دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله برانگیختگی، اکسیداسیون

770 ~ C-Cl کششی
680 ~ C-H خمشی [do_widget id=kl-erq-2]
5-2-1-3 بررسی پراش پرتو ایکس (XRD)
شکل (5-3) الف مربوط به الگوی XRD نمونه زئولیت ZSM-5 سنتز شده میباشد. با توجه به شکل مشاهده میکنیم که زئولیت سنتز شده در زوایای ◦95/7، ◦88/8،◦28/23،◦97/23 و ◦52 /24 دارای قله میباشد اما قله های مشخصه مربوط به نواحی ◦84/8 و ◦97/23 میباشد که در این نواحی بیشترین شدت را مشاهده مینماییم و در انطباق نسبی با فاز خالص ZSM-5 میباشند] 94-93[.
با توجه به شکل (5-3)ب که مربوط به الگوی XRD نمونه اصلاح شده MPZ میباشد و مقایسه آن با شکل(5-3) الف که مربوط به ZSM-5 ابتدایی مشاهده میکنیم که نمونه حاصل دقیقاً در نواحی ◦95/7، ◦ 88/8، ◦28/23، ◦97/23 و ◦52 /24دارای قله میباشد. این مقایسه با استفاده از نرم افزار X-Pert صورت پذیرفت. در نتیجه اصلاح نانوذره با متیلن بلو و پلیاتیلنگلیکول بر روی بلورها و ساختار زئولیتی تأثیری ندارد و نیز شدت بالای قلههای اصلی اثبات خوبی بر سنتز نانوبلورهای مورد نظر میباشد. این ادعا را با استفاده از معادله شرر اثبات کردیم، اندازه نانوساختار اصلاح شده از این معادله nm 12/62 بدست آمد.

(الف)

(ب)
(شکل5-3) الگوی XRD الف) ZSM-5 سنتز شده، ب) نمونه اصلاح شده MPZ
5-2-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM):
شکل(5-4) الف تصویر SEM نمونه ZSM-5 مرجع را نشان میدهد. باتوجه به این شکل نمونه دارای ذرات به شکل کروی میباشد و با توزیع اندازه ذرات در محدوده 85-60 نانومتر است. اگرچه ذرات بزرگتر هم به چشم میخورد که از اجتماع ذرات کوچکتر حاصل گردیدهاند] 94،51[.

(الف)

(ب)
(شکل5-4) تصویر SEM الف) ZSM-5 سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده MPZ
مورفولوژی و ساختار نانوزئولیت اصلاح شده MPZ توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به شکل (5-4) ب به طور متوسط اندازه ذرات مشابه با نتایج ZSM-5 است همچنین با توجه به نتایج حاصل از فرمول شرر و SEM اندازه ذرات تقریباً در توافق با یکدیگر میباشند. اگرچه، برخی از ذرات با اندازه بزرگتر از 100 نانومتر وجود دارد، اما این ذرات بزرگ با جمع آوری چند نانوزئولیت بوجود آمدهاند. نهایتاً بلور بدست از روش سنتزی دارای ساختار بسیار صاف و کروی هستند. ساختار زئولیت و مورفولوژی پس از اصلاح با متیلن بلو و پلیاتیلنگلیکول بدون تغییر باقی مانده است.
5-2-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون (DPBF):
در شکل(5-5) الف، ب و ج نمودار تغییرات زمانی لگاریتم طبیعی جذب ( ) در قله nm 410 مربوط به DPBF نمایش داده شده است. مطابق این شکل، یک روند خطی کاهشی بر همه نمونههای مجزای حاوی MB، ZSM-5 و MPZ در حضور DPBF مشاهده میگردد. طی فرآیند پرتودهی محلول حاوی DPBF و MB در طول موج nm 655 منطبق با قله جذب MB (مطابق شکل (5-1)الف) برانگیختگی این ساختار به یک حالت یکتایی (1MB*) رخ میدهد که سریعاً به یک حالت شبهپایدار سه تایی (3MB*) فروافت مینماید. MB برانگیخته سهتایی طی فرآیندهای فروافت برخوردی با مولکولهای اکسیژن سه تایی 3 به حالت پایه خود برمیگردد. طی این فرآیند محصول فوق العاده واکنشگر اکسیژن یکتایی 1 بهوجود خواهد آمد. با حمله این عوامل واکنشگر به مولکولهای DPBF که تمایل بسیار بالایی به واکنش با اکسیژن دارند، منجر به تغییر ساختار شیمیایی آنها و تشکیل ماده جدید بیرنگ O-dibenzoylbenzen میگردد. معادلات (5-1) مکانیسم واکنشهای فتوشیمیایی فوق را نمایش میدهد.
(5-1)
1MB + h 1MB*
1MB* 3MB* + h ‘
3MB* + 3O2 1MB+ 1O2*

]]>