دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصاحبه، مقولات، زیست‌محیطی، کدهای، مصاحبه‌ها، قضایای

تا با استفاده از ترکیب مصاحبه و تحلیل اسناد، موضوع از چند منظر گوناگون بررسی شود تا بتوان به یافته ها اعتماد بیشتری داشت. (جدول شماره 3-3) مسیر کسب اطلاعات و پردازش و تحلیل آنها نیز به طور دائمی و مشروح ثبت می شود تا فرآیندهای فکری حاکم بر کار پژوهش، قابلیت بازبینی را دارا باشد و دقت نتایج نیز قابل ارزیابی باشد». همچنین پژوهشگر تلاش می کند تا افزون بر «درگیری طولانی با طرح پژوهش»141 (بیش از دو سال) و «توصیف دقیق و عمیق142»، پیشرفت کار گردآوری و تحلیل اطلاعات را مستمراً زیرنظر اساتید مربوط به انجام برساند تا افزون بر تدقیق بیشتر، همواره امکان اصلاح مراحل وجود داشته باشد (هومن، 1385: 70 و 79). در تحلیل و ارزیابی اطلاعات نیز سعی می شود از «معیارهایی چون توازن، انصاف، و کامل بودن143 برای گریز از عینیت» استفاده شود (سیدامامی، 1384: 187).
علاوه بر موارد مذکور که استحکام درونی تحقیق را موجب خواهد شد، روش تحقیق داده بنیاد دارای تدبیر خاص و منحصر به فردی درون خود به نام «مقایسه و سنجش مستمر» می باشد به این شکل که پژوهشگر با انتخاب مورد نخست و جمع آوری و تحلیل داده های آن به مقوله هائی ابتدائی دست می یابد که ناپخته و خام اما در عین حال راهنمائی برای ادامه پژوهش و انتخاب مورد بعدی است (نمونه برداری نظری).

شکل شماره 3-6: حرکت رفت و برگشتی جمعآوری و تحلیل دادهها برای دستیابی به کفایت مقولهها
مقایسه و سنجش مستمر در پژوهش حاضر به صورت مداوم و با حرکت رفت و برگشتی محقّق به مفاهیم و مقولات قبلی ظهور یافته صورت می گیرد. به این شکل که ظهور هر «مفهوم جدید» و یا «مقوله جدید» با توجه به مفاهیم و مقولات قبلی شکل گرفته و در مقایسه با آنها خواهد بود. علاوه بر این مقایسه و سنجش مستمر «اصلاح» مفاهیم و مقولات قبلی را نیز به دنبال خواهد داشت. چنانچه بنا بر اظهارات مصاحبه شوندگان، پژوهشگر به این نتیجه برسد که مفهوم یا مقوله قبلی شکل گرفته نیازمند اصلاح است، به این مهم اقدام می ورزد. این فرآیند که می توان نتیجه آن را در دو محور زیر خلاصه نمود منجر به استحکام درونی تحقیق و یا اعتبار درونی آن خواهد شد:
• ظهور مفاهیم و یا مقولات جدید
• اصلاح مفاهیم و مقولات ظهوریافته قبلی
از نظر کرسول پژوهشگران کیفی به منظور افزایش اعتبار پژوهش های خود باید در هر پژوهش حدّاقل از دو راهبرد استفاده کنند که در پژوهش حاضر اقدامات زیر انجام شد:
• تطبیق اعضاء: مشارکت کنندگان، نظر خود را درباره گزارش پژوهش و فرآیند داده ها عرضه کردند و مطابق نظرات آنها، نتایج بازبینی شد که در حدّ اصلاح «عناوین» برخی مقولات و مفاهیمِ زیرمجموعه آنها بوده است.
• بررسی همکار: نظرات، مدل و مقوله ها با 5 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری به اشتراک گذاشته شد و از نظرات آنها جهت تقویت نتایج پژوهش استفاده شد.
• کثرت گرایی: منظور تنوع سطوح مصاحبه شوندگان (خبرگان علمی، اجرایی و دانشگاهی: جدول شماره 3-5) و نیز انجام مطالعات تاریخی و اسلامی مجزّا می باشد.
به منظور سنجش اعتبار بیرونی تحقیق و در راستای فرآیند سه سویه سازی نتایج (مشاهده/ مصاحبه/ ادبیات موضوع)، پژوهشگر خروجی های نهایی و یا همان قضایای تئوریک بدست آمده در نتیجه فرآیند کدگذاری محوری را با ادبیات موضوع مقایسه خواهد نمود تا از این طریق «میزان مشارکت نتایج تحقیق در بدنه ادبیات موضوع»144 مشخص شود. در این راستا استفاده از قالب هایی نظیر جدول زیر راهگشا خواهد بود.

محورهای موضوعی قضایای تئوریک تحقیق
زیرمؤلفه های قضایای تئوریک
دارای سابقه نظری در ادبیات موضوع
بدون سابقه نظری در ادبیات موضوع
عوامل اثرگذار بر تدوین
گروه های ذینفع زیست محیطی
UN Report, 2001
Zygmunt, 2006
Meijer, 2010

موضوع جدید بدون سابقه در مبانی نظری و ادبیات موضوع
زیرمؤلفه جدید بدون سابقه در مبانی نظری و ادبیات موضوع

سطر اول جدول فوق (صرفاً به عنوان مثال) نشانگر ظهور یک محور موضوعی در قضایای تئوریک تحقیق است که دارای سابقه نظری در ادبیات موضوع می باشد و سطر دوم بیانگر موضوعی نو و بدون سابقه در ادبیات موضوع. انتظار می رود ظهور عناوین تئوریکی نظیر سطر دوم نهایتاً نوآوری های تحقیق و مشارکت آن در خلق مبانی نظری جدید در موضوع تدوین خط مشی های زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.
آنچه در این بخش تحت عنوان روش اعتبارسنجی نتایج تحقیق ذکر شد، صرفاً «قالب» و «شیوه» کلّی اعتبارسنجی (اعمّ از درونی و بیرونی) را در این تحقیق نشان می دهد. بررسی «محتوای» اعتبارسنجی تحقیق یا همان نوآوری های پژوهشی در فصل پنجم به تفصیل تبیین می گردد. در این راستا تلاش پژوهشگر بر آن بوده است تا در فصل پنجم، نوآوری های تحقیق را به تفکیک «مفاهیم» انتزاعی، «مقولات» و نهایتاً «قضایا» یا «گزاره های تئوریک» شکل گرفته در جریان تجزیه و تحلیل داده ها را بیان کند. به این معنی که مفاهیم، مقولات و قضایای بدون سابقه در ادبیات موضوع در این بخش ارائه خواهد شد.

فصل چهارم: تجز یه و تحلیل دا د ه ها

مقدّمه
بر اساس آنچه در فصل سوم به آن اشاره گردید، در این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج مطالعات انجام شده می‏پردازیم. از آنجا که روش انتخابی به منظور تأمین اهدف تحقیق اقدام به انجام مصاحبه با خبرگان موضوع گردید. مطابق با مراحل و اصول روش مذکور فرآیند گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های هر کدام از مصاحبه ها به صورت همزمان صورت گرفته و پس از اتمام تجزیه و تحلیل مصاحبه مورد نظر، مصاحبه بعدی آغاز خواهد شد. لذا در این فصل تجزیه و تحلیل یافته های هر کدام از مصاحبه ها به صورت مجزّا ارائه شده و پس از اتمام مرحله تجزیه و تحلیل هر مصاحبه، داده های مربوط به مصاحبه بعدی آمده است. این فرآیند تا تحقّق «کفایت نظری» مورد نظر در روش داده بنیاد ادامه یافته و حدّ توقّف مصاحبه ها با این معیار مشخص شده است.
در میان 16 مصاحبه صورت گرفته، در مجموع تعداد 11مصاحبه با موضوع مسائل عمومی محیط زیست کشور و 5 تعداد با تمرکز بر موضوع بحران دریاچه ارومیه صورت پذیرفته است. در مجموع تعداد 1285 نکته کلیدی با کدهای نشانگر مشخص گردیدند. این نکات در قالب مفاهیم انتزاعی، مفهوم سازی شده‏اند. تبیین و ارتباط دهی میان مفاهیم، آنان را به در قالب مقولات شکل خواهد داد. مصاحبه ها (بین 60 تا 120 دقیقه) ضبط می شد تا با مرور چندباره گفتگوها، تحلیل و بررسی دقیق تری نسبت به دیدگاه های طرح شده مشارکت کنندگان انجام شود. علاوه بر 16 مصاحبه مذکور، 2 مطالعه به صورت مجزّا نیز وارد فرآیند کدگذاری گردید. یک مطالعه با «صبغه تاریخی»، سیر تطوّر موضوع محیط زیست در برنامه های توسعه کشور را مدّ نظر داشت و مطالعه دیگر با «صبغه اسلامی»، ارزش های برآمده از رویکرد اسلام به محیط زیست را محور تحلیل خود قرار داد.

4-1- تجزیه و تحلیل مصاحبه ها
پس از انجام مصاحبه های مربوط به تحقیق، مرحله ی تجزیه و تحلیل داده ها آغاز می شود. با توجه به اصول تحقیق بر اساس نظریه داده بنیاد که در فصل پیشین بدان اشاره شد، مصاحبه ها پس از ویرایش و تدوین، می بایست دسته بندی شده و فرآیندی روی آنها صورت گیرد. بر مبنای این روش، نشان گرهایی برای این فرآیند تعریف شده است که در ابتدا، به معرفی این نشان گرها می پردازیم:
• نشان گر P : نشان دهنده «نکته کلیدی» و مخفف کلمه Point
• نشان گرهای A,B,C,…: بیانگر موردهای مطالعه، (که همان مصاحبه با خبرگان است) می باشد.
• نشان گرهای عددی 3،2،1و…: بیانگر شماره نکته کلیدی است؛
به طور مثال :PE10 نشان دهنده نکته کلیدی دهم در مصاحبه شماره پنجم است.
به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه‏ها، ابتدا اقدام به «کدگذاری باز» هر مصاحبه می‏نماییم. سپس کدهای استخراج شده را ذیل طبقه‏های «مفاهیم» که معانی کلی‏تر و انتزاعی تری نسبت به کدهای باز دارند، دسته‏بندی می‏کنیم. هر کدام از این مفاهیم را می‏توان ذیل گروه‏های بزرگتر (انتزاعی تر) به نام«مقوله‏ها» جای داد. بنابراین پس از مفهوم سازی کدهای باز، مقوله بندی مفاهیم استخراج شده صورت می‏گیرد. لازم به ذکر است که با توجه به رویه اتخاذ شده در روش تحقیق داده بنیاد، طبقه‏های مذکور مفاهیم و مقوله‏ها به مرور و با افزایش تعداد مصاحبه‏ها و «مقایسه و سنجش مستمرّ» یافته های قبلی، شکل منسجم تر و کامل‏تری به خود می‏گیرند.

4-1-1- مطالعه مورد نخست (A)
مصاحبه شونده: (عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، فعال تشکل مردم نهاد زیست محیطی)

کدگذاری در روش داده بنیاد به دو شیوه امکان پذیر است. یکی شیوه «خُرد» که در آن داده ها، کلمه به کلمه تحلیل می شوند و معانی یافت شده در کلمات یا گروه هایی از کلمات کدگذاری می گردد. به این شیوه کدگذاری، «کدگذاری تفصیلی» گفته می شود که البته هم زمان بر بوده و هم انبوه کدهای استخراج شده ممکن است موجب ابهام و سردرگمی محقّق گردد. از این رو در این پژوهش شیوه دوم کدگذاری یعنی «کدگذاری نکات کلیدی» به عنوان مبنای تحلیل داده های انتخاب شده است. در این شیوه نکات کلیدی- به جای تک تک کلمات- شناسایی شده و احصاء مفاهیم از طریق آنها صورت می پذیرد. پس از ویرایش و تدوین مصاحبه ی اول، بر روی این مصاحبه «کدگذاری باز» صورت گرفت. نکات کلیدی به دست آمده از این مصاحبه، در جدول زیر به نمایش گذاشته شده است.

جدول 4-1: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد A
ردیف
نکات کلیدی
کدگذاری باز
PA1
امروز نام ایران به عنوان یکی از 15 کشوری در جهان آورده می شود که دارای ناپایدارترین شرایط بوم شناختی است.
شرایط وخیم زیست محیطی کشور
PA2
همچنین ایران در شمار 10 کشور اول دارای نگران کننده ترین چالش های زیست محیطی کره زمین همچون فرسایش خاک، جنگل زدایی، فرونشست آب های زیرزمینی، نابودی تالاب ها و بیابان زایی جای دارد.
شرایط وخیم شاخص های زیست محیطی کشور
PA3
با این شرایط برای این که بتوانیم به اهداف و آرمان بلندی که در چشم انداز بیست ساله برای ایران تعیین شده، دست پیدا کنیم و به جایگاه اول اقتصادی و فن آوری در خاور میانه برسیم، لازم است حتماً به سمت تولید پایدار گام برداریم
توسعه پایدار، پیش شرط تحقق اهداف سند چشم انداز
PA4
هر نوع ملاحظه دیگری را غیر از آن کنار بگذاریم
پرهیز از ملاحظات غیرپایدار در تصمیم گیری
PA5
باید به سمتی برویم که در مجموعه فعالیت هایی که انجام می دهیم، پایداری سرزمین اعم از منابع طبیعی و محیط زیست را در نظر بگیریم
ضرورت ملاحظه توسعه پایدار در تصمیم گیری
PA6
به دلیل آن که موضوع محیط زیست بر روی پایداری اکولوژیکی یک سرزمین تمرکز می کند لذا به نظر من، در زمره وظایف اساسی حاکمیتی محسوب می شود
محیط زیست، وظیفه ای حاکمیتی
PA7
و خیلی از رویکردهای بازاری که دنبال سود و منفعت شخصی برای سرمایه گذار است در تضاد آشکار با آن رویکرد حاکمیتی در تأمین منافع مردم می باشد
عدم کارآیی رویکرد بازارگرا در محیط زیست
PA8
موضوع استخراج نفت در آلاسکا که مشکلات زیادی ایجاد کرده یا موضوع ماسه های شنی در ایالات متحده مطابق با منافع سرمایه گذاران هست در حالی که فعالان محیط زیست می گویند اینها موجب تخریب محیط زیست می شود و به مخالفت با آن می پردازند
مشکلات اتخاذ رویکرد بازارگرا در کشورهای توسعه یافته
PA9
به نظرم مدیریت مسائل زیست محیطی از طریق سودمحوری دارای اشکالات جدّی و در واقع یک تناقض درونی است
متناقض بودن رویکرد بازارگرا در محیط زیست
PA10
مشکل ما در حوزه سیاستگذاری زیست محیطی، به نظرم در حال حاضر نبود سیاست های مشخص است
فقدان سیاست ها، مشکل اصلی سیاستگذاری
PA11
ما هنوز کشوری هستیم که سند ملی محیط زیست ندارد
فقدان سند ملّی محیط زیست
PA12
هر چند تدوین شده ولی هنوز نهایی و مصوب نشده
فاصله طولانی میان تدوین و تصویب
PA13
و رونمایی از آن صورت نگرفته است
عدم اطلاع رسانی عمومی سند ملی
PA14
هنوز نسبت اسناد بالادستی با ملاحظات سازمان حفاظت محیط زیست مدوّن نشده و تا این سند تکمیل نشده این مشکل کماکان باقی است
نامشخص بودن اسناد بالادستی با تصمیمات اجرایی محیط زیست
PA15
دوازده سال است که سازمان محیط زیست مشغول نگارش این سند
زمان طولانی تدوین
PA16
و تبادل نظر در خصوص آن با شورای عالی انقلاب فرهنگی است ولی هنوز به جایی نرسیده و به تصویب نشده است.
فاصله طولانی میان تدوین و تصویب
PA17
در خصوص ضمانت اجرایی تصمیمات سازمان حفاظت از محیط زیست ما باید گام به گام پیش برویم. الان صحبت از ضمانت اجرایی زود است، ما هنوز قانون وسیاست مدوّن و مشخصی در حوزه محیط زیست نداریم که صحبت از ضمانت اجرایی آن کنیم، ما الان هنوز در گام اول مانده ایم
تدوین و تصویب، پیش نیاز تدبیر ضمانت های اجرایی
PA18
ما الان هر کاری که می خواهیم بکنیم صرفاً استناد می کنیم به یک سری پژوهش های پراکنده زیست محیطی خارج یا داخل کشور یا برخی ملاحظات زیست محیطی یا موازین علمی و ارزشی
عدم وجود یک مرجع یکپارچه کننده تصمیمات زیست محیطی
PA19
در صورتی که اگر سند ملی محیط زیست نهایی شود و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد، در آن صورت می توانی

]]>