دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مدیریت ارتباط با مشتری، بازارهای سرمایه

محصول اصلی [do_widget id=kl-erq-2]
محصول واقعی
برند
برند
شکل 2-1 سه جنبه/سطح محصول(امیرشاهی ومظهری،1391)
مصرف کنندگان برند را به عنوان بخش مهمی از محصول تلقی می کنند. برند بایستی به ارزش محصول بیفزاید(امیرشاهی و عباسیان،1390). مصرف کنندگان یک کالا را براساس عوامل اطلاعاتی خود ارزیابی می نمایند. این عوامل می تواند درونی یا بیرونی باشند. برند جزء عوامل بیرونی طبقه بندی شده است(احمد وهمکاران،2002).
2 -4- مزایای یک برند
دونالد (2010) می گوید شرکت ها باید به اهمیت برند و نقش آن و اینکه چگونه موفقیت برند به توفیق جامع سازمانشان کمک می کند توجه داشته باشند(آکر،2010). برند به عنوان محرک اصلی ارزش شرکت ها در قرن بیست و یکم بشمار رفته و از فواید و اهمیت بسیاری برای شرکت و مشتریان برخوردار می باشد(بولتن موسسه برند فاینانس،2000).
الف- اهمیت برند برای شرکت:
نشانه کیفیت از دید مشتری
منبع مزیت رقابتی
ابزاری برای ارائه منحصر به فرد محصول
ابزاری برای تقویت مشخصه های منحصر به فرد محصول
شاخص شایستگی محوری
منبع ایجاد بازدهی های مال
ب- اهمیت برند برای مشتریان فعلی و بلقوه:
تبیین آسان
منبع محصول
نوعی پیمان با شرکت
نشانگر کیفیت
کاهنده ریسک
برند یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می گردد و به دو دلیل برای مشتریان ارزشمند است: اول اینکه ریسک مصرف کننده را کاهش می دهد و دوم در هزینه های تصمیم- گیری صرفه جویی می نماید( سوئینی و سوایت، 2008).امروزه برند یک الزام استراتژیک برای سازمان هاست که آنها را در جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و ایجاد مزیت های رقابتی پایدار یاری می رساند(بلستر و ایلمن،2005). برند، همانند سرمایه یا فناوری و مواد اولیه در ایجاد ارزش افزوده برای یک سازمان نقش دارد(غفاریان،2006);(لوتسر،1995). مشتری و سازمان هر دو از مزایای برند بهره می برند .زمانی که مصرف کننده تجربه یک بار استفاده از یک برند را داشته باشد، با آن احساس راحتی بیشتری داشته، تمایل به استفاده از آن محصول بالا می رود. برند اطلاعاتی در مورد کیفیت کالا، عملکرد و سایر جنبه های کالا می باشند و باعث می شوند مشتری ریسک کمتری را متحمل شود. برند به صاحبان آ نها معنا می بخشد و همچنین جزء ثروت آنها محسوب می شود(نصیری پور و دیگران ،1389). در فرایند ارزش آفرینی، برندها موجب خلق ارزش برای شرکت ها می شوند، در رویکرد اقتصادی، ارزش آفرینی از دو جنبه عرضه و تقاضا قابل تحلیل می باشد، از جنبه تقاضا می توان بیان نمود که برندها موجب دستیابی به قیمتی بالاتر برای محصول در میزان مشخصی از فروش شده و حتی برندهای قدرتمند، میزان فروش را نیز افزایش می دهند و همچنین برندها موجب ایجاد تقاضای با ثبات تری برای محصول از جانب مشتریان شده و نوعی مانع قوی برای ورود رقبای جدید محسوب می شوند. ارتباط با مشتری از دو جهت کارکردی، احساسی موجب ایجاد ارزش برای برند می شود. از جهت کارکردی برندها با ایجاد اطمینان از کیفیت به انتخاب و تصمیم گیری مشتری کمک می کنند. از جهت احساسی نیز، برندها موجب القاء نوعی احساس عزت نفس می شوند(رهنمای رودپشتی و احمدی،1390). برندها به طور اعم و برندهای شرکتی بطور اخص دارایی های نامشهود با ارزش اقتصادی هستند. بدین مفهوم که یک شرکت با داشتن برند، ارزشمندتر از شرکتی است که فاقد آن است. بنابراین منطقی است که فرض شود شرکت هایی که برندهای موفق دارند نسبت به شرکت های بدون برند و با خدمات و محصولات عمومی، می توانند سودها و جریانات نقدی آتی بیشتری ایجاد نمایند. همانند هر دارایی نامشهود دیگر، ارزش برند شرکتی، با این فرض که بازارهای سرمایه اطلاعات مرتبط با برند شرکتی را تحلیل می نمایند، باید در ارزش سهامداران افشا گردد. یک برند قوی می تواند ایجاد نوآوری در محصولات، در دست گرفتن سهم بیشتر از بازار و حفظ توان رقابتی مؤسسات تجاری را تسهیل نموده و در زمان و هزینه های مرتبط با هر یک از این مقوله ها صرفه جویی نماید(یزدانی،1390).
]]>