دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله برانگیختگی، اکسیداسیون

1190 C-O کششی
880 C-H آروماتیک
660 C-H خمشی [do_widget id=kl-erq-2]
540 C-Cl کششی
5-4-1-3 بررسی پراش پرتو ایکس(XRD)
شکل(5-13)الف مربوط به الگوی XRD زئولیت کلینوپتیلولیت میباشد. با توجه به شکل مشاهده میکنیم که زئولیت مورد نظر در نقاط ◦88/9، ◦19/11، ◦8/19، ◦17 ، ◦22 ، ◦26، ◦9/28، ◦8/29، ◦32 دارای بیشترین شدت میباشد] 97[.

الف

ب
(شکل5-13) الگویXRD الف)زئولیت کلینوپتیلولیت و ب) نمونه اصلاح شده MPC
شکل(5-13)ب مربوط به الگوی XRD نمونه اصلاح شده MPC میباشد. با توجه به شکل مشاهده میکنیم که خطوط پیکهای اصلی با پیکهای مرجع زئولیت مطابقت داشته و هیچگونه جابجایی به زوایای بالاتر یا پایینتر مشاهده نشده است. به علاوه پیکهای اصلی محصول در نقاط ◦11-9، ◦8/22-◦2/22 واقعاند و دارای شدت مناسب میباشند. با این نتایج مشاهده میکنیم که الگوی XRD زئولیت اصلاح شده هیچ تغییر محسوسی نداشته و اصلاح زئولیت با MB و PEG در ساختار زئولیت تأثیری نداشته است.
5-4-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
شکل(5-14)الف مربوط به تصویر SEM زئولیت مورد نظر میباشد. با توجه به شکل مشاهده میکنیم که سطح زئولیت دارای ساختار مشخصی نیست به این گونه شکلها در اصطلاح مونوکلینیک میگویند. منوکلینیک به این معنی است که بلور با طول بردار نابرابر توصیف میشود. یک منشور مستطیل شکل یا یک متوازی الاضلاع به عنوان پایه آنها را تشکیل میدهند.

(الف) ]61[

(ب)
(شکل5-14) تصویر SEM الف)زئولیت کلینوپتیلولیت و ب) نمونه اصلاح شده MPC
شکل(5-14)ب مربوط به تصویر SEM نمونه اصلاح شده MPC میباشد. با توجه به شکل مشاهده میکنیم که مورفولوژی و توزیع سطح ذرات با نمونه زئولیتی مرجع تغییری نکرده و ذرات شکل اولیه خود را حفظ کردهاند. بنابراین اصلاح زئولیت با MB و PEG همانطور که با XRD اثبات کردیم هیچ تغییری در مورفولوژی نمونه ایجاد نشده است و همان ساختار مونوکلینیک خود را دارد.
5-4-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون (DPBF)
در شکل(5-15) نمودار تغییرات زمانی لگاریتم طبیعی جذب ( ) در قله nm 410 مربوط به DPBF نمایش داده شده است. مطابق این شکل، یک روند خطی کاهشی بر همه نمونههای مجزای حاوی MB ، کلینوپتیلولیت و MPC در حضور DPBF مشاهده میگردد. طی فرآیند پرتودهی محلول حاوی DPBF و MB در طول موج nm 655 منطبق با قله جذب MB (شکل(5-1)الف) برانگیختگی این ساختار به یک حالت یکتایی رخ میدهد که سریعاً به یک حالت شبه پایدار سهتایی فروافت مینماید. MB برانگیخته سهتایی طی فرآیندهای فروافت برخوردی با مولکولهای اکسیژن سه تایی 3 به حالت پایه خود برمیگردد. طی این فرآیند محصول فوق العاده واکنشگر اکسیژن یکتایی 1 بهوجود خواهد آمد. با حمله این عوامل واکنشگر به مولکولهای DPBF که تمایل بسیار بالایی به واکنش با اکسیژن دارند، منجر به تغییر ساختار شیمیایی آنها و تشکیل ماده جدید بیرنگ O-dibenzoylbenzen میگردد. معادلات(5-1) بیان شده در مورد سایر نمونههای زئولیتی برای کلینوپتیلولیت نیز صادق میباشند. روند کاهشی خطی LnA قله جذب nm 410 برای DPBF مبین رفتار نسبتاً خطی واکنش فتواکسیداسیون مزبور در شرایط آزمایش ما میباشد که طبق معادله خط حاکم بر آن به صورت رابطه(5-2) و رابطه(5-3) خواهد بود. بنابراین با داشتن سرعت فتواکسیداسیون MB که برابر min-1 065/0 محاسبه شده بود و همچنین با توجه به این نکته که کلینوپتیلولیت به عنوان زئولیتی که عاری از جذب در طول موج nm655 لیزر دیودی مورد استفاده میباشد، لذا هیچ تأثیری بر قله جذب nm420 DPBF نگذاشته است، لذا واکنش فتواکسیداسیون DPBF به واسطه تحریک نوری کلینوپتیلولیت رخ نداده است. سرعت محاسبه شده در این حالت معادل صفر میباشد و برای نمونه اصلاح شده MPS برابر min-1 067/0˷ KMPC میباشد.
= 03/1

]]>