دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مدل کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد سازمان

محقق(محققین) [do_widget id=kl-erq-2]
سال تحقیق
ارائه الگویی به منظور ارزیابی عملکرد سازمانهای ورزشی با رویکرد کارت امتیای متوازن BSC و TOPSIS :
یافتهها نشان داد که اداره کل تربیت بدنی استان یزد در دو منظر فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری عملکرد مطلوب داشته و در دو منظر مشتری و مالی(مناظر BSC) عملکرد مطلوبی نداشته است. همچنین تکنیک تاپسیس فازی اولویت 37 شاخص را به تفکیک چهار منظر مذکور نشان داد. حیدر میرفخرالدینی
و همکاران
(1392)
تحقیقی با عنوان ارزیابی عملکرد اداره کل ا طلاع رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل کارت امتیازی متوازن(BSC):
یافتهها تحقیق نشان داد که منظر مشتری بالاترین سطح توازن، و بعد ازآن منظر فرایندهای داخلی بهترین سطح توازن را داراست. دو منظر رشد و یادگیری و مالی در پایین ترین سطح توازن قرار دارند. نتیجه ای که بدست آمد عملکرد در دو منظر مشتری و فرایندهای داخلی متوازن و در دو منظر مالی و رشد و یادگیری غیرمتوازن است. نبی زاده وهمکاران
(1391)
ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ایران به روش کارت امتیازی متوازنBSC :
یافتهها با توجه به ملاک توازن(2033) و نیز نتایج آزمونt تک نمونهای نشان داد که عملکرد کلی شرکت گاز به لحاظ کلی و در هر یک از ابعاد متوازن است(P<0.1). همچنین بین ابعاد 4 گانه ارزیابی رابطه مستقیم و معنا دار مشاهده گردید(P<0.1). از طرف دیگر تحلیل واریانس درون موردی نشان داد که دو بعد رشد و یادگیری به لحاظ توازن در یک سطح قرار دارند و بیشترین توازن مربوط به بعد رضایت از مشتری است و بعد مالی با توازن کمتری در مقایسه با ابعاد غیر مالی مواجه است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که فرایند داخلی(=0.38β) و رشد و یادگیری (=0.28β) بهترین پیش بینی کننده برای بعد مالی شرکت ملی گاز هستند و ارتقاء این دو بعد با بهبود هر چه بیشتر بعد مالی همراه خواهد بود. همچنین، نتیجه آزمون t دو گروه مستقل نشان داد که مدران در مقایسه با پرسنل، شرکت را به لحاظ دو بعد رشد و فرایند داخلی متوازن تر میدانند. بعلاوه، کارکنان کلان شهرها در مقایسه با کارکنان سایر شهرها معتقدند شرکت گاز در بعد رشد توازن کمتری دارد و همین طور میانگین بعد رضایت مشتری در گروه کارکنان بالاتر از گروه مشترکین گاز قرار دارد که نشان از تفاوت بین نظرات کارکنان و مشترکین گاز است و کارکنان برآورد بیشتری از رضایت واقعی مشتری دارند. در نتیجه، عملکرد شرکت ملی گاز ایران به طور کلی و در هر یک از ابعاد متوازن و مطلوب است و برای افزایش این توازن باید به نظرات مشترکین و رشد و یادگیری در کنار رضایت کارکنان جهت ارتقاء ابعاد غیرمالی و در نهایت ارتقاء بعد مالی توجه بیشتری شود. فخر السادات هاشمیان (1391)
ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن:
نتایج تجزیه وتحلیل دادههای هر چهار فرضیه نشان داد که فرضیه اول(منظر مالی) و فرضیه دوم(منظر مودیان) مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه سوم(منظر فرایندهای داخلی) و فرضیه چهارم(منظر رشد و یادگیری) تأیید نشد. عادل صلواتی و همکاران (1391)
بررسی عملکرد شرکت ماموت با استفاده کارت امتیازی متوازن از منظر مشتریان:
نتیجه تحلیل دادههای گردآوری شده از طریق پرسشنامه، نشان داد که در کلیه سوالات H. رد میگردد. بنابراین کلیه سوالات تحقیق تایید میگردد؛ لذا می توان نتیجه گرفت که؛ عملکرد شرکت ماموت با استفاده از منظر مشتری قابل قبول است. جهت تجزیه وتحلیل دادههای گردآوری شده از نرم افزار SPSS استفاده شد.
شیرین نوید
(1390)
ارزیابی عملکرد بیمارستان با رویکرد به روش کارت امتیازی متوازن BSC و FAHP (مطالعه موردی بیمارستان هاشمی نژاد تهران):
این تحقیق نشان داد که در میان منظرهای کارت امتیازی متوازن، منظرذینفعان جامعه و عرصه خدمت با 28.11 درصد از برتری اندکی نسبت به سایر مناظر برخوردار است. همچنین در میان زیر شاخصها نیز میزان رضایت مندی بیماران و همراهان، میزان رضایت مندی فراگیران، تعداد بیماران خارجی جذب شده اهمیت بسزایی در عملکرد بیمارستان دارند. همچنین امتیاز نهایی عملکرد در سال 1389، 95.88 درصد محاسبه گردید. امیر پویا ایروانی تبریزی پور
(1390)
بررسی تأثیر کاربرد کارت امتیازی متوازن بر روی عملکرد سازمانی در 61 شرکت به روش پیمایشی:
رابطه بین کارت امتیازی متوازن و عملکرد شرکتها براساس آزمون کوواریانس و رگرسیون خطی، این فرض اولیه )که رابطه معنی داری بین استفاده از کارت امتیازی متوازن و عملکرد مطلوب شرکتها وجود دارد) مورد تأیید قرار گرفت. این تحقیق مزیت استفاده از BSC را برای بهبود عملکرد شرکت نشان میدهد. چریستسن
(2008)
پیوستگی بین تکنیک امتیازی متوازن و سرمایه فکری:
به این نتیجه رسید که تکنیک امتیازی متوازن می تواند منجر به شکل دهی و اندازه گیری سرمایههای فکری استراتژیک و تقویت گزازشدهی برای سرمایه فکری استراتژیک گردد. وو
2005
]]>