پایان نامه با موضوع مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

0 Comments

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. ۳

۱-۱- بیان مسأله. ۴

۱-۲-ضرورت انجام تحقیق. ۶

۱-۳- سوالات تحقیق. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق. ۷

۱-۵-فرضیات.. ۷

۱-۶- پیشینه تحقیق. ۸

۱-۷-روش شناسی تحقیق. ۱۰

۱-۸-سازماندهی تحقیق. ۱۰

فصل دوم :‌رهیافت نظری

۲-۱- تعاریف و مفاهیم. ۱۲

۲-۱-۱- تروریسم. ۱۲

۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی.. ۱۴

۲-۱-۳- وجوه ۱۵

۲-۱-۴- گروه ویژه اقدام مالی.. ۱۵

۲-۱-۵- پول شویی.. ۱۸

۲-۱-۶- رابطه تروریسم و محاربه. ۲۰

۲-۲- تاریخچه. ۲۱

فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

۳-۱-  قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد. ۲۶

۳-۲- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. ۳۱

۳-۲-۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(۲۰ دسامبر ۱۹۸۸)؛ ۳۱

۳-۲-۲-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۳۲

۳-۲-۳-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۳۳

۳-۲-۴-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۳۵

۳-۲-۵- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)؛ ۳۹

۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱) ۴۰

۳-۲-۷- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند. ۴۲

۳-۲-۸- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۴۲

۳-۲-۹- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۴۲

۳-۲-۱۰- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۴۴

۳-۲-۱۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(۱۴ دسامبر ۱۹۷۳) ۴۴

۳-۳- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی.. ۴۵

۳-۳-۱- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم. ۴۷

۳-۳-۲- پولشویی و مصادره ۴۸

۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی.. ۵۰

۳-۳-۴-  اقدامات پیشگیرانه. ۵۱

۳-۳-۵- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق.. ۵۲

۳-۳-۶- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص…. ۵۴

۳-۳-۷- گزارش دهی معاملات مشکوک… ۵۹

۳-۳-۸- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین.. ۶۰

۳-۳-۹- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون. ۶۵

۳-۳-۱۰- الزامات کلی.. ۶۷

۳-۳-۱۱- مجازات ها ۶۸

۳-۳-۱۲-  همکاری های بین المللی.. ۶۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

۴-۱- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی. ۷۶

‌۴-۱-۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان. ۷۶

۴-۱-۲- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۷۶

۴-۱-۳- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۷۸

۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۷۸

۴-۱-۵- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹) ۷۹

۴-۱-۶- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. ۸۰

۴-۱-۷- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند. ۸۱

۴-۱-۸- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۸۱

۴-۱-۹- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۸۲

۴-۱-۱۰- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۸۳

۴-۱-۱۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی.. ۸۴

۴-۲- قانون مجازات اسلامی. ۸۴

۴-۳- قانون مبارزه با پولشویی. ۸۷

۴-۴- آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) ۹۰

۴-۵- سایر قوانین و مقررات موجود ۹۱

۴-۶- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم. ۹۱

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری.. ۹۶

پیشنهادها ۱۰۰

منابع و مآخذ. ۱۰۲

الف) منابع فارسی. ۱۰۲

ب) منابع لاتین. ۱۰۳

ضمائم. ۱۰۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *