دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله بخش کشاورزی در ایران، منابع آب زیرزمینی

[do_widget id=kl-erq-2]

Sig. (2-tailed)
.029
N
8
8
فاصله
Pearson Correlation
.759*
1
Sig. (2-tailed)
.029
N
8
8
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
فصل پنجم
نتایج و پیشنهادات
5- 1- نتیجه گیری
کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است که بعد از صادرات نفتی در رتبه دوم صادرات قرار می گیرد . اما چالش های بحث بر انگیز در کشاورزی سالیان درازی است که در این حیطه وجود دارد و کشور های جهان سوم با آن بیشتر دست به گریبانند . بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از رشد مستمر و پایدار و درون زای اقتصادی و نقش حیاتی در ایجاد عدالت اجتماعی ، تامین امنیت غذایی و توسعه اشتغال در جامعه مستلزم توجه خاص و حمایت کارآمد می باشد . کشور ما با قابلیت ها و توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید، یکی از کشور های مستعد و قابل پیشرفت در این عرصه می باشد . اما مشکلات در بخش کشاورزی در ایران نامحدود و چشمگیر است که می توان از جمله این مشکلات به نبود بیمه کارآمد کشاورزی و صندوق های حمایت کننده بخش کشاورزی اشاره کرد چراکه در مواقع بحرانی مانند خشکسالی کشاورزان با ضرر و زیانهای قابل توجهی روبرو می شوند که نبود نهادهای حمایتی این مشکلات را پررنگتر ساخته است . رسالت بخش کشاورزی در افزایش کیفیت ، سلامت و ارزش غذایی است و این مهم زمانی تحقق می یابد کشاورزی و کشاورزان به لحاظ جوانب کاری خود در امنیت و آرامش باشند . همانطور که در فصول قبل اشاره شد کشور ما در اقلیم بسیار خشک وخشک واقع شده است که محدودیت در میزان بارندگی ، میزان تبخیر و تعرق سالیانه بالا یکی از عوامل محدود کننده در قلمرو اقلیم است . پراکنش نامناسب بارندگی به عنوان یک محدودیت دیگر نیز به گونه ای است که امکان کاشت محصولات مختلف را از کشاورزان سلب می کند ، چراکه به لحاظ طولانی بودن دوره آبیاری و کمبود آب ، محدودیت عمده ای در تولید محصولات کشاورزی به مناطق مختلف کشور وارد می کند . به دلیل قرا گرفتن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک و وقوع خشکسالی های پیاپی در سالهای اخیر منابع آب سطحی و به تبع آن منابع آب زیر زمینی نوسانات زیادی داشته است. با کاهش سطح آب های زیر زمینی و برداشت بی رویه از سفره ها و عدم جبران کمبود این آب از طریق تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی رو به افول گذاشته است . تخلیه پساب ها و فاضلاب های صنعتی و خانگی به منابع آب کشاورزی و زیرزمینی ، آب مورد نیاز آنها را آلوده می کند و بحران را چند برابر می کند .
همانطور که در فصول قبل بیان شد، شهرستان ورامین نیز یکی از قطب های فعال و پیشرفته در زمینه کشاورزی و تولیدات حاصل از آن است .اما در این مسیر مشکلاتی همراه با کشاورزی شده است که نمی توان به سادگی از کنار عبور کرد . یکی از از این مشکلات خشکسالی ناشی از کمبود بارش و کم آبی در بخش کشاورزی شهرستان می باشد . شهرستان ورامین نیز مانند سایر نقاط کشور در طی چند سال اخیر با کمبود بارش و پایین تر از حد میانگین روبرو است که خود باعث پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی و ایجاد حلقه چاههای غیر مجاز برای دست یافتن به آب شده است . بالا بودن حق آبه و نبود زیر ساخت های مناسب اعم از زهکشی اراضی شهرستان ، پوشش انهار وسایر موارد از جمله محدودیت های بخش کشاورزی شهرستان ورامین می باشد .
با توجه به یافته های فصل سوم و چهارم از شهرستان ورامین باید گفت که علی رغم زمین های مستعد و با قابلیت کشت و کار جمعیت کشاورز شهرستان ورامین روند کاهش را در پیش گرفته است و این موضوع ناشی از بحران های حاصل از اقتصاد کشاورزی است . با وجود کاهش منابع آب در سطح شهرستان اما کشاورزی تا کنون به روند رو به رشد خود ادامه داده است که می توان گفت نزدیکی به پایتخت در این پیشرفت اثر گذار بوده است . یکی دیگر از نکاتی بسیار قابل توجه و بررسی است و شاید یکی از اصلی ترین عوامل رشد کشاورزی در سطح شهرستان با توجه به کمبود آب یوده است ، تغییر نوع کشت و استفاده از سیستم های آبیاری جدید نظیر کشت گلخانه ای و آبیاری به روش قطره ای و بارانی است .
]]>