابهای پرداختنی شرکت اول 90 % مجموع مطالبات و موجودی کالا باشد و برای شرکت دوم این نسبت 50 % باشد، بدیهی است که شرکت اول حجم تعهدات بیشتری نسبت به حجم داراییهای جاری قابل تبدیل به نقد دارد و در مقایسه با شرکت دوم که این نسبت کمتر است، وضعیت نقدینگی نامناسبی دارد که در شاخص چرخه تبدیل وجه نقد به آن اشارهای نمیشود (خرمنژاد، 1386).
خوزه و همکاران (1996) درباره اهمیت مدیریت وجه نقد معتقدند شرکتهای دارای سابقه درازمدت درخشان که ترازنامه های صحیح و پاکی دارند، اگر مدیریت نقدینگی خوبی نداشته باشند، قادر به پرداخت دیون خود نخواهند بود. روش مناسب برای ارزیابی نقدینگی شرکتها، چرخه تبدیل وجه نقد است که مدت زمان بی ن پرداخت به منظور خرید موجودیهای کالا یا مواد اولیه تا جمع آوری مطالبات ناشی از فروش به مشتریان را محاسبه می کند. چرخه تبدیل وجه نقد مقیاسی پویا برای مدیریت وجه نقد در گردش است که به طور همزمان با استفاده از ارقام ترازنامه و صورت سودوزیان، مقیاسی مبتنی بر زمان می سازد (پاداچی، 2006).
اگرچه تجزیه وتحلیل چرخه تبدیل وجه نقد به تنهایی می تواند مفید باشد، اما شاخص صنعت به منظور ارزیابی عملکرد این چرخه و پیش بینی فرصتها به منظور بهبود آن، برای شرکتها بسیار تعیین کننده است. نظر به اینکه مدت زمان این چرخه برای صنایع مختلف متفاوت است، بنابراین مقایسه شرکتهایی که در یک صنعت فعالیت می کنند، روش صحیحی به شمار می آید.
در کتابهای علوم مالی از چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری برای مفهوم مدیریت سرمایه در گردش نام برده می شود (بادی و مرتون، 2003).
راس (2008) چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرآیند عملیات شرکت را بهصورت نمودار شماره 2-3 نشان داده است.
نمودار 2-3. چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرآیند عملیات شرکت
2-12- مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا
ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا در مطالعات پیشین (تریبو، 2007؛ آمیر، 2010) از دو مجرا تشریح شده است: مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. براساس مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی به احتمال زیاد اعتبار و قدرت چانه زنی شرکت در برابر اعتبار دهندگان را افزایش می دهد و نهایتاً فرایند جمع آوری وجه نقد مورد نیاز را برای شرکت تسهیل می نماید. در نتیجه، تمایل شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده و متعاقباً موجودی کالا کاهش می یابد. از سویی دیگر، بر اساس مجرای کنترل، به احتمال فراوان، سهامداران نهادی نقشی فعال و موثر در نظارت بر رفتار و تصمیمات مدیریت ایفا می کنند. بنابراین، موجودی مازاد به عنوان نشانی از سوء مدیریت ارتباطی معکوس با مالکیت نهادی دارد. متعاقباً هر دو مجرای نقدشوندگی و کنترل از ارتباط مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا خبر داده اند. همانطور که پیشتر بیان شد، تصور ارتباطی خطی بین این دو بسیار آرمان گرایانه است و احتمال بالایی برای وجود ارتباط غیرخطی وجود دارد.
]]>