دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات، آمار استنباطی

[do_widget id=kl-erq-2]

اطمینان بخشی: دانش و تواضع کارکنان و نیز توانایی آنها برای ایجاد اطمینان و اعتماد در مشتریان.
موارد محسوس ( ملموسات ): وجود تسهیلات فیزیکی، تجهیزات، کارکنان و ادوات ارتباطی.
همدلی: احترام، رسیدگی و توجه شخصی به تک تک مشتریان.
پاسخگویی: تمایل برای کمک به مشتریان و ارائه سریع خدمات(دارابی، 1387).
3-10- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش به دو صورت زیر می باشد:
الف- روش های توصیفی: در این پژوهش با استفاده از روشهای آماری توصیفی، اعم از جداول توزیع فراوانی، درصدها، رسم نمودارهای هیستوگرام و شاخص های گرایش مرکزی( میانگین، میانه، مد، انحراف معیار و … ) به بررسی هر یک از سؤالات پرسشنامه و متغیرهای موردنظر در تحقیق می پردازیم.
ب- روش های تحلیلی و استنباطی: پس از نمره گذاری پرسشنامه ها و محاسبه شاخص های توصیفی، برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق و آزمون فرضیه های آماری پژوهش از آزمونهای آماری پارامتری و ناپارامتری استفاده می کنیم( آذر ،1383).
فنون آمار استنباطی برای پاسخ به سوالات تحقیق، همان فنون تخمین آماری هستند. بسیاری از تحقیقات مدیریتی از مرحله سوال گذر کرده به مرحله فرضیه می رسند. فرضیه حدسی زیرکانه در خصوص پارامتر جامعه است. فنون آماری مناسب برای بررسی صحت یا سقم فرضیه ها، فنون «آزمون فرض آماری »هستند.
به طور کلی هدف آزمون فرض آماری ، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از داده های نمونه، حدسی که در باره خصوصیتی از جامعه می زنیم بطور قوی تائید می شود یا خیر. این حدس بنا به هدف تحقیق، نوعاً شامل ادعایی در باره مقدار یک پارامتر جامعه است . «در واقع هر حکمی در باره جامعه را یک فرض آماری می نامند که قابل قبول بودن آن باید بر مبنای اطلاعات حاصل از نمونه گیری از جامعه بررسی شود».
چون ادعا ممکن است صحیح یا غلط باشد، بنابر این دو فرض مکمل در ذهن بوجود می آید : فرض H1 ( ادعا صحیح است ) فرض H0 ( ادعا غلط است ).
با بکاربردن اطلاعاتی که از نمونه بدست می آید تصمیم گیرنده باید یکی از این دو تصمیم یا استنباط را انتخاب کند :
H0 را رد کند و نتیجه بگیرد که H1 به وسیله داده ها قویاً تائید می شود .
H0 را رد نکند و نتیجه بگیرد که داده هاH1 را قویاً تائید نمی کنند.
فرایند انتخاب یکی از این دو تصمیم فوق را آزمون فرض آماری می نامند. پذیرش یا عدم پذیرش یک فرض آماری تا حدودی با اثبات یا رد یک گزاره ریاضی متفاوت است. یک گزاره ریاضی را یا اثبات می کنند یا اینکه با ارائه مثال ناقض آن را رد می کنند. در هر حالت نتیجه ای که بدست می آید بدون هیچ شکی برقرار است، ولی در مقابل، نتیجه حاصل از آزمون فرض بوسیله تحلیل داده های تجربی حتمی و قطعی نیست.
شیوه مناسب برای آزمون فرض دارای مراحل منطقی است که باید قدم به قدم طی شود. واقعیت آن است که مهمترین مرحله در آزمون فرض آماری تبدیل « فرضیه پژوهشی » و نقیض آن به « فرضیه های آماری » است. بطوری که اندیشمندان از این مرحله با عنوان « گلوگاه » یاد می کنند (همان منبع).
در بخش آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی ارتباط متغییرها وآزمون فرضیه های فرعی، آزمون t برای آزمون میانگین جامعه و فرضیه اصلی، آزمون ضریب توافق کندال و آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف استفاده شده است.
3-11- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
ابتدا داده های پژوهش از پرسشنامه ها استخراج و در جدول اطلاعات کلی یا جدول مادر تنظیم شد. سپس کلیه اطلاعات با استفاده از کامپیوتر و از طریق نرم افزارهای آماری به ویژه SPSS و MINI TAB و EXCEL در بخش روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
کلیه نتایج و اطلاعات بدست آمده و تجزیه و تحلیل آنها بطور مفصل در فصل چهارم ارائه می گردد.
فصل چهارم
نتایج
]]>