دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع خروجی نرمافزار، توسط نرم افزار

4-1-1- موازنهی جرم با استفاده از نرم افزار موازن
اطلاعات اولیه در خصوص وارد کردن دادهها به نرم افزار موازن در پیوست “ت” و “ث” آمده است]18[. موازنه جرم مدار خردایش و جدایش مغناطیسی تر مدار فرآوری مگنتیت، با استفاده از دادههای عیاری فصل سوم (جدول 3-5)، در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
در ابتدا، موازنه در نرمافزار با استفاده از دادههای عیاری انجام شده است. لازم به ذکر است که جریانهای 1،2، 3، 4، 5، 11 و 13 به عنوان جریانهای مستقل و سایر جریانها وابسته در نظر گرفته شدهاند. همچنین در این قسمت میتوان مقدار خطای نسبی مربوط به هر یک از جریانها را برای نرم افزار تعریف کرد (شکل4-3).
شکل4-3: تعیین خطای نسبی برای جریانهای مستقل مدار
در ادامه، نتایج موازنه جرم و محاسبه تناژها در خروجی نرمافزار در جدول 4-3، نشان داده شده است.
جدول4-3: نتایج موازنه جرم مدار خردایش و جدایش مغناطیسی تر در نرم افزار موازن
طبق نتایج به دست آمده از جدول 4-3، مقدار خطای نسبی برای کلیه جریانها نسبتأ پایین است و مقدار بالای آن مربوط به سرریز مخروط ته نشینی است که این به علت مقدار خطای ناشی از جریانهای دیگر و پایین بودن تناژ آن نسبت به جریانهای دیگر است. همچنین، مقادیر تناژهای محاسبه شده توسط نرم افزار، به واقعیت نزدیکترند و از این نتایج برای محاسبات بعدی باید استفاده شود.
خروجی بعدی نرم افزار، محاسبات مربوط به مقادیر تصحیح شده درصد جامد وارد شده برای هر جریان به همراه خطای نسبی آنها میباشد که در جدول 4-4 به آن اشاره شده است.
جدول4-4: نتایج اندازهگیری و تصحیح درصد جامدهای مدار خردایش و جدایش مغناطیسی در نرم افزار موازن
همانطور که جدول 4-4 نشان میدهد، مقدار تصحیح انجام شده برای جریان باطله رافر، از همه بیشتر است، از آنجا که اندازهگیری درصد جامد جریانها، با دقت کافی انجام شده است، با توجه به بررسیهای انجام شده مشخص شد که این به علت عملکرد نسبتأ نادرست جداکننده مغناطیسی و بالا بودن رقت پالپ در این قسمت است؛ به طوری که دیده میشود مقدار درصد جامد اندازهگیری شده برای این قسمت پایین میباشد. در مورد عدم نمایش مقدار تصحیح شده درصد جامد کیک فیلتر و بالا بودن میزان تصحیح آن نیز، احتمال میرود که این مقدار تصحیح به علت خطای ناشی از جریانهای 1، 2، 3 و 4 باشد که قبل از این جریان قرار دارند. در مورد میزان تصحیح خوراک ورودی به آسیا باید گفت، چون خوراک بدون هیچ گونه رطوبتی وارد شده و لذا اندازهگیری درصد جامد این جریان نیز انجام نشده است، این تصحیح به علت خطای ناشی از جریانهای دیگر مانند ته ریز هیدروسیکلون است. در مورد کنسانتره رافر، کلینر، ریکلینر و فیلتریت، باید گفت که این مقدار تصحیح به علت بالا بودن میزان آب شستشو در این بخشهاست. عملکرد نادرست سرریز هیدروسیکلون نیز باعث پایین آمدن درصد جامد خوراک جداکننده می شود، همچنانکه مقدار تصحیح اعمال شده برای این جریان نیز نسبتأ بالاست.
در خروجی بعدی نرمافزار، صفحه مربوط به تصحیح عیاری وارد شده برای هر جریان، نشان داده شده است که در آن مقادیر مؤلفههای عیاری محاسبه شده به صورت مؤلفه به مؤلفه به همراه خطای نسبی هر جزء در هر جریان، آورده شده است (جدول4- 5).
جدول4-5: نتایج حاصل از اندازهگیری و بهینهسازی عیارهای مدار خردایش و جدایش مغناطیسی تر در نرمافزار موازن
Hydrocyclone Underflow
Filter Cake
Dewatering cone Overflow
Mill Discharge
Rougher Feed
Hydrocyclone Feed
Filtrate
Dewatering cone Underflow
Recleaner Tail
Cleaner Tail
Rougher Tail
Cleaner Concentrate

]]>