دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع مهارت های روانی، روانشناسی ورزشی

نمودار 4. مقایسه مهارت های روانی پایه ورزشکاران نخبه و زیر نخبه در رشته های والیبال و جودو 72 [do_widget id=kl-erq-2]
نمودار5. مقایسه والیبالیست ها و جودوکاران نخبه و زیر نخبه در مهارت های روانی پایه 72
نمودار 6. مقایسه مهارت های روانی پایه ورزشکاران نخبه و زیر نخبه در گروه های سنی مختلف 73
نمودار7. مقایسه خرده عامل های مهارت روانی پایه والیبالیست های نخبه و زیر نخبه در گروه های سنی مختلف 73
نمودار8. مقایسه خرده عامل های مهارت روانی پایه جودوکاران نخبه و زیر نخبه در گروه های سنی مختلف 74
نمودار9. مقایسه مهارت روان- تنی ورزشکاران نخبه وزیر نخبه در رشتههای والیبال و جودو 75
نمودار10. مقایسه خرده عامل های مهارت روان – تنی ورزشکاران نخبه و زیر نخبه در رشته های والیبال و جودو 75
نمودار11. مقایسه خرده مقیاس های مهارت روان -تنی والیبالیست های نخبه و زیرنخبه در گروه های سنی مختلف 76
نمودار13. مقایسه مهارت شناختی رشته های والیبال و جودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه 77
نمودار14. مقایسه مهارت شناختی رشته های والیبال و جودو در دو سطح نخبه وزیر نخبه 78
نمودار15. مقایسه خرده مقیاس های مهارت شناختی والیبالیست های نخبه وزیر نخبه در گروه های سنی مختلف 78
نمودار16. مقایسه خرده عامل های مهارت شناختی جودوکاران نخبه و زیر نخبه در گروه های سنی مختلف 79
فصل اول
طرح پژوهشی
1-1-: مقدمه
حضور موفق هر جامعهای در صحنههای بینالمللی نشان از رشد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی آن جامعه دارد. حوزه تربیت بدنی و ورزش، به خصوص ورزش قهرمانی، یکی ازمهمترین عرصههایی است که یک کشور میتواند توانائیهای خود را بروز دهد. به همین دلیل کشورها برای رسیدن به سکوهای افتخار و کسب مدالهای طلا، نقره و برنز در رقابتهای جهانی و المپیک، برنامهریزیها و سرمایه گذاریهای زیادی انجام میدهند. لازمه موفقیت در رشتههای مختلف ورزشی و دستیابی به افتخارات، پرداختن به مقوله ورزش قهرمانی و شناخت عوامل موثر بر آن میباشد. بدیهی است که عوامل چندی بر موفقیت در ورزشهای مدرن امروزی تاثیرگذار هستند. در دهههای گذشته یکی از موضوعاتی که از اهمیت و جایگاه ویژهای در ورزش قهرمانی برخوردار گشته، شناسایی ورزشکاران با استعداد در رشتههای مختلف ورزشی بوده است.
همه افراد کارهای ساده را میتوانند بیاموزند و انجام دهند، ولی تعداد کمی از آنها قادر به فراگیری امور پیچیده علمی، فنی و مهارتی هستند (لیدور و همکاران، 2005). زمانی که میبینید دوست شما بدون داشتن تجربه قبلی در رشتهی مورد علاقه شما، ناگهان به این رشته علاقهمند میشود و پس از انجام تمرینات اندک میتواند شما را شکست دهد، شگفت زده میشوید. با اینکه شما سالها به طور جدی در این رشته تمرین کردهاید اما او با کمی تمرین، مهارتها را به خوبی مهارتهای شما انجام میدهد. ممکن است دوستتان پیشرفت کند و شما در سطح مهارت فعلیتان درجا بزنید. این فرد با ادامه تمرین میتواند عملکرد خیلی بهتری نسبت به شما داشته باشد. علت چیست؟ این مثال در واقع به عامل تفاوتهای فردی و نقش آن در موفقیتهای آتی ورزشی اشاره دارد. در ادبیات ما ایرانیان ضرب المثلی است که میگوید: «هر کسی را بهر کاری ساختند». پس زمانی که افراد یک مهارت یکسان را فرا میگیرند ولی در عمل اجراهای متفاوتی از خود نشان میدهند، دلیل این تفاوتها را باید در استعدادهای آنها جست. داشتن استعداد موجب سرعت بخشیدن به یادگیری شده، بر سطح مهارتی که از این طریق به دست میآید، تأثیر میگذارد و عامل مهمی در کارآیی واثربخشی است (براون، 2001). در همین راستا، محققین و متخصصین حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی میکوشند تا عناصر مهمی که نقش تعیین کنندهای در موفقیت ورزشی دارند را شناسایی و معرفی کنند که تحت عنوان “استعدادیابی ورزشی” مطرح میباشد. در این میان، بررسی مقوله استعدادیابی با رویکرد روانشناختی جایگاه ویژهای پیدا کرده است (کامکاری و همکاران، 1390).
همه ما با مراجعه به حافظه خود میتوانیم لحظاتی را در مسابقات ورزشی به خاطر آوریم که تیم یا ورزشکاری با وجود آمادگی کامل جسمانی و فنی از ارائه بهترین عملکرد خود ناتوان مانده است و در مصاحبه بعد از مسابقات دیدهاید که ورزشکاران در پاسخ به علل شکست یا پیروزی بطور معمول دلایلی نظیر: “تیم امروز انگیزه کافی نداشت،” “هماهنگی وتوازن بین تیم به چشم نمیخورد” یا “تیم به مرز خود باوری رسیده بود” و “تمرکز تیم بسیار عالی بود وهیچ چیز نتوانست این تمرکز را خدشهدار نماید” را بیان میکنند. این مسئله اهمیت روانشناسی ورزشی را مشخص میکند.
امروزه روانشناسی ورزشی از ارکان جدایی ناپذیر در آماده سازی ورزشکاران برای تمرینات و مسابقات تلقی میشود. چنانچه ورزشکاران از آمادگیهای روانی برخوردار نباشند، آمادگیهای جسمانی، فنی و تاکتیکی کمترین نقش را در موفقیت آنها خواهد داشت. به عبارت سادهتر، در هرم قهرمانی ورزشکاران، آمادگی جسمانی در قاعدهی هرم، آمادگی فنی و تاکتیکی در قسمت میانی، و آمادگی روانی در رأس این هرم قرار دارد. با توجه به اینکه فاصلهی بین قهرمانان به چند هزارم ثانیه و چند میلیمتر کاهش پیدا کرده است. معمولا نفرات برتر مسابقات قهرمانی از نظر آمادگی بدنی، فنی و تاکتیکی در یک سطح هستند ولی قهرمانی نصیب کسی میشود که از نظر آمادگی روانی وضعیت بهتری داشته باشد. لذا ورزشکارانی که از توسعه مهارتهای روانی خود غافل شوند، در مسابقات مهم و حساس با چالشهای فراوانی موا جه میشوند (لییونس، 2008). با وجود اینکه عوامل روانی میتواند به طور مستقیم آمادگیهای جسمانی و فنی را تحت تأثیر قرار دهد، اما در عمل بیشترین توجه مربیان و ورزشکاران به جنبههای جسمانی و فنی است و توجه کمتری به نقش پر اهمیت مهارتهای روانی در موفقیتهای ورزشی معطوف میگردد (بویس و همکاران، 2009).
لذا با توجه به آنچه اشاره شد، هدف اصلی این پژوهش پرداختن به مقوله استعدادیابی روانشناختی است. در ادامه این فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق و ضرورت و اهمیت آن خواهیم پرداخت. سپس اهداف، فرضیهها، و متغیرهای تحقیق بیان خواهند شد. و در پایان تعاریف عملیاتی واژههای کلیدی تحقیق ارایه میشوند.
1-2: بیان مسئله:
]]>