دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله تبدیل فوریه، اکسیداسیون

1O2 + DPBF O-dibenzoylbenzen
روند کاهشی خطی LnA قله جذب nm 410، DPBF مبین رفتار نسبتاً خطی واکنش فتواکسیداسیون مزبور در شرایط آزمایش ما میباشد که طبق معادله خط حاکم بر آن به صورت -kt Ln = Ln A که در آن 0A و A به ترتیب مقادیر جذب اولیه و لحظه t میباشند و k نیز معادل سرعت واکنش فتواکسیداسیون خواهد بود. بنابراین با محاسبه شیب خط مربوط به MB، سرعت فتواکسیداسیون حاصل میگردد. این سرعت 065/0 KMB~ محاسبه گردید. همچنین ZSM-5 به عنوان زئولیتی که عاری از جذب در طول موج nm 655 لیزر دیودی مورد استفاده میباشد هیچ تأثیری بر قله جذب nm 420، DPBF نگذاشته است. لذا واکنش فتواکسیداسیون DPBF به واسطه تحریک نوری ZSM-5 رخ نداده است. سرعت محاسبه شده در این حالت معادل صفر میباشد.
از سویی دیگر نتایج حاصل از تحریک نوری MPZ با جرمی معادل 5 برابر محتوی MB نمونه پیشین در ازای محلول مشابه DPBF نتایج بسیار بهتری را نشان داده است. محاسبات صورت پذیرفته در مقالات پیشین نشان میدهند که محتوی متیلن بلوی ساختار MPZ مورد استفاده ما حاوی mg/g 49/14 میباشد. لذا در ازای g 5 از MPZ اولیه تنها g 072/0 متیلن بلوی محلول خواهیم داشت. سرعت محاسبه شده معادل min-1 034/0 KMPZ میباشد. بنابراین در صورتیکه سرعت واحد MB دو حالت MB و MPZ را با هم مقایسه نماییم به رابطه (5-2)
52/0
به عبارت دیگر مقادیر بسیار اندک MB موجود در ساختار MPZ پتانسیل واکنشهای فتواکسیداسیون بسیار بیشتری را نشان دادهاند.

[do_widget id=kl-erq-2]

(الف)

(ب)

(ج)
(شکل5-5) تغییرات زمانی لگاریتمی جذب با استفاده از نور لیزر الف) متیلن بلو، ب)ZSM-5، ج) نمونه اصلاح شده MPZ
5-3 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت سودالیت
5-3-1 سنتز پودر زئولیتی سودالیت
5-3-1-1 بررسی نتایج طیف فرابنفش-مرئی
با توجه به شکلهای (5-1)الف و ب) و همچنین شکل(5-6) الف و ب که به ترتیب مربوط به متیلن بلو، پلیاتیلنگلیکول، نانو سودالیت سنتز شده سودالیت و نمونه اصلاح شده MPS میباشد، همانطور که در قسمتهای قبل توضیح دادیم متیلن بلو دارای دو قله جذب قوی در nm 613 و nm665 واقع در بخش قرمز طیف مرئی و حدود nm 300 در ناحیه فرابنفش میباشد. این دو قله واقع در پنجره درمانی بهمنظور PDT میباشد. مطابق شکل((5-1)ب) همانطور که گفتیم دارای هیچ قله جذبی در nm 800-200 نمیباشد، اما سودالیت دارای یک جذب کوتاه در نزدیکی nm 700 می باشد. . بویژه سودالیت دارای یک افت نمایی در طیف جذب از فرابنفش به فروسرخ میباشد. همچنین سودالیت دارای دو قله ضعیف در nm 650 و 750 میباشد. همانطور که در شکل((5-6)ب) مشاهده میگردد، قله جذب مرئی پهن در nm 720-550 و قله جذب UV واقع در حدود nm 300 بخش فرابنفش مشاهده میگردد. این تغییر حاصل از برهم نهی طیف مواد تشکیل دهنده به همراه ایجاد پیوندهای جدید بین آنها خواهد بود. بهطوریکه قله مرئی حاصل به دلیل برهمکنشهای الکتریکی بین متیلن بلوی کاتیونی و زئولیت آنیونی منجر به جابجایی آبی گردیده است. همینطور جابجایی ترازهای انرژی منجر به تولید باند جذب پهنی در nm 750-550 گردیده است. بنابراین سنتز این نانوساختار به طور بالقوه برای درمانهای PDT در ناحیه قرمز مفید میباشد. همچنین تحریک MPS توسط منابع نور در ناحیه nm 800-700 میتواند برای درمانهای لایههای عمیقتر بافت مورد استفاده قرار گیرد.

(شکل5-6) طیف جذب UV-Vis سودالیت سنتزشده و نمونه اصلاح شده MPS
5-3-1-2 بررسی طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه(FTIR)
شکل((5-7)الف) مربوط به طیف FTIR نانوزئولیت سنتز شده در ناحیه cm-1 1500-400 میباشد. قله واقع در cm-1 990 مربوط به شکلگیری پیوند Si-O-Al میباشد. پیک نسبتاً پهنی در ناحیه حدود cm-1 850 دیده میشود که مربوط به پیوند Si-OH میباشد. همچنین با توجه به شکل در نواحی حدود cm-1 714-660 نیز یک قله که مربوط به پیوند T-O-T که در آن T می تواند Al یا Si باشد دیده میشود. پیک کوچکی در ناحیه cm-1 462 دیده میشود که اثباتی برای شکلگیری پیوند T-O ارتعاشی در شبکه سودالیت میباشد] 95[. به عبارتی قلههای موجود در ناحیه cm-1 500 > مربوط به Al-O و Si-O ارتعاشی است] 96[.

(الف) ]95[

(ب)

]]>