دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع قابلیت اطمینان، توسط نرم افزار

Rougher Concentrate
Recleaner Concentrate
ادامهی جدول4-5…
همانطور که از نتایج جدول 4-5 مشخص است، با توجه با اینکه دادههای سرریز مخروط ته نشینی به اضافهی محصول نهایی آسیای گلولهای به عنوان خوراک ورودی به هیدروسیکلون وارد نرم افزار شده است، تصحیح دادههای عیاری برای این مقادیر انجام شده ولی برای خوراک هیدروسیکلون به صورت جداگانه توسط نرم افزار انجام نشده است. با کمی دقت در جدول 4-3 نیز مشاهده میشود که تناژ این جریان به طور مستقیم توسط نرم افزار محاسبه نشده است؛ به عبارت دیگر مجموع تناژ محصول آسیا و سرریز مخروط تهنشینی برابر با مجموع تناژ جریانهای سرریز هیدروسیکلون (خوراک جداکننده رافر) و تهریز آن است.
در جدول 4- 5 مقادیر تصحیح شده عیارها نسبت به مقادیر اندازهگیری شده اولیه به مقدار واقعی نزدیکترند. و از این نتیجه نهایی میتوان به جای عیارهای اولیهی حاصل از آنالیز شیمیایی استفاده کرد.
در ادامه، نرم افزار اقدام به آنالیز میزان حساسیت و تخمین انحراف معیار مینماید. در جدول 4-6، نتایج آنالیز حساسیت نرخهای جامد یا تناژها ارائه شده است.
جدول4-6: آنالیز حساسیت نرخهای جامد مدار خردایش و جدایش مغناطیسی تر
همانگونه که جدول 4-6 نشان میدهد، ستون اول، نام جریانها، ستون دوم، مقادیر اندازه گیری شده (تناژها)، ستون سوم، خطای استاندارد (انحراف معیار) اندازهگیری، ستون چهارم، مقادیر محاسبه شده و تخمین زده شده توسط نرم افزار، ستون پنجم، انحراف معیار مقادیر تخمین زده شده، ستون ششم، مقدار باقیمانده حاصل از تفاوت مقدار اندازهگیری شده و تخمین زده شده است. مشابه قسمت قبل، خوراک هیدروسیکلون و خوراک آسیای تر به علت لحاظ شدن دادههای مربوط به جریانهای وارد شده به دو گره، بدون هیچ گونه محاسباتی در جدول مربوط به نرم افزار قرار گرفته است و مقادیر آنها با توجه به سایر جریانهای ورودی به گره مرتبط با آنها و خروجی از آن گره، با در نظر گرفتن برقراری بقای جرم حول هر گره، محاسبه میشود. ستون هفتم، مقدار باقیمانده انحراف معیار حاصل از جذر اختلاف مربعات خطاهاست. همانطور که نتایج نشان میدهد، مقدار انحراف معیار تناژهای محاسبه شده یا تصحیح شده توسط نرم افزار، نسبت به انحراف معیار تناژهای اندازهگیری شده کمتر است. پس با اطمینان میتوان گفت که استفاده از مقادیر محاسباتی نرم افزار، برای عملیات بعدی، منطقیتر خواهد بود. در جدول 4-7، نتایج آنالیز حساسیت دادههای عیاری، نشان داده شده است. ستون آخر در جدول 4-7، دور بودن یا پرت بودن دادهها از حالت نرمال است که از این پارامتر میتوان به منظور تشخیص دادههای پرت استفاده نمود. بقیهی ستونها مشابه جدول 4-6 تعریف میشوند.
جدول4-7- نتایج آنالیز حساسیت عیارهای اندازهگیری شده مدار خردایش و جدایش مغناطیسی تر
ادامه جدول 4-7…
با اندکی دقت در نتایج مربوط به انحراف معیار مقادیر اندازهگیری شده و محاسبه شده توسط نرمافزار، مشاهده میشود که مقادیر انحراف معیار مربوط به مقادیر محاسبه شده یا تصحیح شده توسط نرم افزار، به مراتب، کمتر از انحراف معیار دادههای حاصل از آنالیز شیمیایی است. پس با اطمینان میتوان گفت که استفاده از مقادیر محاسباتی نرم افزار در کنترل، بهینهسازی و شبیه سازی و… به مراتب به نتایج نهایی واقعیتری منجرخواهد شد ]18[. با توجه به نتایج حاصله در ستون مربوط به تخمین میزان پرتی دادهها، مقادیر مربوط به عیار گوگرد در کلیه جریانها نسبت به دو جزء دیگر، دارای میزان پرتی بالایی هستند و لذا مشخص است که این مقادیر نسبت به مقادیر عیاری دو مؤلفه دیگر از دقت سنجش کمتری برخوردارند. بر این اساس و نیز بر مبنای برخی مشاهدات از نمونههای تکراری و تعیین خطای نسبی برای گوگرد میتوان دریافت که واریانس آن زیاد و دارای پرتی صحیح است. در ادامه به منظور به دست آورن نتایج واقعیتر، باید مقادیر اندازهگیری شدهی گوگرد را در تخمین اولیه نرخهای جامد جریانها و تصحیح عیارها، حذف نمود که این مورد، در مرحلهی دوم موازنهی جرم، انجام شده است. نتایج نهایی در جدول 4-8 نشان داده شده است.
جدول4-8: نتایج نهایی موازنه جرم مدار خردایش و جدایش مغناطیسی تر در نرم افزار موازن با حذف عیار گوگرد
نتایج حاصل از تصحیح عیارها، پس از حذف عیار گوگرد، از دادههای ورودی به نرم افزار، در جدول 4-9، ارائه شده است. همچنین مقدار خطای نسبی که نرم افزار به مقدار 5 درصد به عنوان پیش فرض برای عیار مؤلفههای مختلف در نظر گرفته، به منظور مقایسه با قسمت قبل، لحاظ شده است.
جدول4-9: نتایج عیارهای اندازهگیری شده و تصحیح شده در مرحله دوم
ادامه جدول4-9…
همانطور که مشاهده میشود، با حذف عیار گوگرد از دادههای موجود در نرم افزار، میزان تصحیح اعمال شده یا تفاضل بین مقدار اندازهگیری شده و محاسبه شده، برای عیار مؤلفهها و نرخهای جامد جریانها، کاهش یافته و این نتایج منطقیتر است. بنابراین بالا بودن میزان تصحیح اعمال شده در قسمت قبل به دلیل خطای ناشی از وجود گوگرد در دادههای موازنه جرم است. به طور مشابه، نتایج آنالیز حساسیت تناژ و عیار، در مرحلهی دوم در جداول 4-10 و 4-11 نشان داده شده است.
جدول4-10: نتایج آنالیز حساسیت نرخهای جامد در مرحله دوم
با کمی دقت، در نتایج مشاهده میشود که مقادیر تناژهای محاسبه شده در مرحلهی دوم، دارای اختلاف انحراف معیار کمتری نسبت به مرحلهی اول هستند؛ به عبارت دیگر، میزان تصحیح اعمال شده روی نتایج مرحلهی دوم، کمتر است.
جدول4-11: نتایج آنالیز حساسیت عیارهای اندازهگیری شده در مرحله دوم
ادامه جدول 4-11…
همانگونه که نتایج جداول فوق نشان میدهند، علاوه بر منطقی بودن میزان تناژهای گزارش شده، میزان پرتی دادهها بعد از حذف عیار گوگرد در جریانهای مختلف و برای دو مؤلفه دیگر به مقدار زیادی کاهش یافته است.
بدیهی است، نرم افزارهای مختلف، در کنار قابلیتهای فراوان خود، دارای معایبی نیز هستند که طراحان آن در هر مرحله، علاوه بر تلاش برای بالا بردن قابلیتها و نقاط قوت، سعی در کاهش نقاط ضعف آنها نیز دارند. این موضوع، به خصوص برای نرمافزارهای تازه طراحی شده، امری طبیعی است. در این بین، نرم افزار موازن نیز با توجه به پیچیدگیهای مسائل مربوط به موازنه جرم و سازگارکردن دادهها و همچنین زمان کوتاهی که از طراحی نرم افزار میگذرد، از این قاعده مستثنی نمیباشد ]18[.
مزایا
نرم افزار موازن، ابزاری مناسب در انجام موازنه مدارهای پیچیده فرآوری مواد معدنی است. در محیط ترسیمی آن، با انتخاب واحدهای از پیش ساخته، نظیر تیکنر، آسیا، جداکننده مغناطیسی و…، میتوان از شمای عملیات کارخانه، در فلوشیت رسم شده مطلع گشت. با سیستم سادهی ورود اطلاعات، میتوان نحوهی ورود دادهها را مشخص کرد و دادههای در دسترس، از جمله عیار، تجزیهی سرندی، درصد جامد، نرخ پالپ، نرخ جامد و عیار طبقات را به آسانی وارد نمود. نرم افزار موازن، با توجه به فلوشیت رسم شدهی مدار و تعداد و نوع دادههای وارد شده، اقدام به تشکیل معادلات بقای جرم نموده و در صورت امکان، علاوه بر محاسبهی نرخهای جریان، خطای اندازهگیری در دادههای وارد شده را نیز تصحیح و با انجام آنالیز حساسیت، میزان اعتبار مقادیر تصحیح شده و قابلیت اطمینان هر یک را مشخص میکند. در تعدیل دادهها، با در نظر گرفتن اصل موازنهی جرم، دادههای بیشتری تعدیل میشوند که توسط کاربر، خطای بالاتری برای آنها وارد شده باشد. همچنین از دیگر قابلیتهای نرم افزار، ارائهی گزارش تراز متالورژیکی دقیق بوده که برای حسابرسی متالورژیکی، در کارخانههای فرآوری از اهمیت خاصی برخوردار است ]18[.

]]>