دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مدل های سرمایه اجتماعی، تعریف سرمایه اجتماعی

[do_widget id=kl-erq-2]

6 روبیسونو
سیلیس احساس همدردی، نگرش ، همدلی، احترام، حس اجبار و اعتماد یک شخص یا گروهی به شخص یا گروهی دیگر
7 اوستروم سرمایه اجتماعی دانش، ادراک، هنجارها، قوانین و انتظارات مشترک درباره الگوهای تعاملات است که گروهی از افراد در برخورد با مسائل غامض اجتماعی، موقعیت های عمل جمعی با خود به سازمان می آورند افراد بایستی روش های تقویت انتظارات و اعتماد متقابل را جهت غلبه بر وسوسه های کوتاه مدت ناخوشایند پیدا نمایند
2-3-4مدل های سرمایه اجتماعی
مدل جیمز کلمن:به اعتقاد وی،عواملی که سبب ایجادوگسترش سرمایه اجتماعی می شوند :عبارتند از: کمک ، ایدئولوژی ، اطلاعات، هنجارها.شاخص هایی که اوبرای سرمایه اجتماعی پیشنهاد می کند پیچیده ترند و شامل موارد زیر می شوند: الف)تعهدات ایجاد شده ب)دسترسی اطلاعاتی ج)استقرار درمکان هنجارهای اجتماعی د)کسب اقتدار ه)کسب هویت سازمانی
برخلاف بوردیو،کلمن از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک گرفته است.وی از نقش وکارکردآن کمک گرفته وتعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه می کند.لذا به عقیده وی سرمایه اجتماعی به ارزش آن جنبه از ساختاراجتماعی اشاره داردکه به عنوانمنابعی دراختیاراعضاقرار می گیردتابتوانند به اهداف ومنابع خود دست پیداکنند.

نمودار1-2:شاخص های سرمایه اجتماعی ازنظرکلمن
مدل فالک وکیلپاتریک
این مدل مبتنی برتئوری منابع اجتماعی است که به نحوی ارتباط سرمایه اجتماعی درسطوح مختلف رانشان می دهد..براساس این مدل،سرمایه اجتماعی شاما منابعی است که موجب افزایش وبهبود شرایط جامعه یا سازمان می شود.در سطح فردی این منابع شامل شناخت وهویت است.منظور ازمنابع شناخت ودانش،دانستن منبع اطلاعات وشیوهای انجام کار ویابرطرف نمودن پیش آمده درشبکه می باشد هویت اعضااشاره به هنجارهاوارزش هاداردبه عبارتی منبع هویت به اینکه افراد تاچه اندازه دارای ارزش ها وبینش های مشترک بوده وقادر به کار بادیگران هستندتمرکز دارد.این منبع شناخت وهویت درسطح اجتماع وسازمان باهم تلفیق شده ومنبعی از سرمایه اجتماعی برای آن سازمان یا اجاماع پدید می آورند که درسطح میانی به زیر ساخت های ارزشی تعاملی سازمان مربوط درسطح کلان به زیر ساخت های مراوده ای وارتباطی –اجتماعی ختم می شود. (Kilpatrick&falk-2001)
سرمایه اجتماعی در سطح کلان (جامعه)
زیرساخت تعاملی وارزش جامعه
سرمایه اجتماعی درسطح میانی
زیر ساخت تعاملی وارزش گروه سازمان
سرمایه اجتماعی درسطح خرد(فرد)
ایجاد شناخت وشکل گیری هویت اعضا
نمودار2-2:سطوح سرمایه اجتماعی از نظر فالک وکیلپاتریک
مدل SCAT
این مدل برای اولین بار در سال 1998 توسط بین و هیکس ارائه شد و سپس توسط دانشمندان دیگری مانند کریشنا و شرادر در سال 1999 توسعه داده شد.این مدل سعی درتصویرابعاد وترکیب سرمایه اجتماعی در سطح سازمان دارد. دراین مدل،سرمایه اجتماعی به دوسطح کلان وخرد تقسیم شده است.سطح کلان،اشاره به محیطی دارد که سازمان درآن فعالیت دارد که شامل نقش قوانین،چارچوب حقوقی،نوع حکومت ونظام سیاسی،میزان عدم تمرکزومیزان مشارکت سیلسی افراد در خط مشی کلان است.سرمایه اجتماعی در سطح خرد،به دوبعدشناختی وساختاری تقسیم شده است.بعد شناختی،به دوبخش نامحسوس سرمایه اجتماعی ،مانند ؛ارزش ها،عقاید،نگرش ها،رفتاروهنجارهای اجتماعی می پردازد.ارزش های شناختی به روحیه اعتماد ویکپارچگی اعضا وهمین طور ارتباط متقابل که میان اعضای یک جامعه وجود دارد،می پردازد.این ارزش ها،شرایطی رادرجامعه/سازمان به وجود می آورندکه درآن اعضابرای تولید مشترک ،می توانندباهم همکاری نمایند.بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ،دربرگیرنده ساختارها وشبکه هایی است که حاوی فرآیندهای تصمیم گیری جمعی وروشن ،رهبران پاسخ گوومسئولیت متقابل است.

نمودار3-2مدل SCAT

]]>