دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله اندازه نمونه، برانگیختگی

(الف)

(ب)
(شکل5-8) الگوی XRD الف) سودالیت سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده MPS
با توجه به شکل(5-8) ب که مربوط به نتایج XRD محصول نهایی میباشد و با مقایسه الگوی XRD سودالیت سنتز شده میبینیم که در نقاط ◦14، ◦20، ◦25، ◦32، ◦35، ◦38، ◦43، ◦53 و ◦58 پیکها واقع شدهاند. پیکهای موجود در MPS با پیکهای مرجع سودالیت هیچ تغییری نکرده و در انطباق کامل هستند و به عبارتی هیچگونه جابجایی به زوایای بالاتر یا پایینتر نداشته و پیکهای موجود همان پیکهای سودالیت میباشند. همچنین پیکهای مشخصه زئولیت ◦14 و ◦6/14 و نیز ◦24 و ◦6/24 دارای شدت مناسب میباشند. بنابراین اصلاح زئولیت با MB و PEG هیچ تأثیری بر ساختار زئولیت نداشته و الگوی XRD تغییر محسوسی نداشته است. همچنین با استفاده از معادله شرر اندازه نانوذره اصلاح شده را حدود nm 22 بدست آوردیم.
5-3-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM):
با توجه به شکل(5-9)الف که مورفولوژی و ساختار نانو زئولیت سنتز شده سودالیت را نشان میدهد، پس از شستشو با NaOH میباشد، ویژگیهای متمایزی از ذرات کریستالی با اندازه حدود nm 22 نشان میدهند که فاز آمورف اطراف بلور در فرآیند شستشو با NaOH حل میشود. این در حالی است که قبل از شستشو با NaOH فاز آمورف همچنان دیده میشود. ذرات به شکل مکعبی و کروی میباشند. اندازه ذرات که حدود nm 22 میباشند به صورت تجمعی از ذرات میباشند. [do_widget id=kl-erq-2]
شکل(5-9)ب مربوط به تصویر SEM از نمونه اصلاح شده میباشد. مورفولوژی و توزیع سطح ذرات نشان داده شده است. با توجه به شکل مورفولوژی ذرات تغییری نکرده و همچنان ساختار مکعبی خود را حفظ کردهاند بنابراین اصلاح زئولیت با MB و PEG همانطور که با XRD اثبات کردیم هیچ تغییری در مورفولوژی نمونه ایجاد نکرده است. طبق محاسبه معادله شرر اندازه نمونه اصلاح شده حدود nm 22 میباشد که از مقایسه با تصویر SEM نیز اختلافی در اندازه ذرات مشاهده نشده است. همچنین ذرات بزرگتری نیز مشاهده میشوند که آنها نیز اجتماعی از ذرات کوچکتر میباشند.

(الف) ]89[

(ب)
(شکل5-9) تصویر SEM الف) سودالیت و ب) نمونه اصلاح شده MPS
5-3-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون (DPBF):
در شکل(5-10) نمودار تغییرات زمانی لگاریتم طبیعی جذب ( ) در قله nm 410 مربوط به DPBF نمایش داده شده است. مطابق این شکل، یک روند خطی کاهشی بر همه نمونههای مجزای حاوی MB، سودالیت و MPS در حضور DPBF مشاهده میگردد. طی فرآیند پرتودهی محلول حاوی DPBF و MB در طول موج nm 655 منطبق با قله جذب MB (شکل(5-1)الف) برانگیختگی این ساختار به یک حالت یکتایی رخ میدهد که سریعاً به یک حالت شبه پایدار سهتایی فروافت مینماید. MB برانگیخته سهتایی طی فرآیندهای فروافت برخوردی با مولکولهای اکسیژن سه تایی 3 به حالت پایه خود برمیگردد. طی این فرآیند محصول فوق العاده واکنشگر اکسیژن یکتایی 1 به وجود خواهد آمد. با حمله این عوامل واکنشگر به مولکولهای DPBF که تمایل بسیار بالایی به واکنش با اکسیژن دارند، منجر به تغییر ساختار شیمیایی آنها و تشکیل ماده جدید بیرنگ O-dibenzoylbenzen میگردد. معادلات(5-1) بیان شده در اینجا نیز صادق میباشند. روند کاهشی خطی LnA قله جذب nm 410 برای DPBF مبین رفتار نسبتاً خطی واکنش فتواکسیداسیون مزبور در شرایط آزمایش ما میباشد که طبق معادله خط حاکم بر آن به صورت رابطه(5-2) و رابطه(5-3) خواهد بود. بنابراین با داشتن سرعت فتواکسیداسیون MB که برابر min-1 52/0 محاسبه شده بود و همچنین با توجه به این نکته که سودالیت به عنوان زئولیتی که عاری از جذب در طول موج nm655 لیزر دیودی مورد استفاده میباشد، لذا هیچ تأثیری بر قله جذب nm410 DPBF نگذاشته است، لذا واکنش فتواکسیداسیون DPBF به واسطه تحریک نوری سودالیت رخ نداده است. سرعت محاسبه شده در این حالت معادل صفر و نیز برای نمونه اصلاح شده MPS برابر min-1 012/0˷ KMPS میباشد.
18/0

(شکل5-10) تغییرات زمانی لگاریتمی جذب با استفاده از نور لیزر نمونه اصلاح شده MPS
5-4 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت کلینوپتیلولیت:
5-4-1 زئولیت خالص کلینوپتیلولیت:
5-4-1-1 بررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی
شکل(5-11) الف و ب به ترتیب طیف UV-Vis زئولیت کلینوپتیلولیت و نمونه اصلاح شده MPC را نشان میدهد. همانطور که در شکل(5-1) الف مشاهده گردید، متیلن بلو دارای دو قله جذب قوی در nm 613 و nm665 واقع در بخش قرمز طیف مرئی و حدود nm 300 در ناحیه فرابنفش میباشد. این دو قله واقع در پنجره درمانی به منظور PDT میباشد، همچنین با توجه به شکل(5-1)ب نیز مشاهده گردید که PEG نیز در ناحیه nm 800-200 دارای هیچ قله جذبی نمیباشد. با توجه به شکل(5-11) الف مشاهده میشود که زئولیت کلینوپتیلولیت نیز در ناحیه مذکور دارای هیچ قله جذبی نمیباشد و همچنین دارای یک افت نمایی نیز میباشد. همانطور که در شکل(5-1) د مشاهده میگردد، قله جذب مرئی پهن در nm 720-550 و قله جذب UV واقع در حدود nm 300 بخش فرابنفش مشاهده میگردد. این تغییر حاصل از برهم نهی طیف مواد تشکیلدهنده به همراه ایجاد پیوندهای جدید بین آنها خواهد بود. به طوریکه قله مرئی حاصل به دلیل برهمکنشهای الکتریکی بین متیلن بلوی کاتیونی و زئولیت آنیونی منجر به جابجایی آبی گردیده است. همینطور جابجایی ترازهای انرژی منجر به تولید باند جذب پهنی در nm 750-550 گردیده است. بنابراین سنتز این نانوساختار به طور بالقوه برای درمانهای PDT در ناحیه قرمز مفید میباشد. همچنین تحریک MPC توسط منابع نور در ناحیه nm 800-700 می تواند برای درمانهای لایههای عمیقتر بافت مورد استفاده قرار گیرد.

(شکل5-11) طیف جذب UV-Vis زئولیت کلینوپتیلولیت و نمونه اصلاح شده MPC

]]>