دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع ضرایب آلفای کرونباخ، روش آلفای کرونباخ

قابلیت پایائی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است و مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بهدست میدهد. دامنه ضریب قابلیت پایائی از صفر (عدم اعتماد) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت پایائی نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازهگیری ویژگیهای باثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی آن را میسنجد.
بنابراین به منظور بررسی مناسب پایائی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ (با استفاده از نرم افزار SPSS) استفاده شده است. با استفاده از دادههای به دست آمده پرسشنامه و به کمک نرم افزار آماری، میزان ضریب اعتماد محاسبه شده برای هر یک از دوسطح میزان آگاهی و مهارت و میزان اهمیت در جدول شماره (3-9)، نشان داده شدهاست. [do_widget id=kl-erq-2]
جدول 3- 9: ضرایب آلفای کرونباخ، مربوط دوسطح میزان آگاهی و مهارت و میزان اهمیت در خصوص نیازسنجی آموزشی-ترویجی
ابعاد تعداد سوالات آلفای کرونباخ
سطح اول میزان آگاهی و مهارت 16 89/0
سطح دوم میزان اهمیت 16 87/0
3-9 روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق، برای تحلیل دادههای بدست آمده از نمونهها، از آمارههای توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده گردیدهاست. برای تحلیل دادهها از آمار استنباطی مقایسهی میانگینها (آزمونt و آزمون F)، و با استفاده از نرمافزار آماری SPSS18 انجام شدهاست.
به منظور اولویت بندی شاخصهای نیاز و اهمیت، مرتبط با دورههای آموزشی منتخب از مدل بوریچ استفاده گردید. براساس این مدل، ابتدا نمره اختلاف فردی هر گویه براساس اعلام نظر پاسخگویان در دو سطح میزان آگاهی و مهارت و میزان اهمیت محاسبه و بهمنظور تعیین اولویت میانگین نمره اختلاف وزنی (MWDS ) هر سول محاسبه گردید.
MWDS= (I-C)mI
I = اهمیت
C = مهارت
mI= میانگین اهمیت
با توجه به میزان ارزشگذاری هر پاسخ در پرسشنامه تحقیق حاضر، سطح بندی مرتبط با هرگویه به منظور برنامهریزی جهت اجرا، در سه سطح بدون نیاز به آموزش یعنی نمرات بالای چهار، تقویت دوره های مذکور جهت آموزش یعنی نمرات بین 2 تا 3 و نیاز به آموش یعنی نمرات بالای پنج صورت پذیرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. دادههای خام با استفاده از نرمافزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند. برای تجزیه دادههای جمعآوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد. در این فصل در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان حاصل میشود و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق به بررسی متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق میپردازیم.
تجزیه و تحلیل دادههای آماری در این تحقیق بهوسیله نرمافزارهای SPSS نسخه 18 انجام میشود. در این بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسشنامه در قالب دستهبندی معین، ارائه شود.
4-2- آمار توصیفی
در این بخش یافتههای حاصل از تحقیق مربوط به سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و سایر موارد مرتبط با عوامل زمینه ای تحقیق و همچنین نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی درجهت توسعه فعالیت های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان ارائه شده است.
4-2-1- سن
توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سن آنها در جدول 4-1 قابل مشاهده است. نتایج بیانگر آن است که گروه سنی 21 تا 25 سال با 42 درصد دارای بیشترین فراوانی و گروه 15 تا 20 سال با 4/13 درصد دارای کمترین فراوانی میباشند. میانگین سنی پاسخگویان 51/2 سال میباشد.
جدول 4- 1: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان
سن فراوانی درصد درصد تراکمی میانگین انحراف معیار
15 تا 20 سال 35 4/13 4/13 12/25 16/5

]]>