دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع دبی جریان، معادله

شکل 1-7: گراف فرعی تشکیل شده توسط حذف گره E از شکل 1-5 ]2[<br/>الحاق دو گره از یک گراف، در یک گراف اصلاح شده که توسط جایگزین کردن دو گره الحاق شده توسط دو گره جدید و حذف لبههای قرار گرفته روی این دو گره به دست میآید، نتیجه میدهد. لبههایی که فقط روی یکی از دو گره الحاقی در گراف اصلی قرار میگیرند، اکنون روی گره جدید گراف اصلاح شده، قرار میگیرند. گراف شکل 1-8 از گراف شکل 1-5 با الحاق گرههای E و M به هم، به دست آمده است. [do_widget id=kl-erq-2]
شکل 1-8: گراف تشکیل شده توسط الحاق گرههای E و M شکل 1-5 به دلیل غیرقابل مشاهده بودن آنها ]2[
در روش سیمپسون مسائل تصحیح غیرخطی دادهها، با انتخاب مناسب متغیرها و خطی سازی مناسب، حل میشوند ]2[.
روش سیمپسون مسئله را با حذف همهی قیود و تعداد مساوی متغیرها، ساده میکند. ابتدا متغیرهای عیاری در تابع هدف، (معادله 1-22) ]10[ با دبیها و دبی فلز، جایگزین میشوند. در مرحلهی بعد، متغیرهای دبی در عبارات متناظر با دبی فلز با استفاده از معادله نرمال سازی جایگزین میشوند. سرانجام گروهی از متغیرهای مستقل دبی فلز انتخاب میشوند و همهی دبی های فلز در تابع هدف، در این عبارتها با استفاده از موازنهی عیاری، نوشته میشوند. این مرحله میتواند به آسانی برای هر فرآیند پیچیدهای با استفاده از یک رویکرد تئوری گراف، انجام شود. به طور جایگزین، دبیهای فلز که از یک زیرگراف نمایندهی شبکه فرآیند منشعب شدهاند، به طور وابسته انتخاب میشوند. در این مورد رابطهی خطی بین دبیهای فلز مستقل و وابسته، به آسانی میتواند با استفاده از یک برش بنیادی از زیرگرافها به دست آید ]2[.
تابع هدف غیرشرطی ساده شده، برای به دست آمدن مقادیر سازگار شده دبیهای فلز (Njk) مستقل، میتواند حل شود. دبیهای فلز وابسته که دارای مقادیر قابل تعدیل هستند و همهی دبی های جریان، پس از آن میتوانند به طور برگشتی محاسبه شوند ]2[.
شکل 1-9، شماتیکی از واحدهای فرآوری را نشان میدهد که جریان خوراک (F)، باطله (O)، کنسانتره (U) شامل جامدات و مایعات است؛ اما، W جریان آب خالص است. اگرچه این واحدهای فرآیند شبیه جداکنندهها است؛ اما، همه جریانها (جز جریان آب خالص) دو فازی (دارای دو جزء آب و جامد) هستند و معادلات بقا باید برای دبی کلی پالپ (حد بالای دبی جریان که این جریان چند دبی دارد و در تابع هدف متغیر است یا Fj) و نیز برای دبیهای جامد یا مایع از طریق هر کدام از واحدها نوشته شوند. پس این واحد را به صورت یک جداکننده دو فازی در نظر میگیریم ]2[.
شکل 1-9: جداکننده دو فازی ]2[
جداکنندههای دو فازی
نوع معادلات نوشته شده برای این واحدها با جداکنندههای ساده از سه جنبه متفاوت است ]2[:
1- معادلات بقا باید برای دبی کلی پالپ و جامد نوشته میشوند.
2- اندازهگیریهای آزمایشگاهی دانسیتهی پالپ جریانها نیز ممکن است در دسترس باشند که نیاز به سازگار شدن دارند.
3- جامدات نیز شامل مواد باطله هستند که اندازهگیری نشدهاند و فقط عیارهای مواد جامد اندازهگیری شدهاند. بنابراین معادلات نرمالسازی از آنجا که نامربوط هستند، اعمال نمی شوند.
به منظور در نظر گرفتن جنبههای فوق در معادلات مدل، متغیرهای زیر وابسته و مرتبط با هر جریان j هستند ]2[:
(1) دبی پالپ (Fj)
(2) دبی جامد (Sj)
(3) عیارهای کانی (xjk) به صورت یک کسر وزنی از دبی پالپ بیان شده است.
با استفاده از متغیرهای فوق و با توجه به شکل، معادلات مدل برای این واحدها به صورت زیر نوشته میشوند ]2[:
(1-67)
1- موازنهی دبی کل[2]:
F+W-O-U = 0
2- موازنهی دبی جامد[2]:
(1-68)
SF-SO-SU = 0
]]>